Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Hukukunun Fransız iç hukukuna etkileri

The Impact of European Human Rights Convention's Law on French domestic law

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 104934 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZ İnsan Haklan Avrupa Sözleşmesi Avrupa Kamu Düzeninin Anayasal Belgesi olması ve koruma altına aldığı hakların etkin kullanımını sağlamak için getirdiği denetim mekanizmasıyla diğer uluslararası antlaşmalardan ayrılmaktadır 1958 Fransız Anayasasının 55 maddesi uyarınca, usulüne uygun olarak imzalanmış yada onaylanmış tüm antlaşmalar gibi İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi de yasalara üstün değer taşımaktadır Sözleşmenin iç hukuklarda yerinin belirlenmesine ilişkin hiçbir hüküm bulunmamaktadır Bağıtlı Devletler bu konuda farklı yöntemler izlemektedirler Gerek Fransız Danıştayı, gerekse de Fransız Yargıtayı kararlarında İnsan Haklan Avrupa Sözleşmesinin uygulanmasına diğer uluslararası antlaşmalara göre bir ayrıcalık tanımaktadırlar Fransız Yargıtayı en başından beri kararlarında İnsan Haklan Avrupa Sözleşmesine referanslar yapmakta ve İnsan Haklan Avrupa Mahkemesi içtihatlar yönünde kararlar vermekte, ancak bazı kararlarında Strasbourg içtihadından uzaklaşmış hatta bu içtihada "baş kaldırmıştır" Fransız Danıştayı hep ulusal yasayı uluslararası norma üstün tutma eğiliminde olmuşsa da zaman içinde kararlarında Sözleşmeye referanslar yapmaktadır Danıştay, kararlarında İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi içtihadına elinden geldiğince referans vermemekte, ancak bu içtihatların gerekçelerini hukukun genel ilkeleri gibi göstererek kullanmaktadır Fransız Anayasa Konseyi Anayasa yargıcı olarak verdiği kararlarda ne İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine ne de İnsan Haklan Avrupa Mahkemesi içtihatlarına referans yapmamaktadır Bununla beraber Konsey'in kararlarında Strasbourg içtihadının etkisi hissedilmektedir Anayasa Konseyi Seçim yargıcı olarak hüküm verdiği davalarda İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesini uygulamaktadır ABSTRACT The European Human Rights Convention differs from the other international treaties by its quality of constitutional character for the european public order and by the mechanism of control which brings an effective application of the rights guaranteed According to the article 55th of the French Constitution of 1958, as all the regularly ratified or approved treaties international have, an authority higher than that of the laws, the European Human Rights Convention has a supra legislative value ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ÖZ İnsan Haklan Avrupa Sözleşmesi Avrupa Kamu Düzeninin Anayasal Belgesi olması ve koruma altına aldığı hakların etkin kullanımını sağlamak için getirdiği denetim mekanizmasıyla diğer uluslararası antlaşmalardan ayrılmaktadır 1958 Fransız Anayasasının 55 maddesi uyarınca, usulüne uygun olarak imzalanmış yada onaylanmış tüm antlaşmalar gibi İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi de yasalara üstün değer taşımaktadır Sözleşmenin iç hukuklarda yerinin belirlenmesine ilişkin hiçbir hüküm bulunmamaktadır Bağıtlı Devletler bu konuda farklı yöntemler izlemektedirler Gerek Fransız Danıştayı, gerekse de Fransız Yargıtayı kararlarında İnsan Haklan Avrupa Sözleşmesinin uygulanmasına diğer uluslararası antlaşmalara göre bir ayrıcalık tanımaktadırlar Fransız Yargıtayı en başından beri kararlarında İnsan Haklan Avrupa Sözleşmesine referanslar yapmakta ve İnsan Haklan Avrupa Mahkemesi içtihatlar yönünde kararlar vermekte, ancak bazı kararlarında Strasbourg içtihadından uzaklaşmış hatta bu içtihada "baş kaldırmıştır" Fransız Danıştayı hep ulusal yasayı uluslararası norma üstün tutma eğiliminde olmuşsa da zaman içinde kararlarında Sözleşmeye referanslar yapmaktadır Danıştay, kararlarında İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi içtihadına elinden geldiğince referans vermemekte, ancak bu içtihatların gerekçelerini hukukun genel ilkeleri gibi göstererek kullanmaktadır Fransız Anayasa Konseyi Anayasa yargıcı olarak verdiği kararlarda ne İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine ne de İnsan Haklan Avrupa Mahkemesi içtihatlarına referans yapmamaktadır Bununla beraber Konsey'in kararlarında Strasbourg içtihadının etkisi hissedilmektedir Anayasa Konseyi Seçim yargıcı olarak hüküm verdiği davalarda İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesini uygulamaktadır ABSTRACT The European Human Rights Convention differs from the other international treaties by its quality of constitutional character for the european public order and by the mechanism of control which brings an effective application of the rights guaranteed According to the article 55th of the French Constitution of 1958, as all the regularly ratified or approved treaties international have, an authority higher than that of the laws, the European Human Rights Convention has a supra legislative value ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.