Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Anabilim Dalı

İntihar olgularının toplumsal cinsiyet bağlamında incelenmesi: Antalya ili örneği

The research of suicide events whitin the context of gender: The example of Antalya province

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 522031 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Sosyal, psikolojik, ekonomik, kültürel, tıbbi vb. boyutlarıyla intihar önemli sosyal problemlerden biridir. Toplum tarafından inşa edilen toplumsal cinsiyet ile intihar olgusu arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlayan bu çalışmada 2015 yılında Antalya İl sınırları içinde acil yardım hizmeti veren Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen intihar ve intihar girişimi olgularına ait çağrıların değerlendirilmesi, sosyo-demografik özelliklerinin ortaya konulması, verilerin toplumsal cinsiyet bağlamında çözümlenmesi ve yorumlanması hedeflenmektedir. Çalışmada, 764 intihar ve intihar girişimine ait vaka formu ve ses kaydı içerik çözümlemesi tekniğiyle değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler çözümlendiğinde kadınların erkeklerden daha fazla intihar girişiminde bulunmalarına karşın erkeklerin kadınlardan dört kat daha fazla intiharı tamamladıkları anlaşılmıştır. Antalya'ya ilişkin bu veriler Türkiye ve diğer toplumlarla benzerlik göstererek "erkekler intihar eder, kadınlar intihar girişiminde bulunur" tezini ispatlamaktadır. Araştırmada erkeksi bir davranış kalıbı olarak ateşli silah kullanımı sonucu ölümler erkeklerde daha fazla görülürken pasif bir yöntem olarak ilaç alarak intihar etme kadınlarda yaygın bulunmuştur. İntihar ve intihar girişimlerinin nedenlerinin de toplumsal cinsiyete göre değiştiği, aile içi şiddet nedeniyle intihar eden ya da intihar girişiminde bulunanların çoğunluğunu kadınların, maddi zorluk ve ekonomik başarısızlık nedeniyle intihar eden ya da intihar girişiminde bulunanların tamamının erkeklerden oluştuğu gözlenmiştir. Sonuç olarak intihar ve toplumsal cinsiyet ilişkisini araştıran bu çalışmada hem kadının hem de erkeğin hayatına son vermeyi seçerken, hatta hangi yöntemle son vereceğine karar verirken bile toplum tarafından kabul görmüş ve ritüelleşmiş referanslardan ilham aldığı ve her ne kadar bireysel bir kurgu gibi görünse de aslında tüm bu sürecin toplum tarafından sosyal olarak inşa edilen ataerkil değerler sistemi ve toplumsal cinsiyet rejimi tarafından nasıl etkilendiği araştırma verilerinden anlaşılmaktadır.

Summary:

Suicide is one of the significant social problems with its social, psychologic, economic, cultural, medical etc. dimensions. In this study it is aimed to research relationship between the suicide case and gender which is socially constructed and it is intended to analyse the data in the context of gender to reveal socio-demographic characteristics and to evaluate incoming suicide and suicide attempt case calls to Antalya 112 Emergency Call Center which has given emegency service in Antalya provincial borders in 2015. In this research 764 suicide, suicide attempt case forms and voice recordings were analyzed by the content analysis technique. Despite the fact that females attempt suicide more than males, it is clearly understood from the acquired data that males complete the suicide four times more than females. The data related to Antalya shows similarities to Turkey and other societies which proves thesis "males suicide, females attempt suicide". In this study it is found out that deaths resulting from usage of guns, which is accepted masculine behavioural pattern, occurs more in males and suicide by taking overdose medicine that is a passive method is more common among the females. Also it is observed that reasons of suicide and suicide attempts are changed according to the gender, as majority of suicide and suicide attempts are females because of domestic violence and males in all suicide or suicide attempt due to the financial difficulties or economic failures. Consequently this research which study relationship between suicide and gender has shown that although it is seemed as a personal construction both female and male choose to claim his/her life even decide how to put an end to his/her life by inspired of ritualised references and public gained acceptance. In fact from the research data it is clearly understood how all this process was affected by the patriarchal system and gender regime.