Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Genel Cerrahi Anabilim Dalı

İntraabdominal sepsis modelinde hyaluronik asit- karboksimetilselüloz kullanımının karın içi adhezyonları önleme üzerine etkileri

The effects of hyaluronic acid - carboxymethylcellulose use to prevent intraabdominal adhesions at intraabdominal sepsis model

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 396275 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Giriş: Postoperatif intra-abdominal adezyonlar, önemli bir morbidite ve mortalite sebebidir. Bu adezyonlar barsak obstrüksiyonu, kronik pelvik ağrı, infertilite ve artan sağlık harcamalarını kapsayan çeşitli medikal problemlere yol açar. Adezyon formasyonun önlenmesinde en etkili yol titiz cerrahi teknik olmasına rağmen yeterli değildir. Bu amaçla bir çok farmakolojik ajan kullanılmaktadır. HA-KMS nin cerrahi sonrası intra-abdominal adezyon oluşumunu engellediği çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı, bu ajanın septik peritonitte laparotomi sonrası adezyon gelişimine etkisini araştırmaktır. Materyal ve Metod: Çalışmada 250-350 gr ağırlığında Wistar-Albino ratları kullanılmıştır. Dört gruba ayırdığımız 40 adet ratta yaptığımız çalışmada 1. gruba Kontrol grubu; laparotomi ve Sham operasyonu, 2. gruba laparotomi, Sham operasyonu ve HA-KMS 3. gruba laparotomi ve çekal ligasyon ve puncture, 4. gruba laparotomi, çekal ligasyon ve puncture ve HA-KMS uygulandı. İntra-abdominal sepsis, seçilen gruplarda çekumun 26 gauge'lik iğneyle delinmesi ile oluşturuldu. 10 gün sonra tüm hayvanlar sakrifiye edildi. Sonuçlar Nair ve Knightly'nin skorlama sistemlerine ve patolojik olarak inflamasyon ve fibrozis derecelerine göre değerlendirildi. Îstatistiksel analiz independent-samples ve Kruskal-Wallis testiyle yapıldı. Bulgular: HA-KMS nin intraperitoneal kullanımı ile postoperatif intraperitoneal adezyon formasyonunu istatistiksel açıdan anlamlı bir şekilde azalttığı saptandı. Ayrıca mortalite ve kesi yeri enfeksiyonu gelişimini olumlu olarak etkilediği saptandı. Sonuç : Vital dokulara ve özellikle peritoneal mezotelial hücrelere toksik etki oluşturmayan HA-KMS gibi vizkoz sıvılar, periton travması (örneğin; laparotomi) sonrası batın içine sıkılarak peritoneal yüzeyler ve intraabdominal organlar arasında bariyer etkisi oluşturulursa, travmanın etkisini önleyerek/azaltarak PPA oluşumu azaltabilir. Bu verilerin daha güvenilir olması için vital dokulara toksik olmayan, yüksek vizkoziteye sahip sıvılarla yapılacak yeni çalışmalara gereksinim vardır.

Summary:

Introduction: Postoperative intra-abdominal adhesions are important causes of morbidity and mortality. These adhesions create various medical problems including intestinal obstruction, chronic pelvic pain, infertility and increased health expenses. Although the most effective measure in the prevention of adhesion formation is delicate surgical technique, it is not solely sufficient. Therefore, several pharmacological agents are in use. Hyaluronic acid carboxymethyl cellulose solution is proven to prevent intra-abdominal adhesions after surgery. The aim of this study is to determine the effectiveness of this agent on adhesion formation alter laparotomy in septic peritonitis. Material and Methods: Wistar-Albino rats weighting 250-350 gr were used in this study. 40 rats were grouped in four; group 1 (control) laparotomy and Sham operation, group 2 laparotomy, Sham operation and hyaluronic acid carboxymethyl cellulose, group 3 laparotomy, cecal ligation and puncture, group 4 laparotomy, cecal ligation and puncture and hyaluronic acid carboxymethyl cellulose In selected groups, intra-abdominal sepsis was achieved by perforating the cecum with a 26 gauge needle. Alter 10 days, all animals were sacrificed. The results were evaluated according to score systems of Nair and knightly and pathologic fibrosis and inflammation grade. Independent-samples and Kruskal-Wallis tests were used for statistical analyses. Results: The intraperitoneal administration of hyaluronic acid carboxymethyl cellulose has statistically significantly decreased the intraperitoneal adhesion formation. Additionally it has also been shown to reduce mortality and wound infection. Conclusion : Vital tissues and especially peritoneal mesothelial cells to the toxic effects to create HA - KMS as viscous fluid , peritoneal trauma ( for example, if laparotomy ) after abdominal into squeezing the peritoneal surface and the abdominal organs between barrier effect is created, preventing/lowering the effects of trauma may reduce the PPA formation . This data is non- toxic to the vital tissue to be more reliable , there is a need for new studies with high viscosity liquids .