Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

İnvaziv meme karsinom olgularında her2 ekpresyonunun sısh (gümüş insitu hibridizasyon)yöntemiyle tespit edilerek sonuçların immünohistokimyasal ve fısh (floresan insitu hibridizasyon) yöntemleriyle karşılaştırılması

Determination of her2 status in invasive ductal breast carcinoma using sish and correlation between fish and ihc

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 412045 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Meme karsinomu memenin en sık malignitesidir. Kadınlarda (deri kanserleri hariç) en sık görülen malignitedir. Ailesel meme karsinomlarının %25'inde, tüm meme kanserlerinin %2-3'ünde BRCA-1 ve BRCA-2 genlerinin otozomal dominant geçişli mutasyonu söz konusudur. Her-2/neu (cerbB2) overekspresyonu ise meme karsinomunda kötü prognoz olacağını gösterir. Meme karsinomunda östrojen, progesteron reseptör pozitifliği iyi prognoz olacağını, hastanın antiöstrojen tedavisinden yarar göreceğini gösterir. ER ve PR durumu zayıf prognostik faktörlerdendir ancak hormonal terapiye yanıtı değerlendirmede kullanılan güçlü prediktif faktörlerdir. EGFR de diğer prediktif faktörlerdendir. İHK, FISH ve spesifik mutasyon tayini ile değerlendirilir. Ancak steroid hormon reseptörleri ( ER, PR ) ve Her2/neu kadar belirgin bir öneme sahip değildir HER2 meme kanserinde önemli bir tümör belirtecidir. ''Human epidermal growth factor receptor 2''. HER2 gen amplifikasyonu ya da overekspresyonu meme kanserlerinde %15-25 oranında görülmekte olup hastanın tedavisi ve prognozu ile yakından ilişkilidir. HER2/neu pozitifliği, lenfovasküler invazyon, proliferasyon hızının fazla olması (Kİ 67 pozitifliği), flow sitometride DNA anaploidisi olması prognozun kötü olacağını gösterir. Her 2 neu onkogeni tirozin kinaz aktivitesine sahip transmembran protein kodlar. Epidermal growth faktör reseptör ailesinden olan ve meme kanseri patogenezinde önemli rol alan Her2/Neu (cerbB2), 17. kromozomun uzun koluna (17q11.2-q12) lokalizedir. Her2 tirozin kinaz aktivitesine sahip 185 kDa transmembran büyüme faktör reseptörü olup hücre çoğalmasında sinyal trandüksiyon rolüne sahiptir. 185 kDa'luk protein nonneoplastik meme epitel hücreleri ve diğer normal hücrelerde eksprese edilir. Protein karsinom hücrelerinde aşırı eksprese olduğunda tirozin kinaz aktivasyonu oluşturur ve artmış mitojenik sinyal transdüksiyonuna yol açar. Protein Her2 neu gen amplifikasyonu sonucunda aşırı eksprese olur yani her bir kromozom 17 için bir genin normal komplemanı artar. Her2 overekpresyonu kötü prognoz, kısa sağkalım, relaps ile paralellik göstermekte olup antikanser tedavisine yanıtı belirleyici bir öneme sahiptir. Herceptin (Trastuzumab) Her2'ye karşı geliştirilmiş bir monoklonal antikordur. Herceptin tedavisine yanıt doğrudan doğruya hastanın Her 2 durumuyla ilişkilidir. Bu nedenle hangi metodun HER2 durumunu en güvenilir şekilde belirleyeceği büyük öneme sahip olup bu konuda tartışmalar devam etmektedir. HER2 durumunu belirlemede günümüzde kabul gören temel iki yöntem immünohistokimya ve fluoresan in situ hibridizasyon (FISH) yöntemleridir. İmmünohistokimya hücre yüzeyindeki Her2 protein ekspresyonunu FISH ise Her2 gen amplifikasyonu derecesini göstermektedir. Her iki yöntem de güncel protokollere uyulduğu sürece güvenilir ve spesifitesi yüksek olan metotlardır. İmmünohistokimya FISH'ten daha sık kullanılır. Semikantitatif bir test olup tümör hücre yüzeyinde boyanma gösteren Her2 reseptör sayısı yoğunluğunu gösterir. Her2 identifikasyonu için kullanılan immünohistokimyasal testin maliyeti pahalı olmadığı gibi, teknik oldukça hızlıdır. Sonuçlar konvansiyonel ışık mikroskobu ile kolaylıkla değerlendirilebilir ve boyalı slaytların korunması ve arşivlenmesi oldukça kolaydır. Buna ek olarak immünohistokimyasal yöntem ışık mikroskobunda değerlendirilirken aynı anda tümör hücre morfolojisi hakkında da fikir edinilebilir. Buna rağmen immünohistokimyasal boyanma sonuçları metottaki varyasyonlardan kolaylıkla etkilenebilmektedir. Bunlar doku örneklerinin saklanma koşulları, kıullanılan fiksatif özellikleri, fiksasyon süresi ve kullanılan antikor çeşidi gibi. FISH tekniği immünohistokimyadan daha kantitatiftir. Kromozom 17 sentromer kopyasıyla ilişkili olan Her2 gen sayısını identifiye eder. DNA proteinden daha stabildir. Pre-analitik faktörler test sonuçlarını immünohistokimyaya göre daha az etkiler. Bununla beraber FISH tekniği daha pahalı, özel ekipman ve eğitimli eleman gerektiren, uygulanması daha uzun süren ve değerlendirilmesi için floresan mikroskoba ihtiyaç duyulan bir yöntemdir. FISH tekniğine alternatif olabilecek SISH yöntemi Her-2 onkogen amplifikasyonunu belirlemede gümüş ile işaretleme yapılan enzim metalografi ile birleştirilmiş multimer bir teknolojiye sahiptir. SISH yönteminin en önemli avantajı sonuçların ışık mikroskobunda değerlendirilebilmesidir.FISH'de spot benzeri floresan sinyaller yüksek derecede sensitif floresan mikroskopunda bakılırken SISH'de ise parlak opak gümüş ışık mikroskopunda rahatlıkla görülebilmektedir. Ayrıca sonuçlar hızlı bir şekilde değerlendirilebilmekte ve aynı anda doku kesitinde histopatolojik inceleme de yapılabilmektedir. SISH yönteminin en önemli dezavantajı ise single probe kullanımına dayalı olması nedeniyle olguya ait başka bir doku kesitinde de kromozom 17 sentromer çalışılması gerekmektedir.Dual colour (dc-SISH) kullanılarak bu durumun aşılması mümkün olacaktır.Dual color yöntemle Her2 neu ekspresyonu ve sentromer 17 durumu aynı anda değerlendirilebilir. Bu çalışmadaki amacımız rutinde kabul görmüş sıklıkla kullanılan FISH yöntemine alternatif olarak çeşitli avantajlara sahip olan silver insitu hibridizasyon (SISH) yönteminin uygulanarak sonuçların immünohistokimyasal parametreler ve FISH yöntemiyle karşılaştırılmasıdır. Teknik yönlerden ve değerlendirme açısından pekçok kolaylığa sahip SISH yönteminin rutin uygulamada kullanılması ve invaziv meme karsinomlarında çok önemli terapötik rolü olan Herceptin tedavisi için en doğru, tedaviden fayda görecek gerçek hastaların seçimi amaçlanmaktadır. Olguların tamamında immünohistokimyasal olarak HER2 durumu +2'dir. Yani bu olgular sınır (borderline) olgular olup Herceptin tedavisi alabilecek olan gerçek hastaların en doğru şekilde saptanması için bu sonuçlar in situ hibridizasyon yöntemlerinden FISH ve SISH ile verifiye edilip doğrulanmıştır FISH ve SISH grupları arasındaki uyum ki-kare testi ile araştırılmış ve her iki yöntemle elde edilen HER2 ekspresyonu sonuçları istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. (p= 0.001, p<0.05). Ayrıca "Kendall's Coefficient of Concordance" oranı ile iki yöntem arasında %81 oranında uyum bulunmuştur. Daha önce yapılan birçok çalışmada SISH sonuçlarının yorumlanmasında araştırmacılar arasında düşük oranda farklılık izlenmiş ve bu da SISH tekniğinin FISH ile eşdeğer oranda güvenilir bir metot olduğunu göstermiştir. Bu çalışmalarda HER2/neu durumunun SISH tekniği ile güvenli bir şekilde belirlenebileceğinden bahsedilmiştir. Bizim yaptığımız bu çalışmada da oldukça yeni bir yöntem olan ve henüz çok fazla deneyim edinilmeyen SISH yöntemi uygulanmış olup, elde edilen sonuçlar FISH yönteminden elde edilen veriler ile karşılaştırılmış ve sonuçlar arasında yüksek oranda uyum tespit edilmiştir. Ayrıca FISH ile negatif olarak değerlendirilen 3 olgunun SISH yönteminde pozitif değerlendirilmesi FISH yöntemine bir üstünlük olarak kabul edilmiştir. Uygulanması, skorlanması ve değerlendirilmesi çok daha kolay ve pratik olan, preparatların arşivlenebilmesi ve uzun yıllar oda koşullarında saklanabilmesi mümkün olan, FISH' e göre oldukça ucuz bu yöntemin rutin pratikte kullanılması birçok açıdan avantaj sağlayacaktır. Ayrıca yeni geliştirilen "Dual-Color Prob" ile aynı anda HER2 ve CEN17 durumlarının değerlendirilmesi mümkün olmuştur. Bütün bu özellikler ve elde edilen güvenilir sonuçlar bu yeni tekniğin rutin uygulamada daha yaygın kullanılmasını desteklemektedir.

Summary:

HER2 is an important tumour marker in breast cancer. HER2 gene amplification or overexpression occurs in 15% to 25% of breast cancers and has implications for treatment and prognosis. The identification of breast carcinomas that are HER2 (cerbB2) amplified and potentially responsive to targeted therapies relies on accurate and reproducible clinical laboratory assessment. Currently, HER2 status is determined by detection of the encoded HER2 protein by immunohistochemistry (IHC) and/or by detection of the presence or absence of HER2 gene amplification assessed by in situ hybridization. The most commonly used methods for HER2 testing are fluorescence in situ hybridization (FISH) and immunohistochemistry (IHC). At present, fluorescence in situ hybridization (FISH) is the reference standard technique for the assessment of the amplification state of the HER2 gene. Until recently, only this two methods were validated for determining the HER2 status of breast tumors in the routine diagnostic setting.Bright-field in situ hybridization is an alternative to FISH and uses multimer technology coupled with enzyme metallography (silver-enhanced in situ hybridization, SISH) to create a marker visible under bright field microscopy. An automated enzyme metallographic silver in situ hybridization method (SISH) has been reported to successfully determine human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) gene amplification. This study evaluates the concordance between HER2 gene amplification in invasive breast cancer determined by fluorescence in situ hybridisation (FISH) and a new silver enhanced in situ hybridisation (SISH) technique. Fourty cases were analysed by direct-labelled manual FISH and bright field automated SISH. Evaluation was performed by following the algorithms of the manufacturers and the American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists (ASCO/CAP) guidelines. Concordance was calculated and the overall concordance between FISH and SISH was 81.0% (p=0.001, p<0.05). In conclusion, HER2 gene copy status can be reliably determined by SISH. The 81% concordance with FISH suggesting that SISH is equally reliable in determining HER2 amplification as FISH. Because SISH combines bright field microscopy with molecular analysis and full automation, it appears to be particularly suited for routine application in surgical pathology. HER2 SISH testing combines the advantages of automation and bright-field microscopy to facilitate workflow within the laboratory, improves turnaround time. Although a much smaller number of studies are available for review, similar levels of concordance have been reported in studies comparing HER2 amplification by methods employing metallography (silver in situ hybridisation) with FISH. Bright-field ISH assays are easy to use and less expensive than the FISH assay because they require only a standard bright-field microscope. Stained samples do not decay over time, meaning that they can be stored at room temperature. Bright-field ISH is, therefore, a viable alternative to FISH in laboratories in which FISH testing is not, or cannot be, established. An updated HER2-testing algorithm has been proposed to include bright-field ISH for the retesting of specimens with equivocal 2+ immunohistochemical scores.