Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Gaziantep Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı

Investigation of effect of woven structure characteristic on brightness of fabric for automatic defect detection application

Otomatik hata tespit uygulamalarında dokuma yapısal karakteristiklerinin kumaş parlaklığına etkisinin incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 372046 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The quality of a finished textile product depends on the processes of yarn, fabric, finishing and ready-made with starting from fiber properties. Likewise, in order to prevent possible defects in the final product, the raw material, semi materials and processes must be controlled during production. The defects on the textile products can be tested with different ways by laboratory test equipments. The detection of defects which are on the raw fabric or finished fabric is done manually in the quality control machines. The new systems have been developed automatically to perform quality controls of the fabric with image analysis. In these systems, the image of the fabric is transferred to the computer with taking by a camera and then the defect analysis is done by computer with passing the various algorithm processes. Structural characteristics of the fabric affects the change in brightness of fabrics, thus the detectability of defects varies according to the type of fabric. In this study, the effects of fabric structural parameters on the brightness of the fabric and also, the effects of the brightness of the fabric on the defect detection were investigated at the automatic control systems. Three main parameters were focused as the fabric structural parameters which are weave pattern type (plain, twill, saten), cover factor (different weft setts) and fiber type (cotton, poliester, linen and lyocell). Ten different fabric samples were woven related with these three parameters and same size mispick defects were formed to make defect detection analysis at the fabric samples. The brightness of these samples was measured with using spectrometer and image analysis. Matlab and Photoshop programs were utilized as image analysis methods. Then, a coefficient was calculated based on the standard deviation values of Photoshop program. The amount of change of the defect detectability according to the fabric parameters was found with this coefficient at different constructions of the fabric.

Summary:

Bir tekstil ürününün kalitesi elyaf özelliklerinden başlayarak iplik, kumaş, terbiye işlemleri ve hazır giyim işlemlerinin tümüne bağlıdır. Aynı şekilde nihai üründe olabilecek hataları engellemek için, ham madde, yarı mamul ve bütün süreçlerin üretim sırasında kontrol edilmesi gerekmektedir. Elyaf, iplik ve kumaşlar da bulunan hatalar laboratuar test cihazları ve değişik yöntemlerle test edilebilmektedir. Ham ya da terbiye işlemi görmüş kumaşlarda bulunan hataların tespiti genellikle kalite kontrol makinelerinde manüel olarak yapılır. Kumaşların görüntü analizi yöntemiyle otomatik olarak kalite kontrollerinin yapılabilmesi için yeni sistemler geliştirilmiştir. Bu tür sistemlerde kalite kontrolü yapılacak kumaşın görüntüsü bir kamera ile alınarak bilgisayara aktarılır ve bilgisayar tarafından çeşitli algoritma işlemlerinden geçirilerek kumaşın hata analizi yapılmaktadır. Kumaş yapısal özelliklerinin değişmesi kumaş parlaklığını etkilemektedir, dolayısıyla hataların tespit edilebilirliği kumaş cinsine göre değişiklik göstermektedir. Bu çalışmada bazı kumaş yapısal parametrelerinin kumaş parlaklığına olan etkileri ve ayrıca otomatik kontrol sistemlerinde kumaş parlaklığının hata tespitine etkileri incelenmiştir. Kumaş yapısal parametreleri olarak kumaş örgü çeşidi (bezayağı, dimi ve saten), örtü faktörü (atkı sıklığı) ve elyaf çeşidi (pamuk, polyester, keten ve lyocel) olmak üzere üç ana parametre üzerinde durulmuştur. Bu üç farklı parametre ile ilgili on farklı numune dokunmuş ve hata analizi için numunelerde aynı büyüklükte atkı kaçığı hatası oluşturulmuştur. Bu numunelerin parlaklıkları spektrometre ve görüntü analizi yöntemleri kullanılarak ölçülmüştür. Görüntü analizi yöntemlerinde Matlab ve Photoshop programlarından faydalanılmıştır. Daha sonra Photoshop programının standart sapma ölçümlerinden yola çıkarak, bir katsayı hesaplanmıştır. Bu katsayı ile farklı yapıdaki kumaşlarda bulunan hataların tespit edilebilirliğinin kumaş parametrelerine göre değişim miktarı bulunmuştur.