Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Erciyes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında sorumluluk

Occupational health and safety responsibilities

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 375825 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

30.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile iş sağlığı ve güvenliği konusu ilk kez müstakil bir kanuna kavuştu. 6331 sayılı Kanun çalışma hayatında önemli bir yeri olan iş sağlığı ve güvenliği konusuyla ilgili kapsamlı düzenlemeler içeriyor. İş sağlığı ve güvenliği hükümlerinin uygulanması açısından işçi, memur ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanlar 6331 sayılı Kanun kapsamına alınmıştır. Bu Kanunla işyerleri, yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrıldı; bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi gibi uzman personel görev alacak ve işverenler ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alabileceklerdir. Tüm bu değişikliklerin yanında 6331 sayılı Kanun işverenlere, işveren vekillerine, çalışanlara ve devlete birçok yükümlülük de getirmiştir. Çalışmamızda 6331 sayılı Kanun ile getirilen bu yükümlülükleri ve yükümlülüklere uygun davranmama halinde karşı karşıya kalınacak yaptırımları ele alacağız. Anahtar Kelimeler: ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği, ĠĢverenin Yükümlülükleri, ÇalıĢanların Yükümlülükleri, Devletin Yükümlülükleri, Risk, ĠĢ Kazası, Meslek Hastalığı

Summary:

No. 6331 came into force on 30.06.2012 Occupational Health and Safety Act and occupational health and safety laws forthe first time gained a detached. Law No. 6331, which has an important place in working life and occupational health and safety issu esrelated to the regulation contains comprehensive. Occupational health and safety provisions for the implementation of workers, civilservants without distinction to all employees covered by the Act No. 6331 has been. This Law offices, depending on the nature of the work performed was separated into hazard classes; safety experts in all work places, work place expert staff will work as physicians and employers will be able to receive services from the joint health and safety unit. Besidesall of these changes to the 6331 Law No. employer, employer representatives, employees and the state have also brought many obligations. In our study Law No. 6331 introduced by me to comply with these obligations and liabilities to be faced sanctions will consider the case. Keywords: The Occupational Health and Safety Code, Obligations of the employer,Obligations of the employees, Obligations of the state, risk, industrial accident, occupational disease.