Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı

İşletmelerdeki altı sigma uygulamalarının etkinlik değerlendirmesi

The effectiveness assessment of six sigma applications in companies

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 356060 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Pazarların küreselleşmesi, iletişimin artması, dünya çapında bilgi alışverişinin kolaylaşması ve teknolojide yaşanan gelişmeler rekabeti büyük ölçüde arttırmıştır Benzer durumdaki şirketlerin birbirleriyle rekabet edebilmesi için, kaynaklarını etkin ve verimli şekilde kullanması bir zorunluluk haline gelmiştir Bu nedenle günümüzde, gelişen pazar koşullarına ayak uydurabilmek ve rekabetçi olabilmek için mevcut kaynakların olabildiğince etkin kullanılması gerekmektedir Bunu sağlamak için şirketlerin performanslarını değerlendirmeleri ve gerçekleştirdikleri özdeğerlendirmeler ışığında stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir Altı Sigma, konu, iş süreçlerinin iyileştirilmesi olduğu zaman akla ilk gelen, en değerli ve en kabul görmüş metodolojilerden biridir Altı Sigma'nın TÖAİK (Tanımlama-Ölçme-Analiz-İyileştirme-Kontrol) olarak bilinen süreç iyileştirme modeli ile gerçekleştirilen projeler şirketlerin ekonomik ve teknik olarak kazanımlar elde etmesini sağlamaktadır Bu tez çalışması, işletmelerdeki Altı Sigma uygulama performanslarını karşılaştırmalı olarak değerlendirmek ve ne derece etkin olduklarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır Çalışmanın temel amacı, değerlendirmeye tabi tutulan işletmelerin etkinliklerini belirlemek ve iyileştirme önerilerinde bulunmaktır Altı Sigma uygulayan işletmelerin etkinliklerini belirlemek ve kıyaslamada bulunmak amacıyla 10 yurtiçi işletme ile 2 yurtdışı işletmenin yer aldığı 12 işletme için Veri Zarflama Analizi (VZA) ile çıktı bazlı etkinlik değerlendirmesi yapılmıştır Literatür araştırmaları ve şirketin Altı Sigma uygulamalarından beklentileri göz önüne alınarak üç girdi ve iki çıktıdan oluşan model oluşturulmuştur Girdi değişkenleri olarak literatür taraması ve istatistiksel analizler neticesinde; Altı Sigma eğitim alan sayısı, Kara Kuşak sertifikalı sayısı ve proje süreleri belirlenmiş olup çıktı değişkenleri olarak ise projelerden sağlanan getiri ile proje kalite puanları alınmıştır Bu işletmeler içerisinden 5 tanesinin Altı Sigma uygulamalarında etkin bir işleyişinin olduğu, 7 tanesinin ise etkin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır Etkin olmayan işletmelerdeki temel problemin proje getirisi sağlanmaması ya da gerçekleştirdikleri projeler için doğru getiri hesabı yapılamaması olarak belirlenmiştir Bu problemi aşmak için proje seçim sürecinde getiri analizi yapılmalı ve firma stratejileri ile uyumlu geniş katılımlı projeler tetiklenmelidir Proje tiplerine göre getiri hesabı yapılmalı ve raporlanmalıdır Bu sayede Altı Sigma ile sağlanan getirilerin ölçümlenmesi ve raporlanması ile hem çalışanların Altı Sigma'nın faydalarını daha net ve kolay görmelerini sağlayacak hem de üst yönetimin Altı Sigma çalışmalarına gösterdikleri desteği artıracaktır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In today's competitive world, the globalization of the markets, communication tools, fast information distribution and technological improvements are rapidly increasing and effecting the intensive competition Due to the increasing competition organizations and human needs and expectations are gradually increasing On the other hand, unfortunately the world's resources are decreasing day by day Hence, every organization or every people should avoid waste and should use product or service resources efficiently It is necessary to achieve the most efficient use of existing resources The organizations which have same situations of competition, must use resources effective and efficient It is necessary to keep up evolving market conditions and to have sustainable competitiveness The efficiency in resource utilization is one of the main components of sustainable development Therefore, the companies must evaluate the performances and according to business results they are to develop strategies to be best In order to reach their goals, organizations process the resources that they obtain from the outside environment into products in the forms of goods and services benefiting from a certain production technology The performance assessment of an organization in a period includes a review of how rational the process of processing inputs into outputs was carried out In these performance assessments, issues like whether the highest output level was achieved from the used inputs or whether a certain output level was reached with the lowest amount are among the first in priority Therefore, performance assessments providing results regarding these issues are of great importance to organizations In global competitive market, methods which improve products/services and systems come to the fundamental in organizations in order to provide sustainability When the issue is improving the business, Six Sigma is accepted as one of the most vulnerable and most recognized methodology The purpose in this study is to measure the performance of the companies having same Six Sigma structure by using DEA and to determine each business unit effectiveness degree The main purpose of this study is to determine the efficiency of Six Sigma applications of 12 companies and to give suggestions for improvements to business units To investigate the efficiency of Six Sigma applications and to benchmark 12 companies which consists 10 domestic and 2 overseas companies, output based efficiency evaluation is realized via DEA Literature surveys and company expectations of Six Sigma applications are taken into consideration; a model is to be created by 3 inputs and 2 outputs According to the results of literature surveys and statistical analysis, the number of person who has Six Sigma training, the number of blackbelt and Six Sigma projects time has been indicated as input variables Return of projects and project quality scores have been determined as output variables In the analysis results, only 5 companies have been efficient in Six Sigma applications among the 12 companies, the other 7 companies have been inefficient Although in literature there are some studies about Six Sigma project evaluations with DEA, there has not been any DEA analysis used for measuring the efficiency of Six Sigma organizations By this means, it is a pioneer study in the literature The main problem of the inefficient companies is that the companies which realized Six Sigma projects do not provided any return or do not calculate the return of the projects correctly To overcome this problem, in the selection or priorization level for Six Sigma projects return analysis should be done and the large scaled project which has different project members in different departments should be triggered Besides, the aims of projects need to be consistent with strategic goals of company Acording to project types, return calculation should be done and these calculations should be reported to the top management In this way, the personnel who works in the company will be realized the benefits of Six Sigma clearly Also, the support of top management will be increased continuously For the companies which have low project quality scores and do not produce qualified projects, workshops can be done to improve project qualifications especially in DMAIC (Define, Measure, Analysis, Improve, Control) five steps Also, the goals related with Six Sigma needs to be assigned to qualified human resources, team leaders and managers In performance analysis, these results of goals are taken into account by the top management To encourage best projects and to improve the effectiveness of Six Sigma program, appreciate and reward mechanisms which increase the motivation should be planned First part of this study is named as introduction part in which detailed information about thesis is given In the second part, it is giving general information about Six Sigma methodology theoretically In the third part, efficiency concept is defined as introduction ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.