Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı

İsmail Hakkı Bursevî'nin ?Şerh-i Ebyât-ı Hacı Bayram-ı Velî? adlı eseri (metin ve inceleme)

İsmail Hakkı Bursevî?s Sherh-i Ebyat-ı Hacı Bayram Velî (Review and Text)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 215752 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Tezimizin amacı, İsmail Hakkı Bursevî'nin Şerh-i Ebyât-ı Hacı Bayram-ı Velî adlı yazma eserini yeni harflere aktarmak ve burada yer alan başlıca tasavvuf kavramlarını açıklamaktır.XIV. yüzyılda yaşayan ve Bayrâmîlik'in kurucusu kabul edilen Hacı Bayram Velî ile XVI. yüzyılın ikinci yarısı ve XVII. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşayan ve Celvetiyye'nin meşhur şeyhlerinden biri olarak kabul edilen, İsmail Hakkı Bursevî, çok yönlü iki mutasavvıfımızdır. Hem zahiri hem de bâtıni ilimlerde söz sâhibi olmuşlardır. Hacı Bayram Velî'nin şu an elimizde dört şiiri, Bursevî'nin ise oldukça fazla eseri mevcuttur.İsmail Hakkı Bursevî, Şerh-i Ebyât-ı Hacı Bayram-ı Velî adlı eserinde Hacı Bayram Velî'nin ilgili şiirinde, üzerinde durduğu konuları daha geniş bir şekilde örnekler vererek açıklamaktadır.Tezimizin I. Bölümünde, Bursevî'nin özellikler üzerinde durduğu bu kavramlar, kendisinin ve diğer mutasavvıfların bakış açılarıyla birlikte verilmiştir. Çalışmamızın II. bölümünde ise, İsmail Hakkı Bursevî'nin söz konusu eseri, günümüz Türk yazısına çevrilmiştir.

Summary:

)The purpose of my thesis is to transfer the writing work, called Sherh-i Ebyat-ı Hacı Bayram Velî of Bursevî and to determine the all sufi concepts, on this work.Hacı Bayram, lived in XIV. Century had been known as the founder of Bayramiyye and İsmail Hakkı Bursevî who had lived in the second part of XVI and the first quarter of XVII. was one of famous sheikhs of Celvetiyye. Being a high qualified sufî Hacı Bayram and Ismail Hakkı Bursevî had carried out their duties both as an external and esoteric. Now, we have four poems of Hacı Bayram Velî and also lots of studies of Bursevî.Ismâil Hakkı Bursevî, in this work of Sherh-i Ebyat-ı Hacı Bayram Velî- is explaining the subjects too long and also giving more examples than the poem of Hacı Bayram Velî.At the first part of our thesis, these concepts that are Bursevî especially interested in ? is studied together with his own and others? sufi?s opinions.At the second part of our work, Ismail Hakkı Bursevî?s work of art was translated into today?s Turkish text.