Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Süleyman Demirel Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı

Isparta büklümünde sığ odaklı depremlerin sismik moment tensör ile analizi

The anaylsis of shallow focused earthquakes occured in Isparta angle with seismic moment tensor

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 268682 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada Isparta Büklümü ve bu büklümü meydana getiren tektonik yapıları araştırmak amacıyla bölgede meydana gelen sığ odaklı depremlerin moment tensör ters çözüm yöntemi kullanılarak odak mekanizması çözümleri yapılmıştır.Isparta büklümünde ve yakın civarında 2006-2009 yıllarında meydana gelen küçük ve orta büyüklükteki depremler 4 farklı kurum tarafından çalıştırılan 54 adet sismik istasyonun oluşturduğu bir sismik ağa tarafından kaydedilen veriler bu tez kapsamında analiz edilmiştir. Sinyal-gürültü oranı iyi olan toplam 169 adet küçük ve orta büyüklükteki depremin analizi sonucunda faylanma mekanizması çözümleri elde edilmiştir. Çözümlemelerde iki farklı yöntem kullanılmıştır. Bunlar 1) P dalgası ilk hareket yönü çözümlemesi ve 2) üç bileşenli geniş bantlı deprem istasyonlarında kaydedilen dalga şekli verilerinin sismik moment tensör ters çözümlemesi. Elde edilen sonuçların uzaysal dağılımı da dikkate alarak bölgenin sismotektoniğinin daha iyi anlaşılması için bazı bulgular elde edilmiştir.Buna göre, Antalya-Kemer, Rodos Adası ve Gökova körfezinde ağırlıklı olarak eğim atımlı normal faylanma gözlenmektedir. KB-GD doğrultusunda uzanan Dinar, Beyşehir, Akşehir-Afyon grabenleri ve bunları sınırlayan normal faylar, KD-GB uzanımlı Burdur, Acıgöl, Sandıklı, Çivril ve Dombayova grabenlerini sınırlayan faylarda normal ve çok küçük de olsa doğrultu atım bileşeni gözlenmiştir. Benzer şekilde K-G uzanımlı Eğirdir -Kovada grabenini şekillendiren fay sistemlerinde eğim atım mevcuttur. Bunların yanı sıra Isparta Büklümünü şekillendiren iki önemli doğrultu atımlı fay sisteminin varlığına işaret eden bulgular da elde edilmiştir.

Summary:

In this study, we obtain the focal mechanisms of shallow crustal earthquakes using the centroid moment tensor inversion technique so as to investigate the tectonic structures occurring within and around the Isparta angle.In the frame of this thesis we used the waveform data recorded by a seismic network comprised of 54 seismic stations operated by 4 different organizations and analyzed the small and moderate sized earthquakes that took place around Isparta angle during the period 2006-2009. We obtained focal mechanism solutions for 169 small to moderate size earthquake that have good signal-to-noise ratio. Two different method were used for the analyses. These are 1) P-wave first motion analysis, 2) Seismic moment tensor inversion of waveforms recorded at three component broadband stations. The spatial distribution of our results is a basis to better understand the seismotectonic features of the region.Accordingly, we observe predominantly normal faulting events in Antalya-Kemer, Rhodos island and the Gulf of Gökova. Also, normal faulting activity are observed along the NW-SE extending Dinar, Beyşehir, Akşehir-Afyon grabens and the faults surrounding these grabens. Normal faulting with strike-slip components are observed along the NE-SW extending Burdur, Acıgöl, Sandıklı, Çivril and Dombayova grabens and the faults around these grabens. Similarly, dip-slip events are observed along the faults that constitute the N-S extending Eğirdir-Kovada graben. In addition, we obtained some evidences pointing out two distinct strike-slip fault systems within the Isparta angle.