Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Üsküdar Üniversitesi / Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitü / Adli Bilimler Anabilim Dalı / Olay Yeri İnceleme ve Kriminalistik Bilim Dalı

İstanbul'da adli bilimler açısından önemli ergin Calliphoridae türlerinin DNA temelli yöntemlerle belirlenmesi

Determination of important adult Calliphoridae species in terms of forensic science in İstanbul by DNA-based methods

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 618880 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Adli vakalarda, ölüm zamanı tayinleri yapılırken böceklerin cesede ilk ulaşan canlılar olması nedeniyle adli entomoloji alanına olan ilgi artmıştır. Bu araştırmada "İstanbul İli'nde Adli Bilimler Açısından Önemli Calliphoridae Cinslerinin DNA Temelli Yöntemlerle Belirlenmesi "adına yapılan ilk çalışma özelliğini taşımaktadır. Bu böcek cinsleri İstanbul'daki olay yerlerinde bulunan cesetlerde ölüm zamanı tayini için önemlidir. Bu nedenle moleküler olarak tanımlanmaları, bölgelere göre farklılık gösterip göstermedikleri, dünyadaki diğer benzer türlerle olan genetik benzerlik/farklılıkları incelenmiştir. Çalışmada, Chrysomya albiceps (Wiedemonn, 1891), Calliphora vicina (Robineau-Desvoidy, 1830), Cynomya mortuorum (Linnaeus, 1761), Lucilia ampullacea (Villeneuve, 1922), Lucilia illustris (Meigen, 1826), Lucilia sericata (Meigen, 1826) Towsend, 1908), Lucilia richardsi (Collin in Richards, 1926), Lucilia silvarum (Meigen, 1826) türleri çalışılmıştır. Bu türlere uygulanan DNA temelli yöntemlerden; DNA izolasyonu, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR), Agaroz Jel Elektroforezi ve sekanslama işlemleri sonucunda akrabalık ilişkileri ortaya konmuştur. Morfolojik teşhislerin doğruluğundan emin olmak için, tür içi coğrafik varyasyonları belirlemek ve tür içi genetik farklılıkları ortaya koymak için yapılan çalışmalarda sitokram oksidaz I geni ve sitokram oksidaz II geninin birlikte kullanılmıştır. Anahtar Kelimeler: Adli Entomoloji, DNA Sekans, DNA Barkodlama, COI Geni, Calliphoridae, Adli Bilimler, Calliphoridaea, mtDNA

Summary:

In forensic cases, interest in the field of forensic entomology has increased as insects are the first to reach the body when death-time determinations are made. This study is the very first one regarding the Determination of Important Adult Calliphoridae Species in Terms of Forensic Sciences in Istanbul By DNA Based Methods. These insect species are important for the determination of the time of death in corpses located in Istanbul. Therefore, the genetic similarities, differences in regions, whether they are different, similar to other species in the world genetic similarities / differences are examined. In this study, Chrysomya albiceps (Wiedemonn, 1891), Calliphora vicina (Robineau-Desvoidy, 1830), Cynomya mortuorum (Linnaeus, 1761), Lucilia ampullacea (Villeneuve, 1922), Lucilia illustris (Meigen, 1826), Lucilia sericata (Meigen, 1826 (Towsend, 1908), Lucilia richardsi (Collin in Richards, 1926), Lucilia silvarum (Meigen, 1826), species studied. DNA-based methods applied to these species; DNA isolation, Polymerase Chain Reaction (PCR), Agarose Gel Electrophoresis and sequencing processes revealed kinship relations. In order to determine the accuracy of morphological diagnoses, in order to determine the intra-species geographic variations and to reveal the genetic differences within the species, the cytokram oxidase I gene and the cytokram oxidase II gene were used together. Key Words: Forensic Entomology, DNA Sequence, DNA Barcoding, COI Gene, Genomic DNA, Calliphoridae, Forensic Sciences, Calliphoridae, mtDNA; diagnosi