Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Hitit Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Kadın futbolcularda antrenmanın algılanan stres, sporda güdülenme, sürekli öfke ve öfke tarzı düzeylerine etkisi

The effect of training on perceived stress, sport motivation, trait anger and anger expression in women football players

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 572385 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı kadın futbolcularda antrenmanın algılanan stres, sporda güdülenme, sürekli öfke ve öfke ifade tarzı düzeylerine etkisini incelemektir. Araştırmaya 19'u birinci ligde, 19'u ise ikinci ligde oynayan toplamda 38 kadın futbolcu katılmıştır. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, Algılanan Stres Ölçeği, Sporda Güdülenme Ölçeği ve Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği kullanılmıştır. Ölçekler hazırlık kampı antrenmanları öncesinde ve hazırlık kampı sonrası uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde IBM SPSS 21 yazılımı kullanılmıştır, normallik düzeyine Kolmogorov-Smirnov, varyans eşitliğine ise Levene testi ile bakılmıştır, istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak belirlenmiştir, Paired Sample t, Independent Sample T, tek yönlü varyans analizi ANOVA ve post-hoc Scheffe testi uygulanmıştır. Lig değişkenine göre puan ortalamaları incelendiğinde yetersiz öz yeterlik algısı, içsel güdülenme, dışsal güdülenme, güdülenmeme, sürekli öfke, öfke dışa vurumu ve öfke kontrolü alt boyutlarında istatistiksel farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Birlikte yaşanılan kişi değişkenine göre puan ortalamaları incelendiğinde içsel güdülenme ve dışsal güdülenme alt boyutlarında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık görülmüştür (p<0,05). Spor deneyim yılı değişkenine göre puan ortalamaları incelendiğinde güdülenmeme ve öfke kontrolü alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Kadın futbolcularda hazırlık kampı antrenmanları öncesinde ve hazırlık kampı sonrasında algılanan stres düzeyi, sporda güdülenme düzeyi ve sürekli öfke ve öfke tarzı düzeyi puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Kadın futbolcularda hazırlık kampı antrenmanlarının algılanan stres, içsel güdülenme, dışsal güdülenme, güdülenmeme, sürekli öfke, öfke içe vurumu, öfke dışa vurumu ve öfke kontrolü düzeylerini etkilemediği sonucuna varılmıştır. Kadın futbolcuların hazırlık kamplarında spor psikoloğu bulundurulması önerilmektedir. Hazırlık kamplarında psikolog bulundurmayan takımların teknik heyeti psikolojik anlamda futbolcularına destek olmalıdırlar. Kadın futbolcuların stres düzeyleri, güdülenme durumları ve öfke düzeyleri ligin başlangıcında, devre arasında veya ikinci devre başında da kontrol edilmelidir. Benzer çalışmalar farklı lig düzeylerindeki veya değişik branşlardaki kadın sporcular ile yapılabilir. Anahtar Kelimeler: Antrenman, Güdülenme, Kadın Futbolcu, Öfke, Stres

Summary:

The aim of this study is to investigate the effect of training on perceived stress, sport motivation, trait anger and anger expression. A total of 38 women footballers participated in the study, 19 in the first league and 19 in the second league. Personal Information Form, Perceived Stress Scale, Sports Motivation Scale and Trait Anger and Anger Expression Scale were used to collect the data. The scales were applied before and after the preparatory camp. IBM SPSS 21 software was used to evaluate the data, Kolmogorov-Smirnov was used for normality, Levene test was used for variance, statistical significance level was determined as p<0.05, Paired Sample t, One-way analysis of variance ANOVA and post-hoc Scheffe test was applied. According to the league variable, it was found that there was a statistical difference in the subscales of perceived insufficient self-efficacy, intrinsic motivation, extrinsic motivation, amotivation, trait anger, anger out, and anger control (p<0.05). When the mean scores of the people who live together are examined, there is a statistically significant difference in the intrinsic motivation and extrinsic motivation subscales (p<0.05). When the score averages are examined according to the sports experience year variable, it was determined that there was a statistically significant difference in the subscales of amotivation and anger control (p< 0.05). There was no statistically significant difference between the levels of perceived stress level of motivation in sports and the level of trait anger and anger expression in women football players before and after the preparatory camp (p> 0.05). The preparatory camp training does not affect perceived stress, intrinsic motivation, extrinsic motivation, amotivation, trait anger, anger in, anger out and anger control. In the study, only one training effect is examined. It is recommended to have sports psychologists in the preparatory camps of women footballers. The technical committee of the teams that do not have psychologists in the preparatory camps should support their players in psychological terms. The stress levels, motivation and anger levels of women footballers should be checked at the beginning of the league, between the circuit and the beginning of the second half. Similar studies can be done with female athletes from different leagues or branches. Key Words: Anger, Motivation, Stress, Training, Woman Football Player