Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Harran Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı

Kahramanmaraş'ta dinî mûsikî

Religious music in Kahramanmaraş

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 592668 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın konusu, Kahramanmaraş'ta geçmişte ve günümüzde var olan dinî mûsikî kültürüdür Kahramanmaraş'ta Dinî Mûsikî kültürünün en önemli temel unsurları Câmi ve Tekke Mûsikîsidir Câmi ve Tekke Müslüman toplumun ibadet maksadıyla buluştuğu, dinî mûsikî kültürünün yaşandığı önemli mekânlardır Câmi ve Tekke Mûsikîsi arasında benzer uygulamalar vardır Aralarındaki en büyük fark ise câmi mûsikîsinde enstrüman kullanılmamasıdır Çalışmanın amacı Kahramanmaraş'ta dinî mûsikî geleneğinin geçmişten günümüze kadar olan gelişimi, icrâ edilen dinî mûsikî formları, mûsikîsinin gelişimine katkıda bulunan mûsikîşinasları, mûsikînin tarihî süreçteki sözlü ve yazılı uygulamalarının araştırılarak ulaşılabilen eserlerin derlenmesidir Tez çalışmamız geçmişten bize miras kalan dinî mûsikî kültürünü Kahramanmaraş'ta yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak açısından önemlidir Bu konuda daha önce akademik bir çalışma yapılmamıştır Kahramanmaraş kültürünün önemli bir unsurunu incelediğimiz bu çalışmada, dinî mûsikî tarihî süreçte ele alındı Öncelikle tarihî kaynaklar, seyahatnâmeler, kitaplar, tez çalışmaları ve yaşayan mûsikîşinaslardan faydalanıldı Önemli gördüğümüz ve tespit edebildiğimiz mûsikîşinas sayısı on sekizdir Sesli ve görsel kaynaklara başvuruldu Saha araştırması yapılarak dinî mûsikî formlarından Kahramanmaraş'a mahsus örnekler kayıt altına alındı ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The subject of this study is the religious music culture that existed in the past and present in Kahramanmaraş The most important basic elements of religious music culture in Kahramanmaraş are mosque and tekke music The mosque and tekke are important places where the Muslim community meets for the purpose of worship and religious music culture is experienced There are similar practices between mosque and tekke music The biggest difference between them is that no musical instruments are used in mosque music The aim of the study is to comprehend the development of religious music tradition in Kahramanmaraş from past to present, religious music execuation, musicians who contributed to the development of music, which be reached by researching the oral and written applications of music in the historical process Our thesis study is important in terms of keeping the religious music culture inherited from the past in Kahramanmaraş and transferring it to future generations No academic study has been done on this subject before In this study, where we examine an important element of Kahramanmaraş culture, religious music was evaluated in the historical process Firstly, historical sources, travel books, books, thesis studies and living musicians were used The number of musicians that we consider important and can detect is eighteen Audio and visual resources were used Field research was conducted and samples of the religious music forms of Kahramanmaraş were recorded ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.