Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı / Yönetim Bilimleri Bilim Dalı

Kamu işletmeciliği anlayışı ve kamu istihdamına etkileri

The comprehension of public management and effects on public employment

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 160154 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

232 ÖZET Bu tezde 1980 sonrasında kamu yönetimine egemen olan yaklaşımların kamusal istihdam sistemine etkileri incelenmiştir.l980'lerin başlarından itibaren neo- liberal politikalar devletin rolünü yeniden düzenleyerek kamu yönetimi alanında radikal dönüşümler yaratmıştır. Küreselleşme bağlanımda sermayenin rahatça hareket edebilmesi için gerekli olan bu düzenlemeler uluslararası kurumlarca (Dünya Bankası, OECD, IMF, Dünya Ticaret Örgütü) akademik açıdan yayınlanan raporlarla, maddi açıdan ise verilen kredilerle desteklenerek beslenmektedir. Kamu yönetimi alanına küreselleşmenin yansımasıyla birlikte kamu işletmeciliği adı altında çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiştir. Tarihsel süreç içerisinde öncelikle 'kamu işletmeciliği yaklaşımı',Amerikan yazınında 'girişimci devlet yaklaşımı', İngiltere özelinde 'Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımı' en son aşamada da 'yönetişim paradigması' başlıklarında incelenmiştir.Kamu yönetimi alanında dönüşüm, geleneksel kamu yönetimi yaklaşımının kamu hizmeti kamu mekanizmaları ve kamu yararı kavramlarına dayanan anlayışını reddetmektedir. Disipline egemen olan kamu işletmeciliği yaklaşımı bunların yerine birey yaran müşteri memnuniyeti rekabet piyasa mekanizması, özelleştirme ve kar kavramlarını getirmektedir Kamu işletmeciliği yaklaşımı kamusal istihdam sistemini dönüştürerek, özel sektörde kullanılan ilke, teknik ve uygulamaları kamu sektörüne uyarlamaya çalışmaktadır. Kamusal istihdam politikası, hizmete alma sürecinden başlayarak, personelin atanma, yükselme, iş güvencesi, işten çıkarılma, emeklilik,ücretlendirme ve personelin değerlendirilmesi konularında dönüşüm geçirmiştir. Türkiye'de kamu istihdam sistemi merkezi, yerel, KİT'ler ve kurullar ölçeğinde ele alınarak, istihdam sisteminde yaşanan değişimler sayısal, hukuksal, yapısal ve işlevsel yönlerden ele alınmıştır. Merkezi yönetimde memur statüsünün sözleşmeli personel statüsü ile, yerel yönetimlerde ise işçi statüsünün geçici işçi statüsüne tercih edildiği sonucuna varılmıştır. Özellikle kurul tipi örgütlenmelerin bürokratik mekanizmayı parçalayarak, siyasal otoriteden bağımsız, kamu işletmeciliği anlayışına dayanan istihdam sistemi getirdiği görülmüştür.

Summary:

233 SUMMARY In this thesis the effects of approachs,that have dominated on public administration after 1980s, on public employment system is examined. Since the beginnings of 1980s neo-liberal politics have created radical transformations in public administration field by redesigning the role of states,These arrangements that are necessary in globalization's point of view are supported by reports mat are published academically by international institutions (e.g. World Bank, OECD, IMF, World Commercial Organization), too. Also in financially they are supperted by credits. Different approachs that are under the name of public management have been brought by the reflection of globalization on the public administration fieldin the historical development firstly Public Management Approach has been examined under the titles of "Entrepreneurial Approach" in the American Literature, "New Public Management" in the England private and "governance paradigm" in the last stage, too.The transformation on the public administration field refuses the understanding of the traditional public administration approach that depends on the public serve, public mechanism and public purpose concepts.The public management approach mat dominates on the discipline brings the personal purpose, client pleasure, competing,market mechanism,privatization and profit concepts instad of-these. Public management approach works to adjust the principles, techniques and applications mat are used in private sector to the public sector by transforming the public employment system. Public employment sytem has ben transformed in to the subjects of appoinment, promotion, security of tenure, retirement and salary of employee and evaluation of employee. In Turkey,public employment system has been examined as central government,local government,public economic enterprise and committees by the view of the changes in the employment,of the numerical,of the legal, of the structural and of the işlevsel. It has been concluded that in the central government the statute of civil servants is prefered to the statute of the contract employee and also in the local government the statute of worker is prefered to the satute of234 temporary worker. Especially, it has been seen that, organizations like committee has brought employment system that is independent from political authority and that depends on the public administration idea, by breaking the bureaucratic mechanism.