Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Hacettepe Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Karaçam (Pinus nigra Arnold) odununun yüzey pürüzlülük değerlerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar

Research on determination of surface roughness of crimean pine (Pinus nigra Arnold) wood

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 197178 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmada, suni olarak yetiştirilen karaçam (Pinus nigra Arnold) odununa aitnumunelerin, rendeleme ve zımparalama işlemlerinden sonraki, yüzey pürüzlülükdeğerlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.Bu amaçla, alınan deney numuneleri teğet ve radyal yönlerde biçildikten sonra heriki yönde de 1, 3 bıçaklı rendeleme ve 60, 80 numara zımparalar ile zımparalamaişlemine tabi tutulmuşlardır. Her işlem 8 adet örnekle temsil edilmiştir. Toplam 64adet numuneden faydalanılmıştır. Araştırmada kalınlık makinesi ve osilasyonluband zımpara makineleri kullanılmıştır.Yüzey pürüzlülük ölçümleri, iğneli tarama metodu ile yüzey pürüzlülüğü ölçenMitutoya Surftest SJ-301 cihazı ile geçekleştirilmiştir. Ölçüm sonuçları Tarist adlıistatitik program yardımıyla değerlendirilerek, verilerinin ortalamaları istatistikselanlamda karşılaştırılmıştır.Araştırma sonuçlarına göre uygulanan yüzey düzgünleştirme işlemleri ve kesişyönlerinin karaçam numunelerinin yüzey pürüzlülüğünü etkilemektedir. Karaçamnumunelerinde en düzgün yüzeylerin teğet yönde yapılan 3 bıçaklı rendelemeişleminde elde edildiği istatistiksel olarak belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler: Yüzey pürüzlülüğü, Karaçam, Pinus nigra Arnold,rendeleme, zımparalama, iğneli tarama metodu.

Summary:

In this research, it?s aimed to derive the surface roughness values of the samplesof the cultivated Crimean pine by afforestationing, after the processes of planningand sanding.By this aim, the samples had been planed by 1, 3 blades and sanded by 60 no, 80no sanding bans after the cutting in tangential and radial sections. 8 samples areused in each process. It had been make use of Totally 64 pieces of samples. Inthe research, planning machine and oscillationed sanding machine are used.Surface roughness measurements are realized by Mitutoyo Surftest SJ-301 thatdetermine the surface roughness by pinned scanning. The measurement valuesare evaluated by helping of a statistical program called Tarist then the resultsaverages had been compared statistically.According to the research, surface process techniques and cutting direction effectsthe surface roughness of Crimean pines samples. It?s statistically determined thatit?s possible to obtained a smoother surface in tangential direction with 3 bladedplanning.Keywords : Surface roughness, Crimean pine, Pinus nigra Arnold,planing, sanding, pinned scanning method.