Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Harran Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Karaciğer kist hidatiği hastalığında kistin safra yolları ile ilişkisini belirlemede tümör markerları ve biyokimyasal değerlerin katkısı

The contribution of the tumor markers and the biochemical parameters on the prediction of hydatid disease with cystobiliary communication

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 236642 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Karaciğer kist hidatiği endemik bölgelerde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Karaciğer kist hidatiğinde en önemli problem kistin safra yollarına açılmasıdır. Bu çalışmada karaciğer kist hidatiği hastalığında kistin safra yolları ile ilişkisini belirlemede biyokimyasal parametrelerin ve tümör markerlarının etkinliği araştırıldı.Bu çalışmada hastanemiz genel cerrahi kliniğinde Karaciğer Kist Hidatiği tanısıyla opere olan yaşları 15-72 arasında değişen toplam 65 hasta değerlendirildi. Çalışma için etik kurul onayı alındı. Hastalardan 2 ayrı tüpe 5 cc kan alındı. Biyokimya laboratuvarında hastalardan alınan kan örneklerinden total bilurubin, direk bilurubin, alanin transaminaz(ALT), aspartat transaminaz(AST), gama glutamil transferaz(GGT), alkalen fosfataz(ALP), alpha fetoprotein(AFP) ve CA 19-9 çalışıldı. Hastalar safra yolu ile ilişkili olanlar ve safra yolu ile ilişkili olmayanlar olarak iki gruba ayrıldı. İki grup arasında değerler karşılaştırıldı.İki grup arasında AFP değerleri safra yolu ile ilişkili olan hastalarda istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu. Diğer parametrelerde anlamlı bir fark tespit edilmedi.Sonuç olarak karaciğer kist hidatiği hastalığında kistin safra yolu ile ilişkisini belirlemede GGT ve AFP' nin etkili olduğunu tespit ettik.Anahtar Kelimeler: Hidatik Ekinokok, Bilier Fistül, Tümör Marker, Alfa Fetoprotein, CA 19-9

Summary:

Hydatid disease of the liver remains an important health problem in endemic areas. Biliary fistulusation represent an important complication of hydatit disease. In this study we aimed to investigate the efficiency of tumor markers and biochemical parameters on determination of cystobiliary fistula. In this study 65 patients with age of 15 to 72, who had surgery in general surgery department of our hospital for hydatid liver disease were analyzed prospectively. Ethical approval was obtained from the ethics committee. Blood were taken from the patient with a volume of 5 cc to two different tubes. These blood samples were analyzed for total bilurubine, direct bilurubine, Alanine transaminase (ALT), gamma glutamyl transferase (GGT), alkaline phosphatase (ALP), eosinophil, alpha fetoprotein (AFP) and CA 19-9. The patients were assigned to two groups: 1- Hydatid disease patiends with cystobiliary comminication 2- Hydatid disease patiends without cystobiliary comminication The parameters in the groups were compared.The GGT and AFP levels of the patients with cysto-biliary communication were increased and statistical significance was found. The increase in other parameters were higher but there were no statistical significance.As a conclusion, AFP levels may be efficient on determining the cysto biliary communication in the patient with hydatid disease.Key Words: Hepatic Echinococcosis, Biliary Fistüla, Tumor Markers, Alpha Fetoproteins CA 19-9