Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Çukurova Üniversitesi / Tıp Fakültesi

Karaciğer kist hidatiğinin cerrahi tedavisinde kullanılan skolisidal solüsyonların karaciğer ve safra yollarına etkileri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 30032 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Çalışmamızda karaciğer kist hidatik cerrahisinde kullanılan skolisidal ajanların karaciğer parankimi ve safra epiteline etkilerini belirlemeye çalıştık. Bu amaçla % 2 formalin, «20 NaCl ve * 10 PVP-± kullandık. Ayrıca bu skolisidallerin karaciğer fonksiyon testlerini yükseltip yükseltmediğini araştırdık. çalışmamızda kontroK* 9 NaCl, 5 tavşan), % 20 NaCl(8 tavşan), % 10 PVP-± (Batticon, 6 tavşan) ve % 2 formalin(6 tavşan) grupları oluşturduk. * Enzimatik ölçümler için çalışmadan önce, çalışmadan sonra 7. ve 14. günler kan aldık. Her tavşana safra kesesini ponksiyone ederek ort.1 cc kadar skolisidal verdik. Tüm tavşanları 14. gün sakrifiye ederek histopatolojik inceleme için karaciğer, safra kesesi ve koledogu anblok çıkararak patolojiye gönderdik. Aynı patolog meslektaşımız tarafından standart biyopsiler alınarak incelendi. Kontrol grubu ve % 20 NaCl grubunda enzimatik ve histopatolojik değişiklik yoktu. Batticon grubunda SGOT enzimi 7. ve 14. günde başlangıca nazaran yüksekti. SK'in erken evre lezyonları ile uyumlu histopatolojik değişimler mevcuttu. * 2 formalin grubunda ise ACP değerleri 7. ve 14. günde yükselmiş olarak bulundu. Histopatolojik değişimler oldukça şiddetli idi. Sonuçta insanda, kist hidatik cerrahisinde injekslyon yoluyla kullanılan skolisidallerin, karaciğer ve safra yollarına olumsuz etkilerinin tavşan modelinde de oluşabildiğini, gördük. Bununla birlikte bu konuda yeni çalışmalara gerek olduğu inancındayız * SGOT, SGPT vb Alkalen Fosfataz (ALFJ. \ 32 </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: