Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Radyoloji Anabilim Dalı

Karaciğer kist hidatik tedavisinde mikrodalga termal ablasyon yöntemi ile tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi

Evaluation of treatment efficiency by microwave thermal ablation method in the treatmant of liver cyst hydatid

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 513762 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ayhan Harmanşa, A. Karaciğer kist hidatik tedavisinde mikrodalga termal ablasyon yöntemi ile tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Tezi, Eskişehir, 2018. Bu çalışmanın amacı;karaciğer kist hidatiği olan hastalara uygulanan mikrodalga termal ablasyon (MDTA) yönteminin tedavi etkinliğini ve güvenilirliğini değerlendirmektir. Bu amaçla Ocak 2017- Ekim 2017 tarihleri arasında MDTA yöntemi uygulanan ve 6 aylık takip süreçleri biten, 6 kadın (%60), 4 erkek (%40), toplam 10 hastanın 11 kisti çalışmaya dahil edildi. Hastaların işlem öncesi ve işlem sonrası kontrol görüntüleme bulguları retrospektif olarak değerlendirildi.Hastaların yaş ortalaması 48.8 ± 17.8 idi. 11 kistin 3'ü sol lob, 8'i sağ lob yerleşimli idi. WHO-IWGE sınıflamasına göre 11 kistin 2'si (%18.2) CE1, 1'i (%9.1) CE2, 4'ü (%36.3) CE3a, 1'i (%9.1) CE3b, 3'ü (%27.3) CE4'tü. Tüm kistler %100 teknik başarı ile tedavi edildi. Klinik başarı oranı %81.8'di. 11 kistin 9'unun takip görüntülemelerinde kist inaktivasyonu lehine bulgu (kist duvar kalınlığı ve ekojenitesinde artma, konturda düzensizlik ve/veya kistik komponentte azalma ve/veya heterojen görünüm kazanması ve/veya solidifikasyon ve/veya psödotümör görünümü) ve kist hacminde azalma saptandı. Farklı seanslarda MDTA uygulanan bir hastanın iki kistinde ise takip görüntülerde hacimsel artış saptandı. US ile ölçülen ortalama hacimde azalma %40, BT ile ölçülen ortalama hacimde azalma %29 idi. US ile ölçülen işlem öncesi ortalama hacim 84.45±56.32 mL iken, 6. ay kontrol US görüntülemede ortalama hacim 50.45±38.46 mL olarak hesaplandı. BT ile ölçülen işlem öncesi ortalama hacim 86.04±60.09 mL iken, 6. ay kontrol BT görüntülemede ortalama hacim 60.82±46.21 mL olarak hesaplandı. Hastaların işlem öncesi ve 6. ay kontrollerinde US ve BT ile ölçülen kist hacimlerinin her ikisinde de istatistiksel olarak anlamlı azalma izlendi (p değerleri sırasıyla p<0.01, p<0.01). Hastaların hiçbirisinde major komplikasyon izlenmezken, 4 hastada (%40) minör komplikasyon izlendi. Sonuç olarak karaciğer kist hidatiğinin MDTA yöntemi ile tedavisi etkili ve güvenilir bir yöntemdir. Diğer perkütan tedavi yöntemlerine kıyasla komplikasyon ve rekürrens oranları daha azdır. Anahtar Kelimeler: Kist hidatik, karaciğer, mikrodalga termal ablasyon

Summary:

Ayhan Harmansa, A. Evaluation of treatment efficiency by microwave thermal ablation method in the treatment of liver cyst hydatid, Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Thesis in Radiology, Eskişehir, 2018. The aim of this study is; to evaluate the efficacy and safety of the treatment of microwave thermal ablation (MWTA) in patients with liver cyst hydatid disease. For this purpose, 11 cysts of 10 patients (6 female, 4 male) who had been treated with MWTA procedure between January 2017 and October 2017 and whose 6-month follow-up period had been completed were included in the study. Pre-procedural and post-procedural control imaging findings of patients were evaluated retrospectively. The mean age of the patients was 48.8 ± 17.8. 3 cyst were located in the left liver lobe, 8 cysts were located in the right liver lobe. According to the WHO-IWGE classification, 2 cysts (18.2%) were CE1, 1 cyst (9.1%) was CE2, 4 cysts (36.3%) were CE3a, 1 cyst (9.1%) was CE3b and 3 cysts (27.3%) were CE4. Technical success rate was 100%. The clinical success rate was 81.8%. In follow-up images 9 cysts showed inactivation favored imaging findings (increased cyst wall thickness and echogenicity, contour irregularity and/or decreased cystic component and/or heterogeneous appearance and/or solidification and/or pseudotumor appearance), and decreased cyst volume. In two cysts of a patient who underwent MWTA at different sessions, a volume increase in follow-up images was detected. The decrease in mean volume measured by US was 40%, and the decrease in mean volume measured by CT was 29%. The mean volume measured by US was 84.45 ± 56.32 mL, while the mean volume on the 6-month control US was 50.45 ± 38.46 mL. The mean pre-treatment volume measured by CT was 86.04 ± 60.09 mL, while the mean volume on the 6-month control CT was 60.82 ± 46.21 mL. Statistically significant reductions were observed in both cyst volumes measured by US and CT (p <0.01, p <0.01, respectively) before and 6 months after treatment. No major complication occured. Minor complications were observed in 4 patients. In conclusion, the MDTA method of hydatid liver cyst is an effective and reliable method. Complications and recurrence rates are less than other percutaneous treatment methods. Keywords: Hydatid cyst, liver, microwave thermal ablation