Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Gazi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı

Karayolu ulaşımının hava kirliliğine etkileri ve çözüm önerileri

The effects of motorway transportation to air pollution and possible solutions

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 196704 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

iiiKARAYOLU ULASIMININ HAVA KIRLILIGINE ETKILERIVE ÇÖZÜM ÖNERILERI(Yüksek Lisans Tezi)Mahmut ÖZENGAZI ÜNIVERSITESIFEN BILIMLERI ENSTITÜSÜOcak 2006ÖZETHava kirliligi, sanayilesen ve hizla kentlesen dünyanin en çok tartisilanküresel bir çevre sorunu haline gelmistir. Motorlu tasitlar % 47'lik paylahava kirliligine neden olan en önemli etkendir. Hava kirliliginin insansagligina, dogaya ve iklime etkileri vardir. Küresel anlamda ise seraetkisi, ozon tabakasinin delinmesi gibi çevresel etkileri vardir.Ülkemizde ulasimin %95 gibi büyük bir oranda kara yoluyla yapilmasi,hava kirliliginin çok büyük bir kisminin kara yolu motorlu tasitlarindankaynaklandigini göstermektedir. Bu çalismada Ankara kent merkezindeseçilen bir alanda trafik yogunlugu ve tasitlarin hizlari dikkate alinarakhava kirliligi PTV-Visum programi kullanilarak hesaplanmis ve çikansonuçlar Sihhiye ölçüm istasyonundan alinan verilerle kiyaslanarak,motorlu tasitlardan kaynaklanan hava kirliligini azaltmak için çözümönerileri verilmistir.Bilim Kodu : 903.1.054Anahtar Kelimeler: Hava Kirliligi, Kara Yolu, Motorlu Tasit, Egzoz gaziSayfa Adedi : 81Tez Yöneticisi : Yrd. Doç. Dr. Ebru Vesile Yildiz

Summary:

ivTHE EFFECTS OF MOTORWAY TRANSPORTATION TO AIR POLLUTIONAND POSSIBLE SOLUTIONS(M.Sc. Thesis)Mahmut ÖZENGAZI UNIVERSITYINSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGYJanuary 2006ABSTRACTThe air pollution is globally one of the most important environmentalproblems of the industrialized and rapidly urbanized world. The majorreason of the air pollution is the motor vehicles with 47 %. The airpollution due to motor vehicles has hazardous effects on human health,climate and natural environment. Exhaust gasses emitted from vehiclesusing fossil fuel, create greenhouse effect and makes ozone layerthinner. Due to the fact that the motorway transportation is the majortransportation type in Turkey with the 95%, most of the air pollution iscaused by motorway transportation. The measurements, calculated byusing PTV-Visum programme, taken in Ankara city center were donewith respect to traffic density and velocity of the vehicles. The pollutiondata are compared with the data from Sihhiye measurement point andpossible solutions are discussed.Science Code : 903. 1.054Key Words : Air Pollution, Motorway, Motor Vehicle, Exhaust gasPage Number : 81Adviser : Assist. Prof. Dr. Ebru Vesile YILDIZ