Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Erciyes Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Kardiyopulmoner bypass esnasında kullanılan farklı prime solüsyonlarının postoperatif trombosit fonksiyonları ve koagülasyon üzerine in vitro etkileri

In vitro effects of different prime solutions used during cardiopulmonary bypass on postoperative platelet function and coagulation

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 171992 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Amaç: Kardiyopulmoner bypassın (KPB) en önemli komplikasyonlarından biri, intraoperatif ve postoperatif kanamadır. KPB normal hemostatik dengeyi değiştirebilir hastalan postoperatif kanamaya yatkın hale getirebilir. Bu çalışmada kardiyopulmoner bypass ile öpere edilen koroner arter hastalan, kalp kapak hastalan ve konjenital kalp hastalannda prime solüsyonuna ilave edilen human albumin, taze donmuş plazma ve diğer plazma genişleticilerinin postoperatif trombosit fonksiyonları ve koagülasyon üzerine in vitro etkileri araştırıldı. Materyal ve metod: Bu çalışmaya elektif kardiyopulmoner bypass ile açık kalp cerrahisi uygulanan ardışık 60 hasta alındı. Çalışmaya alman hastalar eşit sayıda (n=20) üç eşit gruba ayrıldılar. Her bir grup (n=20) 20 olgudan oluşmaktaydı. Grup I: Prime solüsyonuna %25'lik 100 ml Human albumin ilave edilen 20 olgu, Grup II: Prime solüsyonuna 2 ünite taze donmuş plazma ilave edilen 20 olgu, Grup III: Prime solüsyonuna TDP ve HA ilave edilmeyen 20 olgu (kontrol grubu). Çalışmaya alman tüm hastalardan indüksiyon öncesi, KPB sırasında, KPB sonrasında ve postoperatif 1. gün Hb, Htc, beyazküre, trombosit sayısı, ACT, aPTT, PTZ, INR, trombosit agregasyon testleri çalışıldı. Hastaların postoperatif yoğun bakım takiplerinde ilk altı saat, altı ve onikinci saatler, onikinci ve yirmidördüncüsaatler arası mediasten ve toraks tüplerinden drene olan kan miktarları, yoğun bakımda hastaya verilen taze donmuş plazma, eritrosit süspansiyonu, trombosit süspansiyonu, human albumin, HES/Plasma gel miktarları, mekanik ventilasyonda kalma süreleri ve yoğun bakımda kalma süreleri kaydedildi. Bulgular: Gruplar arasında demografik özellikler bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Grup 2 ve grup 3 'de postoperatif drenaj miktarları grup 1 'e göre anlamlı derecede daha fazla bulundu(p<0,01). Her üç grup hastada da KPB esnasında trombosit fonksiyonlarında belirgin bozulma olmuştur. Ancak grup 1 ve grup 2'de trombosit fonksiyonlarında meydana gelen bozulma erken dönemde düzelirken grup3'de postoperatif 1. günün sonunda preoperatif değerlere ulaşamamıştır. Grup 2 ile grup 3 arasında yoğun bakımda kullanılan eritrosit süspansiyonu açısından anlamlı fark vardı(p<0,01). Grup 3'de postoperatif dönemde daha fazla kanama olmuş ve daha fazla eritrosit süspansiyonu kullanılmıştır. Tüm gruplar arasında postoperatif yoğun bakımda mekanik ventilatörde kalma süreleri açısından anlamlı bir fark yoktu(p>0,05). Bunun yanında yoğun bakımda kalma süreleri grup 2 ile grup 3 arasında anlamlı derecede farklı bulundu(p<0,01). Sonuç: Kardiyopulmoner bypass esnasında prime solüsyonuna ilave edilen 2 ünite taze donmuş plazma postoperatif dönemde azalmış drenaja neden olmakta ve daha az kan ve kan ürünü kullanımını gerektirmektedir. Azalmış kanama nedeniyle hastalar daha erken dönemde yoğun bakımdan çıkmaktadırlar. Anahtar kelimeler: Kardiyopulmoner bypass, TDP, HA, PFA-100.

Summary:

ABSTRACT Aim: Intraoperative and postoperative bleeding is a significant complication of cardiopulmonary bypass(CPB). CPB may change the haemostatic state and may predispose the patients to postoperative bleeding. In this study we investigated the in vitro effects of human albumin, fresh frozen plasma and other expanders, added to prime solution, on postoperative platelet functions and coagulation in the patients with coronary artery disease, that operated with CPB. Materials and methods: The study includes 60 consequent patients, that underwent open cardiac surgery with CPB. The patients divided into three groups(n=20). Group I consisted of 20 cases that 100 cc % 25 human albumin added to prime solution, Group II consisted of 20 cases that two units of fresh frozen plasma added to the prime solution and Group III consisted 20 cases as control group in which neither HA nor FFP not added to prime solution. Hemoglobin and hematocrit levels, leukocyte, platelet counts, ACT, aPTT, PTZ, INR and platelet aggregation tests were studied in all patients at preinduction, during and after CPB, and postoperative first day. The amount of blood draning from mediasten and thorax tubes at first, sixth, twelfth and twenty-fourth hours, FFP, erythrocyte and platelet suspontions, HA, HES/plasma gels given to patientsin intensive care unit and the duration at mechanic ventilation and stay in intensive care were recorded. Results: There is no statistically difference in demographic properties between groups. The amounts of postoperative draning was greater in group II and III than group I, and the difference was statistically significant(p<0,01). The trombocyt functions was impaired in three groups during CPB. This impairment was disappeared earlier in group I and II, but in group 3 was not reached to preoperative levels at end of postoperative first day. The counts of erythrocyt suspentions used in intensive care was higher in group III, and the difference was statistically significant(p<0,01). There was more bleeding in group 111. The durations of mechanic ventilation was not different statistically between groups(p>0,05), but duration of stay in intensive care unit was longer in group III than group II and the difference was statistically significant(p<0,01). Conclusion: Two units of FFP added to prime solution during CPB was related with postoperatively lesser draining amounts and lesser blood and blood products transfusion. Due to lesser bleeding discharge of patients from the intensive care unit was earlier. Key worlds: Cardiopulmonary bypass, FFP, HA, PFA-100. 10