Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Kafkas Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Veteriner Hekimliği Bölümü / Zootekni (Veterinerlik) Anabilim Dalı

Kars ilindeki sığırcılık işletmelerinin yapısal özellikleri

The structural analysis of cattle farms in province of turkey

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 236251 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma hayvan varlığı bakımından yüksek fazla potansiyele sahip olan Kars ilinin sığırcılık işletmelerinin yapısal özelliklerinin ortaya konulması amacıyla yapılmıştır.Araştırmada Kars ili Merkez ilçesinin 9 adet köyün toplam 184 adet işletme belirlenmiştir. Köylerdeki bu işletmeler ile Kars İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin soykütüğü sistemine kayıtlı işletmelerden seçilmiştir. Bu köyler kendi aralarında denizden yüksekliğine (rakım) göre 2 Gruba ayrılmıştır. Çalışma bölgesinde işletme başına düşen ortalama sığır sayısı 24,5'dir. İşletmelerin % 24'ü küçük, % 37'si orta, % 38'i büyük işletmelerden oluşmaktadır. Bu işletmelerin % 26'sı kültür, % 35'i melez, % 39'u yerli ırklardan oluşmaktadır. Araştırma kapsamında düşük rakımlı köylerdeki Kültür ırkı ve melezi sığırların yüksek rakımlı köylerdeki kültür ırkı ve melezi sığırlara oranında istatistikî önemli ölçüde yüksek bulunmuştur (P>0,05).Araştırma bölgesinde ahır bakımından işletmelerin % 40'ı alüminyum çatılı % 60'ı da toprak damlıdır. Ahır yapıları bakımından ise yüksek ve düşük rakımlı köyler arasında istatistikî olarak önemli bir fark bulunmamıştır (P<0,05). İşletmelerin genelinde kullandıkları arazilerinin ortalama % 48'i yem bitkisi ekilişine ayırdığı görülmüştür. Genel olarak işletmelerdeki arazilerin %48'ine yem bitkisi ekilmiştir.Sonuç olarak, düşük rakımlı köylerdeki işletmelerin sahip oldukları kültür ırkı ve melezi hayvan sayıları, yüksek rakımlı köylerdeki işletmelerden yüksek bulunmuştur.

Summary:

In this study, it was aimed that the structural analysis of cattle farms in Kars Province of Turkey, which have a high potential in animal number.In this research, 184 farms were determined in 9 villages of Kars Province Central County. Farms in the villages were selected on pedigree recorded farms of Kars Province Cattle Breeders Association. These villages were separated two groups according to altitude. In study area, average cattle numbers of farm was 24.5. Farms consist of 24% small, 37% middle and 38% big size. These farms have culture bred, crossbred and local bred cattle; 26%, 35% and 39, respectively. Low altitude villages have a statistically significant high number of culture and crossbred cattle than high altitude one (P>0.05).In the research area, cowsheds have aluminum and soil roof, 40% and 60%. There is no statistically significant difference between two groups? farms about shelter structure (P>0.05). Farms use 48% of their farm land for feed plants.As a result, low altitude villages have a high number of culture and crossbred cattle than high altitude one.