Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Polis Akademisi Başkanlığı / Güvenlik Bilimleri Enstitüsü / Adli Bilimler Anabilim Dalı / Hukuk Bilim Dalı

Kasten öldürme olaylarında suçlu profili

Profiles of offenders at murder cases

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 277416 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çalışmamızda, kasten öldürme olaylarında Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 448- 454. maddeleri ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 81-84. maddelerine aykırı davranmaktan dolayı yerel mahkemelerce verilmiş ve temyiz edilmiş olan kararlardan, 2008 yılında Yargıtay 1.Ceza Dairesi'nce temyiz incelemesi yapılan 8300 adet dava dosyasındaki veriler kullanılarak, faillerin profilleri belirlenmiş, konunun teorik ve pratikteki boyutu bir arada ortaya konulmuştur.Çalışmamızda, müstakil failin tespit edildiği kasten öldürme suçlarında; faillerin kişisel bilgileri, sosyal çevresi, suç işleme gerekçeleri incelenerek, suç işlenmesinin önlenmesi açısından alınacak tedbirlerin uygulamaya konulması, faili meçhul olayın kalmaması amaçlanmıştır.Ülkemizdeki kasten öldürme suçlarında faillerin profiline baktığımızda ekserisinin erkek olduğu ve en sık 18-25 yaş grubundaki kişiler olmakla birlikte %85'lik bölümün 18-50 yaş grubundaki kişiler olduğu görülmektedir. Faillerin suçu işleme gerekçesinin, yaşadıkları yerlere göre değiştiği gözlemlenmiştir. Özellikle namus adına işlenen kasten öldürmelerin kırsal kesimde veya büyük şehirlerde şehir merkezi dışındaki yerleşim yerlerinde yaşayanlar arasında ön plana çıktığı, töre saiki ile öldürmelerin ve kan davalarının ekserisinin de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan illerin nüfusuna kayıtlı olan kişilerce gerçekleştirildiği gözlemlenmiştir.Çalışmamızdaki verilerden; kasten öldürme suçunun işlenme oranının asgariye indirilmesi için öncelikle tüm fertlerinin eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, ekonomik refahın arttırılması, işsizliğin önlenmesi, cinsel konularda gerekli bilgi ve eğitimin verilmesi gerektiği sonucuna ulaştık.Anahtar Kelimeler: Suç, Kasten öldürme, Fail, Profil, İstatistikler

Summary:

In our study, the profile of murder offenders has been identified by using data in murder cases handled by first criminal chamber of the Court of Cassation in 2008. In this study, theoretical and practical dimensions of the subject have been tried to be reviewed together. As a field work, in murder cases arranged in the Articles 448?454 of the repealed Turkish Penal Code numbered 765 and Articles 81-84 of the existent Turkish Penal Code numbered 5237, 8300 cases which have been appealed to Court of Cassation thence which have been decided by first criminal chamber of Court of Cassation have been examined.In our study, it has been aimed that cautions should be carried out for crime prevention in terms of measures of implementation and no unsolved incident should be left out in murder cases in which an individual offender or more offenders of murder cases have been identified, by perusing personal information, social environment, reasons of committing crime thereof..When we survey profile of offenders at murder cases in Turkey, plurality of the offenders, it transpires, are male and most often in between 18-25 age category, while 85% of the offenders at murder cases are in 18-50 age category. It has been observed that reasons of committing crime change according to places in which perpetrators dwell. Especially honor killings are widespread in rural areas or at the out skirts of regions of big cities. It has also been determined that the most of the perpetrators of honor killings and blood feuds are registered in the cities of Eastern and Southeastern Anatolian Region.In the light of the data obtained, in order to minimize the rate of committing murder case, priory level of education of all the members of the society should be increased, economic prosperity should be raised, unemployment should be curbed, necessary information and training about sexual matters should be given to individuals.Key Words: Crime, Murder, Offender, Profile, Statistics