Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Bölümü / Sosyoloji Anabilim Dalı / Sosyoloji Bilim Dalı

Kavşut'ta aile yapısı

Family structure of Kavşut

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 261231 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Aile, evlilik kurumu, kadın- erkek rolleri tüm toplumların yaşamını etkileyen gelenek, görenek, örf ve adetler çerçevesinde kurulan ilişkilerin çıkış noktası olmasıyla evrensel bir nitelik taşır. Evlilik kurumunun ve geleneksel normların işlevleri göz önüne alındığında toplumun nüvesi olan ailenin ve aileyi kuran kadın- erkek rollerinin önemli statüsünü görmekteyiz.Toplumun sosyo- kültürel yapısına göre şekillenen evlilik kurumunun ve ailenin sahip olduğu değerleri bireylerin yetişmesinde geçirilen sosyalizasyon süreci kadın rolünün etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Varoluşsal bir durum olarak cinsiyet ve kimlik rolleri olgusu toplumdaki ve toplumun en küçük birimi olan ailedeki davranış örüntülerini ve cinsiyet kimlik özelliklerini rollerin paylaşımı noktasında derinden etkilemektedir.Cinsiyet kimlik özelliklerinin belirleyici olduğu en önemli yer aile kurumudur. Aile de çocukların yetişmesi ve rollerin, statülerin, geleneksel normların kodlanması evin içinde kadına , evin dışında ise erkeğe aittir. Sosyo-kültürel yapıda kodlanan özelliklerin kırsal kesimde yaşayanlarda aynen kaldığı veya değişimin yavaş olduğu gözlenmiştir.Geleneksel örüntülerin yer aldığı sosyo-kültürel yapının kırsal kesimde yansımaları evlilik kurumun aile ile varolmasıyla devam etmiştir. Bu doğrultuda araştırmamız sosyo-kültürel bağlamda gerçekleşen evlilik kurumundaki kadın cinsiyet rolünün önemini ve geleneksel ritüel olan örflerin evlilik kurumuna ve rollere yansımalarına yer vermiştir.Nitekim aileyi ayakta tutan, tüm sorumlulukları omuzunda taşıyan kadın ?annelik? rolünde yetiştirdiği çocuklarına kırsal kesimin sunduğu geleneksel motifleri sosyalizasyon sürecinde aktarmaktadır ve örflerin devamını sağlayıcı mekanizmayı ayakta tutmaktadır.Araştırmamız kırsal kesimde geniş aile tipinin varlığını hala devam ettirdiğini ve kadın- erkek cinsiyet rolünün kalıcı özellik taşıdığını belirginleşen işbölümü çizgisi ile ortaya koymuştur. Geniş aile yapısındaki ebeynlerin gözetici ve kollayıcı özellikleri yetiştirilen çocuklar üzerinde kendini hissettirmektedir. Ayrıca sosyal ilişkilerin düzenlenmesine erkek rolü belirleyici olup kız ve erkek çocuklarının yetiştirilmesinde cinsiyet faktörü etkisini göstermiştir.Toplumsal normların devamlılığı gelenek, görenek, örf ve adetlerin aile kurumundaki bireyler tarafından benimsenip uygulanmasıdır. Örflerin aile hayatında geçerliliğini ve mobilitesini ise ailede kadının ?iyi bir eş, anne, birey? olması desteklemektedir.Anahtar Kelimeler: Kültür, sosyal roller, kadın, kadınlar sosyal rolü, kültürel kimlik, sosyal değerler, sosyal normlar, sosyal kontrol, sosyal öğrenme, cinsiyet kültürü, entegrasyon, toplumsal cinsiyet, akrabalık, soy bağı, evlilik.

Summary:

That family, marriage agency, male-female roles is the start point of relations established around traditions, customs which afect the lives of all the communities has a universal feature. When the functionalities of the institution of marriage and traditional normsa re looked carefully, we see that the family and male-female roles founding the family, the core of the society, have an important status.The institution of marriage, shaped according to the socio-cultural structure of the society and the values which the family have, and the process of socialization which is used to grow individuals emerge by means of the influence of the female role. The phenomenon of gender and roles of identity as a situation of existentializm, affect the behaviour patterns in the society and the family, the smallest unit of the society, and the characteristics of identity of in the point of sharing the roles deeply.The most important place in which the features of gender identity are determined is the institution of family. The growth of the children, the coding of traditional norms, status and roles belong to women in a house and to men outside the house in a family. It has been observed that the features encoded in the structure or socio-cultural keep the same or the change is slow among people living in rural areas.The reflections of the socio-cultural structure in rural areas where traditional patterns are, continued by means of families, institution of marriage. In this direction, our research mentions the importance of women?s gender roles in the institution of marriage which occurs in socio-cultural context and the reflections of customs; that?s traditional ritual, to the institution of marriage and to the roles.Indeed; the woman keeping the family powerfully, carrying all the responsibilities on the shoulders of hers transfers traditional motifs offered by the rural areas to the children in the process of socialization and she keeps tight the mechanism which helps the customs to continue.Our research puts forward that in rural areas the presence of a large family type stil goes on and male-female gender roles have permanent features in definite lines of division of labour.In large family types, the parents supervise and keep their children under observation; so this is felt upon the children growing up. The male roles are also determiner in the arrangement of the social relations. And the factor of gender showed its influence on growing up both boys and girls.Continuation of social norms is possible if customs, traditions etc. Are adopted and applied by the individuals in the institution of family. Women?s roles such as ?a goog wife, mother, individual? supprt the validity and mobility of the customs in family life.Key Words: culture, social roles, women?s social role, cultural identy, social values, social norms, social control, social learning, gender culture, integration, social genger, kinship, soy bond, married.