Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Kocaeli Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı

Kazakistan Hukukuna göre yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi

According to Kazakstani Law recognition and approval of foreign arbitral awards

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 370173 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Bugün Kazakistan Cumhuriyeti birçok dünya ülkesinde olduğu gibi, yerel hukuk ve tahkim sistemini geliştirmeyi amaçlamaktadır Bu gelişmeler kapsamında ihtilâfların tahkim yoluyla çözümünün yaygınlaşması yollarının, vatandaşlarına insan hak ve özgürlüklerini esas alan sosyal ve ekonomik sisteminin verdiği üstünlüklerden tam olarak yararlanma olanağı sunabilir Kazakistan Cumhuriyeti'nde yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi konusu milletlerarası ticari ilişkilerin, üretim, bilim ve teknoloji alanındaki işbirliğinin gelişmesi ile birlikte daha da güncellik kazanmıştır Yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi konusu Kazakistan Cumhuriyeti'nde daha önce bilimsel açıdan fazlaca incelenmemiştir Bu sebeple Kazakistan Hukuku'nun uygulamasında zaman zaman çeşitli sorunlar meydana gelmektedir Bu çalışmamızın amacı, Kazakistan Cumhuriyeti'ndeki yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi konusunda hem teoride hem de uygulamada meydana gelen sorunların incelenmesi ve bu sorunların giderilmesi hususunda çeşitli çözüm önerilerinin getirilmesidir Anahtar Kelimeler: Kazakistan Hukuku, Tanıma Ve Tenfiz, Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi JEL Kodu: K39 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ABSTRACT As many countries in the world, Republic of Kazakhstan has been trying to improve the local law and arbitration system In the scope of those developments the way of removing conflicts by arbitration may allow citizens benefit from the advantages supplied by the social and economical system based on rights and liberties Recognition and approval of the arbitral awards in the Republic of Kazakhstan has acquired more currency together with development of collaboration in international trade relations, production, science and technology Recognition and approval of the arbitral awards in the Republic of Kazakhstan has not been investigated earlier in terms of science For this reason, time and again legal questions have been experienced in practicing of Kazakstani law The aim of this study is to investigate questions in relating to the recognition and approval of foreign arbitral awards in both theory and practice and procuring recommendations in order to remove those questions by supplying various solutiıon means Key Words:Kazakstani law, recognition and approval, recognition and approval of foreign arbitral awards JEL Code: K39 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.