Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Radyodiagnostik Anabilim Dalı

Kemik tümörlerinin ayırıcı tanısında difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme ve apparent diffüsion coefficient (ADC) ölçümlerinin değeri

Diffusion-weighted magnetic resonance imaging in the differential diagnosis of bone tumors and the apparent diffusion coefficient (ADC) measurement value

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 311295 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kemik tümörleri ve tümör benzeri lezyonlarda konvansiyonel manyetik rezonans görüntüleme (MRG) sekanslarına ek olarak alınan difüzyon ağırlıklı görüntülemenin (DAG) ve buradan elde edilen kantitatif değerlendirmeyi sağlayan apparent diffusion coefficient (ADC) ölçümlerinin belirlenen optimal eşik değere göre malin-benin ayrımındaki etkinliğini araştırmaktır Gereç ve Yöntem: Yaşları 6-80 arasında değişen 14' ü kadın, 21' i erkek toplam 35 olgudaki 46 kemik tümörü ve tümör benzeri lezyon çalışmaya dahil edildi Histopatoloji ya da kemik sintigrafi ve/veya PET ile kemik tümörleri benin ve malin olarak sınıflandırıldı, daha sonra malin kemik tümörleri de kendi arasında primer malin kemik tümörü ve metastatik kemik tümörü olarak alt sınıfa ayrıldı Tüm lezyonlar 1 5 tesla MR cihazında, konvansiyonel MRG' ye ek olarak alınan single shot echo planar-spin echo (SSEP-SE) T2 uygulamasıyla elde edilen DAG ve ADC haritalarından lezyonların ADC ölçümleri yapıldı Kemik tümörlerinin benin-malin ayrımında ADC değerleri "ortalama ± standart sapma (SS)" şeklinde karşılaştırıldı ROC eğri analizi ile benin-malin ayrımında kullanılacak optimal eşik ADC değeri belirlendi DAG için duyarlılık, özgüllük, pozitif öngörü değeri (PÖD), negatif öngörü değeri (NÖD) ve eğri altında kalan alan (AUC), %95 güven aralığı (CI) ile hesaplandı Bulgular: Histopatolojisi ya da kemik sintigrafi ve/veya PET ile kemik tümörü ve tümör benzeri lezyondan 9 tanesi benin, 37 lezyon ise malin olarak sınıflandırıldı ve malin lezyonların 22 tanesi metastazdı Benin lezyonlarda ortalama ADC değeri 1 55 ± 0 48 x 10-³ mm²/sn ve malin lezyonlarda ortalama ADC değeri 0 81 ± 0 26 x 10-³ mm²/sn olarak bulundu (p=0 002) Malin kemik tümörleri primer malin kemik tümörü ve metastaz olarak alt sınıfa ayrıldığında, ortalama ADC değerleri primer malin kemik tümörlerinde 0 66 ± 0 19 x 10-3 mm2/sn, metastazlarda ise 0 92 ± 0 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Purpose: The aim of this study is to evaluate the efficacy of diffusion weighted imaging (DWI) acquired in addition to conventional magnetic resonance imaging (MRI) sequences and apparent diffusion coefficient (ADC) measurements, obtained from DWI and providing quantitative evaluation, in malinant versus benin differentiation of bone tumors and tumor like lesions according to predetermined optimal threshold value Materials and Methods: A total of 35 patients, 14 female and 21 male, between ages of 6-80 with bone tumor or tumor like lesion were included into the study Bone tumors were classified as malinant or benin according to histopathological examination or bone scintigraphy and/or PET, then malin bone tumors were further subdivided into two as primary malinant and metastatic bone tumor ADC calculations/measurements of lesions were made on DWI and ADC maps obtained by single shot echo planar-spin echo (SSEP-SE) T2 sequence in addition to conventional MRI at 1 5 Tesla MR equipment ADC values were compared as ?mean ± standard deviation (SD)? in benin-malinant differentiation of bone tumors Optimal threshold ADC value that will be used for benin-malinant differentiation was determined by ROC curve analysis Sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), negative predictive value (NPV) and area under curve (AUC) for DWI were calculated with 95% confidence interval Results: Bone tumors or tumor like lesions was classified as 9 benin and 37 malinant according to histopathological examination or bone scintigraphy and/or PET and 22 of malinant lesions were metastatic Mean ADC values were 1 55 ± 0 48 x 10-3 mm2/sec and 0 81 ± 0 26 x 10-3 mm2/sec for benin and malinant lesions, respectively (p=0 002) When malinant tumors were subdivided into primary malinant bone tumor and metastasis, mean ADC values were 0 66 ± 0 19 x 10-3 mm2/sec for primary malinant bone tumors and 0 92 ± 0 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.