Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı / Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı

Kişiye özgü yabancı dil öğrenme metotları

Foreign language learning methods for individuals

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 585549 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ülkemizde yabancı dil eğitimi ve bunun sonucunda özellikle yabancı dili etkin konuşabilme ve pratikte kullanma yeterliliği incelendiğinde etkin sonuç alınamadığı görülmektedir. Ben de bu süreci pratikte yaşayan bir birey olarak, hem de bir anne olarak kızımın ve oğlumun eğitim hayatlarında yabancı dil öğrenme süreçleri ve sonuçlarını gözlemleme imkanına sahip oldum. Çevremde aynı kaygıları taşıyan ebeveynler, iş dünyasının önemli simaları, siyasetçiler ve eğitim camiamızın kıymetli hocaları ile yaptığım istişareler sonucu, bu alanda köklü reformlara ihtiyacın olduğu tespit edilerek, konunun en önemli kısmında -özellikle- etkin öğrenmenin temelini oluşturan kişiye özgü yabancı dil öğrenme metodları incelenmiştir. Siyasetçi olmam sebebi ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yabancı Dil Eğitimi Politikalarını inceleme imkanı buldum. En önemlisi ise "Diliniz ne kadar çok ülkede konuşuluyor, biliniyor ise; devlet olarak bir o kadar güçlüsünüz" hipotezi üzerinden komşu ülkelerimiz başta olmak üzere, Türk dünyasında ticari, kültürel ve sosyal bağlar içerisinde olduğumuz diğer ülkelerden, Türk dilinin etkin öğrenme metodları ile öğretilmesini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde "Türkçe Dil Öğrenim Politikalarını Geliştirme Genel Müdürlüğü"nün kurulmasına yönelik 16.07.2018 tarihli kanun teklifini vererek, konuya çözüm oluşturulmasına da gayret gösterdik. Yabancı dil eğitimine dair sonuçların -özellikle- dil kullanımı alanında yetersizlik göstermesinin başlıca sebebi; her yaş grubuna, öğrenme becerileri incelenmeden aynı müfredatla ve aynı kaynak kitapları ile öğretilmesi gelmektedir. Bu sorunu ortadan kaldırmak ve emek veren herkesin hedeflediği yabancı dili en iyi şekilde kullanabilme, konuşabilme, anlayabilme yeterliliğine sahip olması için kişiye özgü yabancı dil öğrenme metodları incelenmiştir. Yabancı dil öğreniminde farklı zekâ türlerine sahip olan öğrencilerin farklı öğrenme metotları ile yabancı dili çok daha rahat öğrenebilecekleri iddia edilebilmektedir. Bu çalışmanın amacı yabancı dil öğrenicilerin sahip oldukları özelliklere uygun olan yabancı dil öğrenme metotlarının belirlenmesidir. Bu amaca ulaşmak için geniş kapsamlı bir kaynak taraması yapılmıştır. Çalışmada öncelikle farklı zekâ türleri belirlenmiş ve bu zekâ türlerine sahip olan öğrencilerin "kişisel" öğrenme özellikleri çalışılmıştır. Akabinde yabancı dil öğrenme metotlarının özellikleri incelenmiş ve zekâ türlerinden hangileri için uygun oldukları yorumlanmıştır. Çalışmada yabancı dil öğreniminde kullanılması mümkün olan anlatım, soru-cevap, problem çözme, grup çalışması, tartışma, laboratuar ve örnek olay metotlarının özelliklerine bağlı olarak belirli zekâ türüne sahip olan öğrencilerin yabancı dil öğrenimlerinde etkin bir biçimde kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Summary:

In our country, it is observed that the effective results were not obtained when foreign language education and consequently the adequacy of speaking the foreign language effectively and using it in practice. As an individual who has experienced this process in practice, as a mother, I have had the opportunity to observe and examine the processes and consequences of learning foreign languages in the educational lives of both my daughter and my son. As a result of consultations with parents with the same concerns around me, important figures of the business world, politicians and esteemed teachers of our educational community, I have determined that fundamental reforms are needed in this area and the most important part of the issue is personal ized foreign language learning methods that form the basis of effective learning have been examined. Because of my being a politician, I had the opportunity to examine the Foreign Language Education Policies of the Ministry of National Education of the Republic of Turkey. Most importantly, "The more countries your language is spoken in, the more familiar it is; you are so strong as a state" through the assertion that the Turkish language, especially our neighbouring countries, is taught through effective learning methods of the Turkish language in the Turkish world and from other countries in which we have commercial, cultural and social ties. We also strived to establish a solution to the issue by submitting a proposed law dated 16.07.2018 for the establishment of the "General Directorate for The Development of Turkish Language Learning Policies" within the Ministry of Education. The main reason why the results of foreign language education show inadequacy, especially in the field of language use, is that they are taught to all age groups with the same curriculum and with the same source books without examining their learning skills. In order to eliminate this problem and to have the ability to make the best use, speak and understand the foreign language targeted by everyone who has worked, individual foreign language learning methods have been examined. It can be argued that students who have different types of intelligence in foreign language learning can learn foreign language much more easily with different learning methods. The aim of this study is to determine the methods of learning vii foreign languages that are suitable for the characteristics of foreign language learners. To achieve this goal, a comprehensive resource scan has been conducted. In the study, different types of intelligence were determined and the "personal" learning characteristics of students with these types of intelligence were studied. Subsequently, the characteristics of foreign language learning methods were examined and it was interpreted which types of intelligence were suitable for. In the study, students with a certain type of intelligence, depending on the characteristics of narrative, question and answer, problem solving, group study, discussion, laboratory and case study methods that can be used in foreign language learning, can be used effectively in their studies.