Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Kırıkkale Üniversitesi / Diş Hekimliği Fakültesi / Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi görüntüleri üzerinde maksiller sinüs lateral duvar kalınlığının ve posterior superior alveoler arter anatomisinin değerlendirilmesi

Evaluation of maxillary sinus lateral wall thickness and posterior superior alveolar artery anatomy on cone beam computed tomograpy images

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 524385 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Maksiller bölgedeki diş kayıplarından sonra alveoler kemikte atrofi ve maksiller sinüste pnömatizasyon görülür. Bu lokalizasyonda implant uygulaması öncesi maksiller sinüs tabanının ogmentasyonu gerekebilir. Posterior superior alveolar arter (PSAA) ve infraorbital arter (IOA), maksiler sinüs lateral duvarını ve membranını besleyen maksiller arterin dallarıdır. Bu arterler alveolar marjinin 18.9-19.6 mm üzerinde ve daima lateral duvarda anastomoz yaparlar. PSAA sinüs ogmentasyonunun yanı sıra Cadwell-Luc operasyonu, Le Fort 1 osteotomisi gibi lateral duvarın dâhil olduğu diğer cerrahi operasyonlarda da kemik pencere açılımı sırasında zarar görebilir. Bu arterlerin zarar görmesi durumunda operasyon sırasında görüşü engelleyecek düzeyde kanama riski oluşabilir ve Schneiderian membranı perfore olabilir. Operasyon öncesi lateral duvarın kalınlığının ve arterin yerinin belirlenmesi, işlem sırasında arterin zarar görmesini ve kanama riskinin oluşmasını önler. Bu çalışmanın amacı Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) kullanarak PSAA'nın görünürlüğü, lokalizasyonu,maksiller sinüs lateral duvar kalınlığı, alveoler kemik yüksekliği, sinüs septumunun varlığı ve maksiller sinüsün medial ve lateral duvarları arasındaki açı (ANGLE A) gibi anatomik faktörler ile ilişkisini incelemektir. Çalışmamızda Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı arşivinde kayıtlı bulunan 300 hastanın Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) görüntüleri retrospektif olarak taranmıştır. Görüntülerden elde edilen ölçümlerin istatistiki değerlendirilmesi SPSS 24.0 programı kullanılarak yapılmıştır. Anahtar Sözcükler: Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi; Maksiller Arter; Maksiller Sinüs; Posterior Superior Alveoler Arter; Antral Septa; Lateral Duvar Kalınlığı; Angle A

Summary:

After tooth loss in the posterior of the maxillary alveolar bone, atrophy of the alveolar bone and pneumatization in the maxillary sinus occures. In this localization, augmentation of the maxillary sinus base may be required before implant application. The posterior superior alveolar artery (PSAA) and infraorbital artery (IOA) are the branches of the maxillary artery which that feeds the lateral wall of the maxillary sinus and the membrane. These arteries are 18.9-19.6 mm above the alveolar margin and always anastomose on the lateral wall. These arteries in the canal may be damaged by bone window opening during sinus augmentation as well as other surgical operations involving the lateral Wall; such as Cadwell-Luc operation, Le Fort 1 osteotomy. If these arteries are damaged, there may be a risk of hemorrhage to prevent sight during operation and the Schneiderian membrane may be perforated. Determination of the thickness of the lateral wall and the location of the artery before the operation, prevents damage to the artery during the surgical procedure and the risk of bleeding. The aim of this study was to determine the visibility and course of the posterior superior alveolar artery (PSAA) whether the relationship of PSAA localization with anatomic landmarks such as maxillary sinus lateral wall thickness, alveolar bone height, presence of sinus septum and angle between the medial and lateral walls of the maxillary sinus using Cone Beam Computed Tomography (CBCT). The images of 300 patients present in the archives of Kırıkkale University Faculty of Dentistry, department of Dentomaxillofacial Radiology were retrospectively scanned. The statistics obtained from the images were evaluated using SPSS 24.0 program. Key words: Cone Beam Computed Tomography; Maxillary Artery; Maxillary Sinus; Posterior Superior Alveolar Artery; Antral Septa; Lateral Wall Thickness; Angle A