Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Konutta oturma ve yaşama hacimlerinin iç mekan biçimlenmesi

Interior design of living spaces in the houses

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 98565 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET: Bu çalışmada konut içerisinde ortak kullanılan oturma-yaşama mekanının biçimlenmesi, geleneksel konuttan günümüz konutuna uzanan süreç içinde incelenecek, oluşumunda ve iç mekan biçimlenmesinde etkili faktörler saptanarak analiz edilecektir. Bu doğrultuda söz konusu mekana ait donatı elemanlarının amaca uygun şekilde tasarlanması ve düzenlenmesi sağlanacaktır. Mekanın esnek ve değiştirilebilir kullanılması ihtiyacı belirlenerek, tasarımcılar tarafından dinamik hale getirilmesini olanaklı kılan yöntemler ve bu doğrultuda geliştirilen tasarım örnekleri incelenecek, aynı zamanda konut içerisinde oluşabilecek farklı gereksinmeler için bu mekanın kullanılması olgusu araştırılarak bir senteze varılacaktır. Çalışma giriş ve onu izleyen beş bölümden oluşmaktadır: I. BÖLÜM: Tarihsel süreç içerisinde Anadolu'da konutun oluşumu, ortak kullanılan oturma- yaşama alanının gelişim ve değişimi, dönemin koşullarından ne şekilde etkilenip biçimlendiği, mekan kullanımları ve donatı elemanlarının kullanımı döneme ait örneklerle incelenecektir. II. BÖLÜM: Geleneksel konuttan günümüz konutuna varan tarihsel süreç; cumhuriyet dönemi, öncesi ve sonrasında değişen ekonomik, siyasal, kültürel ve toplumsal değişimler doğrultusunda gelişen günümüz konut tasarımı ve oturma-yaşama mekanının değerlendirilmesi şeklinde incelenecektir. Genel anlamda konutun tanımı yapılarak, oturma - yaşama hacminin konut birimi içerisindeki yeri, kullanımı, ve tasarımdaki önemi, konut içi diğer mekan birimleri ile eylemsel ilişkileri belirlenecektir. Oluşumunu belirleyen dış etkenler saptanacak ve mekana etkileri incelenecektir.Ill IH. BOLUM: Konut birimi içerisinde yer alan oturma ve yaşama mekanının iç mekan biçimlenmesine tesir eden gereksinmeler saptanarak analiz edilecektir. Kullanıcının bu mekan içerisindeki işlevsel, boyutsal, biçimsel, teknik ve estetik gereksinimleri belirlenerek, bunlara bağlı düzenleme ilkeleri araştırılacaktır. IV. BÖLÜM: Oturma ve yaşama mekanını biçimlendiren sabit ve hareketli donatıların tasarlanmasında; (üçüncü bölümde) saptanan gereksinmelerin ve (ikinci bölümde incelenen) dış etkenlerin değerlendirilmesi ve bu doğrultuda mekanın biçimlenişi incelenecektir. V. BÖLÜM: Oturma ve yaşama mekanının esnek ve değiştirilebilir kullanımının gerekliliği ortaya konularak, mekanın dinamik hale getirilmesi ve farklı gereksinmeler için kullanılabilmesi olgusu incelenerek, tasarım ve mekan düzenleme aşamasında uygulanabilecek çözümler araştırılacaktır. Oturma ve yaşama mekanındaki modüler elemanların tasarlanmasında ve kullanımında standardizasyon ve modülasyon kavramlarının önemi ortaya konularak, kullanımdaki olanak ve kısıtlamalar belirlenecek, modüler oturma ve donatı elemanlarının esnek ve değiştirilebilir kullanımlarının nasıl sağlanabileceği ve mekana getireceği dinamizm ortaya konulacaktır. Anahtar Kelimeler: İnsan, barınak, ortak alan, konut, mekan, geleneksel konut, sofa, oturma yaşama mekanı, gereksinim, donatı, esneklik, değiştirilebilirlik

Summary:

ABSTRACT: In this study formation of living spaces used commonly in a house will be investigated within a period starting from the traditional house to the present house, and factors being effective in its formation and in interior design will be determined and analysed. In this connection, design and arrangement of components and elements related with the interior space will be ensured to be performed in accordance with the purpose. Need for flexible and versatile utilisation of the space will be determined, and procedures which entail it to be dynamic by designers and samples of design developed in this respect will be examined, and at the same time the fact that possibility to use this location for different requirements which may occure in the house will be studied and attained to a synthesis. This study is formed by an introduction and following five chapters: CHAPTER I: Formation of the houses in the Anatolia within the historical process, development and alteration of living spaces commonly used, how they had been affected and formed by condition of that period, utilisation of space and use of components and elements will be examined through samples belonging that period. CHAPTER II: Historical process extending from the traditional house to the present day house will be studied in form of evaluation of present day house design and living space improving in parallel to economical, political, culturel and social changes which were happened before and after the period of Republic.In general meaning, definition of a house will be made, and location of the living space within the unit of house, and its importance in the design, its active relation with other inter-house units of location will be designated. External factors which specify its formation will be determined and its effects on the location will be examined. CHAPTER IH: Requirements affecting formation of internal location of living space included in the unit of house will be determined and analysed. User's functional, dimensional, formal, technical and aesthetic prerequisites inside this location will be determined, and principles of arrangement there of will be examined. CHAPTER IV: In designing stationary and mobile components which form living room, evaluation of requirements determined (in Chapter-Ill) and of external factors which have been specified (in Chapter-II) and its mechanical formation in this respect will be examined. CHAPTER V: Having revealed the fact that utilisation of flexibility and alterability of livin space is necessary, its mechanical and dynamical use and utilisation for satisfaction of different needs will be studied, and solutions that could be implemented at the phase of design and location arrangement will be examined. Importance of standardisation and modular coordination will be introduced in design and utilisation of modular components available in living room and facilities and restrictions in this utilisation will be determined, and how the versatile andVI alterable use of modular living components are to be provided and their dynamism that may be brought to the location will be explained. Key Words: Human being, shelter, common area, house, space, traditional house, sofa, living room, requirement, component, flexibility, alterability