Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Konya bölgesinde parvovirus B19 seroprevalansının araştırılması

The investigation of seroprevalance of parvovirus B19 in konya region

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 247022 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: İnsan parvovirus B19, çocuklarda eritema infeksiyozum ve kronik hemolitik hastalığı olan kişilerde aplastik krize sebep olabilen bir DNA virusudur. Gebelik süresince parvovirus B19'la infeksiyonun aplastik anemi ve hidrops fötalis gibi fetal hasarla ilişkili olacağı bilinmektedir. Konya bölgesinde parvovirus B19 epidemiyolojisi hakkında veri yoktur. Bu çalışmanın amacı çocuklarda ve sağlıklı kan donörlerinde parvovirus B19 seroprevalansını araştırmaktır.Gereç ve yöntem: 1173 kişiden toplanan serum örneklerinde parvovirus B19 IgG antikorları, firma önerileri doğrultusunda EIA RIDASCREEN (R-Biopharm AG/GERMANY) parvovirus IgG kiti ile taranmıştır.Bulgular: 1173 kişiden 339 (%28.9) kişide parvovirus B19 IgG antikorları saptanmıştır. 0-17 yaşları arasında 542 çocukta parvovirus B19 IgG antikoru varlığı araştırılmış, 112'sinde (%20.7) pozitif bulunmuştur. Çalışmaya 275 erkek ve 267 kız alınmış, seropozitiflik sayısı ve oranı sırasıyla 53 (%19.3), 59 (%22.1) olarak belirlenmiştir. Kız ve erkek çocukları karşılaştırıldığında, oranlar arasındaki fark, istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Yetişkinlerde parvovirus B19 IgG antikor seroprevalansı %36.0 olarak saptanmıştır. Erkeklerde %34.6, kadınlarda %40.4 oranında seropozitiflik belirlenmiştir. Cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05).Sonuç: Her bölgede viral infeksiyonların prevalansını araştırmak viral hastalıklardan korunmak için önemlidir. Bu nedenle farklı bölgelerde seroprevalans çalışması yapılmalıdır.

Summary:

Objective: Human parvovirus B19 is a DNA virus that can cause a number of diseases, notably erythema infectiosum in children, and aplastic crisis in patients with chronic haemolytic disorders. Infection with parvovirus B19 during pregnancy is known to be associated with various fetal damage, such as aplastic anemia and hydrops fetalis. There have been any data on the epidemiological pattern of parvovirus B19 infection in Konya. The objective of this study was to investigate the seroprevalence of parvovirus B19 in children and blood donors in Konya.Material and method: Parvovirus B19 IgG antibody was detected by EIA RIDASCREEN (R-Biopharm AG/GERMANY) according to the protocols of the manufacturer.Results: Serum samples from 1173 individual were analyzed for the presense of IgG against parvovirus B19. The overall prevalence of IgG against parvovirus B19 was 28.9%. Parvovirus B19 IgG antibodies were investigated in 542 children and 112 of whom were positive. The overall prevalence was %20.7. 275 males ve 267 females were included in this study, seropositivity number and rate were found 53 (%19.3) and 59 (%22.1) respectively. No significant difference was found between males and females (p>0.05). Seroprevalance of parvovirus B19 IgG antibody in adults was determined 36.0%. The overall prevalence was 34.6% in men and 40.4% in women. No significant difference was found between men and women (p>0.05).Conclusion: It is important to investigate prevalence of viral infections in every region to take measure and prevent viral diseases. So, seroprevalance screening studies must be done in different regions.