Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Zootekni Anabilim Dalı

Konya ilindeki süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri

The structural characteristics of dairy cattle farms in Konya province

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 237226 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma Konya ilindeki süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özelliklerini belirlemek amacı ile 31 ilçeden toplam 391 adet süt sığırı işletmesinde işletme, işletmeci, barınaklar, yemleme, sağım, süt işleme ve pazarlama, yetiştirme, bitkisel üretim ve hayvan sağlığı ile ilgili anket yoluyla toplanan bilgilerin değerlendirilmesiyle yürütülmüştür.İşletmelerin arazi varlıklarına bakıldığına ortalama 75 da araziye sahip oldukları ve işletmecilerin ortalama yaşlarının 44.95 olduğu belirlenmiştir. İşletmelerde kullanılan ahırların % 86.12'sinin kapalı, % 11.84'ünün yarı açık ve % 2.04'ünün ise açık olduğu; bunların da % 80.53'ünün bağlı duraklı, % 12.39'unun serbest duraklı ve % 7.08'inin de duraksız olduğu görülmüştür. İşletmecilerin eğitim düzeylerine bakıldığında % 85.98'inin ilkokul ve ortaokul mezunu oldukları belirlenmiştir.Düvelerin ilkine damızlıkta kullanma yaşının ortalama 16.348 ay, işletme başına düşen sığır sayısının ise 14.22 baş olduğu görülmüştür. Sağılan hayvanların günlük ortalama süt verimleri 15.075 kg iken, hayvan başına verilen günlük ortalama karma yem miktarı 7.733 kg, buzağıların sütten kesim yaşı ortalama 68.288 gün ve kuruda kalma süresi ise 65.708 gün olarak tespit edilmiştir.Ayrıca işletmelerin % 23.74'ünde alet ekipman bulunmaz iken, % 66.67'sinde ise alet ekipman olarak sadece traktör bulunduğu işletmecilerin % 79.20'sinin hayvanlarının gelişmelerini gözlemle takip ettikleri belirlenmiştir. İşletmecilerin % 71.71'i değişik kaynaklardan teknik bilgi alırken, % 28.29'u hiçbir yerden teknik bilgi almamaktadır.

Summary:

This study was carried out to investigate the structural properties of dairy cattle farms like farm enterprising,knowledge about farmer, barns, feeding, milking, milk processing and marketing, management, crop production and animal health by survey data collected from 391 farms in 31 boroughs of Konya province.The means for area quantity and farmers age were 75 da and 44.95 years, It was determined that the use of closed, semi-open and open dairy cattle barns were 86.12 %, 11.84 % and 2.04 % and tie-stall, free stall and free barns ratios of them were 80.53 %, 12.39 % and 7.08 % respectively.Avareges for cattle number for per dairy farm and first service age of heifers were 14.22 heads and 16.348 months. Average daily milk yield of lactating cows was 15.075 kg and the dry period was 65.708 days. The mean for calf weaning age was 68.288 days and average concentrated feed intake for the cows was 7.738 kg.Moreover the 23.74 % of dairy farms had no machine and equipments, 66.67 % of them had only tractor. It was determined that the 79.20 % of the farmers follow the body develpoments of the animals by observations. When the 71.71 % of the farms get technical information, but the 28.29 % of them don?t get from anywhere.