Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Muhasebe Finansman Bilim Dalı

Krizlerin imalat sektörü üzerindeki etkilerinin finansal rasyolarla analiz edilebilirliği ve 2008 örneği

Analyzability of the effect of crisis on manufacturing industry using financial ratios and 2008 crisis

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 412020 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

1990'lı yıllarda, dünyada yaşanan küreselleşme sürecinin etkisiyle ortaya çıkan neoliberal ekonomik sistem, ekonomi tarihinin hiçbir döneminde görülmeyen sıklıkta finansal krizlerin oluşmasına neden olmuş ve bu krizlerin yarattığı olumsuzluklar da işletmelerin faaliyetleri üzerinde etkisini göstermiştir ?Krizlerin İmalat Sektörü Üzerindeki Etkilerinin Finansal Rasyolarla Analiz Edilebilirliği? başlığını taşıyan bu doktora tezi, bir üçüncü nesil finansal kriz modeli olan 2008 krizinin, imalat sanayi alt sektörleri itibari ile işletmelerin finansal göstergeleri üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacını taşımaktadır Bu amaç ile hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören imalat sanayi işletmelerinin kriz öncesi, kriz süreci ve kriz sonrası dönemleri de kapsayacak şekilde, 2006-2010 yılları arası mali tablolarından, işletmelerin likidite, mali yapı, faaliyet etkinliği, karlılık ve büyüme oranlarına ilişkin 18 finansal rasyo ile 2008 krizinde Türkiye için belirlenen 5 kriz göstergesi araştırma değişkenleri olarak kabul edilmiştir Değişken sayısının fazlalığı ve değişkenlerden hangilerinin, hangi alt sektörlerde etkili olduğunun belirlenmesi amacı ile araştırmada faktör analizi yöntemi uygulanmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Neoliberal economic system which has been originated by the effect of globalization process after 1990 caused financial crisis which has never been so frequent in any term of the economical history and such negativeness revealed by crisis took effect on the business activities of firms This doctorate thesis which has the title of "Analyzability of the Effect of Crisis on Manufacturing Industry Using Financial Ratios" aims to define the effect on financial indicators of firms as of the manufacturing industry subsectors For this reason 18 financial ratios of liquidity, financial structure, efficiency, profitability, growth of the manufacturing industry companies in the stock market of Istanbul taken from their financial statements between 2006 and 2010 and 5 crisis indicators for Turkey in 2008 crisis before, during and after the crisis has been accepted as the variables of research Factor analyze method is used in the research as we have many variables and to identify which variables have effect in which subsectors ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.