Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Kronik bel ağrısı olan hastalarda nöropatik ağrı sıklığı ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi

Assessment of frequency and related factors of neuropathic pain in patients with chronic low back pain

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 633946 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Kronik bel ağrılı hastalarda PainDETECT, skalası kullanılarak nöropatik ağrı komponentinin varlığının araştırılması ve nöropatik ağrı varlığı ile dizabilite, depresyon ve anksiyete ilişkisinin araştırılması Materyal metod: Çalışmamıza Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi ve Cebeci Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniklerine Haziran 2018 - Aralık 2019 tarihlerinde başvururan 141 kronik bel ağrılı hasta alınmıştır Hastalar bilgilendirilmiş, gönüllü olanlar çalışmaya dahil edilmiştir Hastalar painDETECT skalasına göre nöropatik ağrı var ve nöropatik ağrı yok olarak iki gruba ayrılmıştır Gruplar sosyodemografik ve klinik özellikler, ağrı şiddeti (VAS), dizabilite (Oswestry Dizabilite İndeksi, ODI), depresyon (Zung Depresyon Ölçeği) anksiyete (Beck Anksiyete Ölçeği) açısından karşılaştırılmıştır Bulgular: PainDETECT skalasına göre hastaların 30'unda (%21 3) nöropatik ağrı varlığı tespit edildi Geriye kalan 111 hasta (%78 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Objectives: The aim of this study was to assess the prevalence of neuropathic pain among patients suffering from chronic low back pain using the PainDETECT scale and evaluate the relationship between neuropathic pain and the physical disability, anxiety and depression Methods: Meeting the study criteria, a total of 141 patients, applied with complaints of chronic low back pain to the Ankara Unıversity School of Medicine Ibni Sina Hospital, Cebeci Hospital Physical Medicine and Rehabilitation Outpatient Clinic between June 2018 – December 2019 were included in the study The patients were informed Volunteer patients were included in the study Based on the PainDETECT scores, participants were classified into two groups: a neuropathic pain group, and non-neuropathic pain group Neuropathic low back pain patients compared with non-neuropathic low back pain patients, in terms of socio-demographic and clinical factors, pain severity (visual analog scale, VAS)), disability (Oswestry Disability Index, ODI), depression (Zung Self-Rating Depression Scale) and anxiety (Beck Anxiety Inventory) Results: According to the PainDETECT scale 30 patients (%21 3) were classified as having neuropathic pain and 111 patients (%78 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.