Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Düzce Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Nöroloji Anabilim Dalı

Kronik enfeksiyonlar akut iskemik inme için bir risk faktörü mü?

Are chronic infections a probable risk factors for acute ischemic stroke?

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 225126 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Bu çalışma kronik enfeksiyon ajanlarından Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori, cytomegalovirus ve Epstein-Barr virus'unun iskemik inme ve iskemik inme alt tiplerinde bağımsız bir risk faktörü olup olmadığı ve enfeksiyon ajanı sayısı arttıkça iskemik inme riskinin de artıp artmadığı bir vaka-kontrol çalışmasıyla araştırılmıştır.Yöntem: 40 yaş üstü akut iskemik inmeli 72 hasta ve daha önce hiç iskemik inme yada geçici iskemik atak öyküsü olmayan, 40 yaş üstü rastgele 60 kişi kontrol grubu olarak seçildi. Hastalar, TOAST (The Trial of Org 10172 for Acute Stroke Treatment) iskemik inme etyolojik sınıflandırmasına göre beş gruba ayrılarak incelendi. Hasta ve kontrol grubundan alınan serumlar cytomegalovirus İmmünglobülin-G (IgG), Helicobacter pylori IgG, Epstein-Barr virus IgG ve Chlamydia pneumoniae IgG ilgili kitlerin çalışma prensiplerine göre otomatik okuyucuda okutuldu.Bulgular: Aterotrombotik inme alt grubundaki hastaların %76'sında, kontrol grubunun ise %48'inde Chlamydia pneumoniae IgG seropozitif bulundu ve istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,035). Ayrıca kronik enfeksiyon ajanlarının akut iskemik inme üzerindeki etkisi incelendiğinde, iki (Chlamydia pneumoniae IgG ve Epstein-Barr virus IgG) kronik enfeksiyon ajanı birlikteliğinde iskemik inme riski 3,18 kat artarken; dört (Chlamydia pneumoniae IgG, Helicobacter pylori IgG, Epstein-Barr virus IgG ve cytomegalovirus IgG) kronik enfeksiyon ajanı birlikteliğinde ise bu risk 2,5 kat artmaktaydı.Sonuçlar: Kronik C. pneumoniae enfeksiyonu, aterotrombotik inme alt tipinde tek başına bağımsız risk faktörüdür ve kronik enfeksiyonların sayısı arttıkça iskemik inme riski de artmaktadır.Anahtar Kelimeler: İskemik inme alt tipleri, inme risk faktörleri, ateroskleroz, kronik enfeksiyonlar, Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori, cytomegalovirus, Epstein-Barr virus

Summary:

Purpose: In this case-control study, we investigated whether the chronic infectious agents; Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori, cytomegalovirus and Epstein-Barr virus, are an independent risk factors in ischemic stroke and in subtypes of the ischemic stroke, and also whether the risk of ischemic stroke increases with the increased number of the infectious agents.Materials and Methods: Seventy-two patients over 40 years old with acute ischemic stroke and as a control group 60 people over 40 years old who selected randomly and neither had an ischemic stroke nor transient ischemic stroke were studied. Patients were investigated by diveded in five subtypes according to the TOAST (The trial of Org. 10172 for Acute Stroke Treatment) stroke subtype classification. Cytomegalovirus immunoglobuline-G (IgG), Helicobacter pylori IgG, Epstein-Barr virus IgG and Chlamydia pneumoniae IgG were measured in the serum of both the patient and the control groups with the automatic reader according to the working principles of the concerning kits.Results: Chlamydia pneumoniae IgG was found seropositive in 76% of the patients in atherotrombotic stroke subtype, and 48% of the control group and it was statistically significant (p=0,035). In the analysis of the results of chronic infectious agents effect on the acute ischemic stroke showed that the ischemic stroke risk increased 3,18 times more with the collusion of two chronic infectious agents (Chlamydia pneumoniae IgG and Epstein-Barr virus IgG), and 2.5 times more with the collusion of four chronic infectious agents (Chlamydia pneumoniae IgG, Helicobacter pylori IgG, Epstein-Barr virus IgG and Cytomegalovirus IgG).Conclusion: Chronic Chlamydia pneumoniae infection is itself an independent risk factor in atherothrombotic stroke subtype and as the number of the chronic infection increases, the risk of the ischemic stroke increases as well.Key words: Subtypes of ischemic stroke, stroke risk factors, atherosclerosis, chronic infections, Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori, cytomegalovirus, Epstein-Barr virus