Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Antropoloji Anabilim Dalı / Sosyal Antropoloji Bilim Dalı

Kulüp kültürü ve uyuşturucu kullanımı(Suç Antropolojisi açısından bir inceleme)

Club culture and drug use

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 355844 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Son yıllarda sentetik uyuşturuculara eğilimin arttığı, partilerde, disko, bar, dans ve gece kulüplerinde bolca vakit geçiren genç ve yetişkinler arasında eroin, esrar ve diğer tip uyuşturuculardan daha fazla tercih edilir hale geldiği ifade edilmektedir. Ecstasy'nin de içinde bulunduğu sentetik uyuşturucuların dünya çapında, esrardan sonra en yaygın olarak tüketilen yasadışı uyuşturucular arasında yer aldığı rapor edilmiştir. Bu çalışma ile madde kullanımı ve bağımlılığı kavramları, insanları bu olguya sürükleyen nedenler, globalleşme hareketlerinin madde kullanımı ve bağımlılığındaki rolü, kulüp kültürü kavramı ve bu kültürün kulüp maddelerin kullanımındaki rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, TUBİM (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi) İl İrtibat Noktaları personelince Türkiye'nin farklı illerinde uyuşturucu kullanımı suçundan göz altına alınmış kişilere uygulanan "Bağımlılık Yapıcı Madde Suçlarında Kullanıcı Profili Anketi-U Formu" verilerinden istifade edilmiş ve analize uygun hale getirilmiştir. Bu kapsamda uyuşturucu maddeleri en sık eğlence yerlerinde kullandığını belirten, bunu bir hayat tarzı haline getirmiş madde kullanıcı veya bağımlılarının profili çıkarılarak genel madde kullanıcıları veya bağımlıları ile aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar üzerinde yorumlarda bulunulmuştur. Araştırma bulgularına göre, uyuşturucu maddeleri en sık eğlence yerlerinde kullandığını belirten kullanıcı veya bağımlıların büyük çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu, 15-34 yaşları arasının en yoğun alan olduğu, eğitim düzeyleri açısından ortaokul ve dengi okulda yoğunlaşıldığı, daha çok bekar insanlardan oluştuğu saptanmıştır. Uyuşturucu maddeyi en çok eğlence yerlerinde kullananların ailelerinden kopmadıkları, onlarla birlikte evlerinde yaşamaya devam ettikleri görülmüştür. Maddeyi en sık eğlence yerlerinde kullananların yarısından fazlasının daha önceden hiç sabıkasının olmadığı saptanmıştır. Maddeyi en çok eğlence yerlerinde kullananların maddeye başlama nedeni olarak merak, arkadaş etkisi, ailevi ve kişisel sorunlar ve eğlence ön plana çıkmıştır. Eğlence yerlerinde en sık kullanılan maddeler sırasıyla esrar, ecstasy, eroin olmuştur. Kulüp uyuşturucusu katagorisinde bulunmamalarına rağmen araştırmamızda esrar ve eroin eğlence yerlerinde en çok kullanılan maddeler arasında yer almıştır. Bu bulgular kulüp maddeler listesinin, literatürde yer alan sınıflandırmalardan daha geniş kapsamda bir liste olabileceği sonucunu doğurmuştur. Son beş yılda Türkiye genelinde yapılan ecstasy yakalamaları Türkiye'de ecstasy pazarının büyüdüğünü göstermiştir. Araştırmamızda dikkati çeken bir başka bulgu ise metaamfetamin, LSD, ketamin, rhoypnol, GHB gibi kulüp uyuşturucuları sayılan maddelerin araştırmamıza konu kullanıcılar tarafından hiç kullanılmadığıdır.

Summary:

In recent years, synthetic drugs are preferred by young people and adults more than heroin, hashish and other types of drugs who spend plenty of time at parties, discos, bars, dancing and nightclubs. It has been reported that synthetic drugs including ecstasy are among the most widely consumed illicit drugs around the world following cannabis. This research examines the concepts of drugs use and addiction, the reasons drove people to this phenomenon, the role of globalization movements of drug use and addiction, the term of club culture, and the role of club culture in using club drugs. In this study "User Profile Survey of Addictive Substance Crimes -U Form" which was conducted by Anti-Smuggling and Organized Crime Department of the General Directorate of Security, TUBİM (Turkey Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction ) Provincial Focal Points to the suspects detained on charges of drug use in different provinces of Turkey was used and analysed. In this context, the results idendified the profiles of club users and the similarities and differences are foound between club and general drug users. According to the findings, the vast majority of club drug users or addicts are men with ages of 15-34 and graduated from secondary school. Most of them are single. It was found out that club drug user continue to live with their families. Over half of them do not have any criminal record. The most important reasons for starting to use drugs are of curiosity, peer influence, family and personal problems and entertainment. According to the findings of the research, the most common drugs used at discos, bars, dancing and nightclubs are marijuana, ecstasy, and heroin, respectively. Despite the heroin and marijuana are not on club drugs list, these has been one of the most commonly used drugs at discos, bars, dancing and nightclubs. These findings indicated that club drugs list may have more wider range classifications than that of literature. In the last five years the seizures of ecstasy around the Turkey have shown growing ecstasy market in Turkey. Another notable finding in our research is that club drugs such as methamphetamine, LSD, ketamine, rhoypnol, and GHB are not used by the users listed in our research at all.