Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü / Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Kulüp madde kültürünün bilinirliği

Awareness about subculture of club drugs

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 308074 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Son yıllarda kulüp maddelere olan eğilimin arttığı, gençler ve genç yetişkinler tarafından gece kulübü, bar ve ?rave? partilerde kötüye kullanımının mevcut olduğu ifade edilmektedir. Ekstazinin dünya çapında esrardan sonra en yaygın olarak tüketilen yasadışı uyuşturucular arasında bulunduğu rapor edilmiştir. Ülkemizde genç nüfusta kulüp maddelerin kullanım yaygınlığı ve bilinirliği hakkında yayınlanmış çalışma sayısı azdır.Bu çalışma ile İstanbul'da üniversite öğrencileri arasında kulüp madde kavramının bilinirliği, bu kesimin ilgili alt kültüre bakış açısı ve kullanıcı görüşleri ve bilgisini anket yoluyla dökümante etmek; bu yolla kulüp maddelerinin üniversite popülasyonunda bilinirliğinin yüksek olduğunu, yol açacakları olası zarar konusundaki algı seviyesinin yüksek olduğunu; kullanıcı grubunda ise kullanım yaygınlığının yüksek, zarar algısının düşük olduğunu göstermek amaçlanmıştır.Çalışma kapsamında İstanbul Üniversitesi'nin Edebiyat, Eczacılık, İletişim Fakülteleri 1 ve 4'ncü sınıflarından rastlantısal olarak seçilmiş öğrenciler ve AMATEM polikliniğinde ayaktan tedavi olan bağımlılar için iki farklı anket düzenlenmiştir.Araştırma bulgularına göre, sırasıyla eroin, esrar, kokain, ekstazi, metaamfetamin, LSD , ketamin, rohypnol ve PCP'nin katılan öğrenciler tarafından bilinirliği yüksek olan uyuşturucu uyarıcı maddeler olduğu; katılan öğrencilerin ve kullanıcıların hiçbirinin bilinen maddeler içerisinde GHB'yi beyan etmediği saptanmıştır. Kullanıcılar kokaini de bir kulüp madde olarak algılamaktadır. Kullanıcılar uyuşturucu uyarıcı maddelerin bağımlılık yapıcılıklarına ve zararlılıklarına göre sıralamasında ekstaziyi ikinci sırada belirtmişlerdir. Esrar çoğu kullanıcıda kullanılan ilk maddedir. Ayrıca cinsiyet, gelir durumu, alkol tüketme sıklığı, anne-babaya ait faktörlerle madde deneme durumları arasında ilişki saptanmıştır. Öğrencilerin alkol kullanma sıklığının, öğrencilerde medyanın ekstaziyi yaygınlaştırıcı etkisi olduğu algısını arttırdığı, ekstazinin ucuz bir madde olduğu algısını azalttığı saptanmıştır. Baba eğitiminin düşüklüğünün, ekstazinin çalışan kesimde kullanımının yaygın olduğu ve başka maddelere geçişi kolaylaştıran bir madde olduğu algısını arttırdığı; anne eğitimin düşüklüğünün ekstazinin kullanımının lisede yaygın olduğu algısını arttırdığı saptanmıştır.Bu sonuçlara göre ekstazi başta olmak üzere kulüp madde kültürünün bilinirliği, kullanımından yaygındır. Madde kültürüne dair algılar çeşitli sosyo-ekonomik faktörlerden, değişik yönlerde etkilenmektedir.

Summary:

It is reported that the tendency towards club drugs has increased recently, with their abuse by adolescent and young adults at night clubs, bars and ?rave? parties. Ecstasy is reported to be among most common illegal drugs used worldwide, following marijuana. There are very few studies published on prevalence of use and popularity of club drugs among the young population.This study aims at documenting through surveys the recognition of the concept of club drugs among university students in Istanbul, the attitude of this group towards the sub-culture and user opinions and knowledge, and thereby demonstrating that the recognition of club drugs and the level of perception on their potential damages is high among the university population while the prevalence of use is high and the perception on potential damages of club drugs is low among the user group.In frame of the study, two different surveys were held for beginner and senior students (1st and 4th classes) randomly selected from Faculties of Letters, Pharmacy and Communication at Istanbul University and for outpatient drug addicts at AMATEM polyclinics.According to the findings of the research, it was reported that the widely known drugs among the interviewed students are heroin, marijuana, cocaine, ecstasy, methamphetamine, LSD, ketamine, rohypnol and PCP, respectively; and that none of the interviewed students and users indicated GHB among known substances. The users also tend to perceive cocaine as a club drug. The users indicated ecstasy at the second rank in the sequence of narcotic and stimulant drugs by tendency to cause addiction and harm. In most of the users, marijuana is the first substance used. Additionally, a relationship was found out between drug try-outs and factors such as gender, income status, frequency of the use of alcohol, and factors related to parents. It was found out that the frequency of alcohol use among students increased their perception that media has an effect on widespread use of ecstasy, and decreased their perception that ecstasy is a low-priced drug. It was revealed that low educational status of the father increases the students? perception that ecstasy is widely used among the worker group and is a substance facilitating a shift to other drugs and that low educational status of the mother increases the students? perception that ecstasy use is common among high school students.According to these findings, recognition of club-drug culture, primarily of ecstasy, is more widespread than use of club drugs. Perceptions regarding drug culture are affected by a variety of socio-economic factors in various aspects.