Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Hacettepe Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı / Kimya Bilim Dalı

Kumarin temelli floresan kemosensörlerin sentezi ve fotofiziksel özelliklerinin incelenmesi

Synthesis of Coumarin based fluorescent chemosensors and investigation of their photophysical properties

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 523466 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kumarin bileşikleri yüksek kuantum verimleri ve geniş Stokes kaymaları ile üstün fotofiziksel ve biyolojik aktivite gibi farklı özelliklere sahip heterosiklik bileşiklerdir. Kumarin bileşiklerinin farklı konumlarına elektron çekici/verici grupların takıldığı sistemlerde molekül içi yük transferinin artması ile floresans özelliklerinin arttığı ve anyonlarla etkileştirildiğinde floresans sönümlenmesi/artışı ile ortamdaki anyonların tespit edildiği bilinmektedir. Bu amaçla, tez kapsamında florofor grup olarak kumarin temelli amit, üre, sülfonamit fonksiyonel gruplarına sahip bileşikler elde edilmiş ve yapıları 1H-NMR, 13C-NMR, FT-IR, HR-MS ile yapıları aydınlatılmıştır. Sentezlenen bileşiklerin fotofiziksel özelliklerini belirlemek için farklı polariteye sahip çözücüler içerisinde absorpsiyon ve emisyon spektrumları incelenmiş, kuantum verimleri ve Stokes kaymaları hesaplanmıştır. Bileşiklerin termal kararlılıkları Termal Gravimetrik Analiz (TGA) ölçümleri ile belirlenmiştir. Ayrıca bileşiklerin çeşitli anyonlara karşı duyarlılık/seçicilik özellikleri spektrofotometrik, spektroflorimetrik ve 1H-NMR titrasyon yöntemi ile araştırılmıştır.

Summary:

Coumarin ring is heterocyclic compound with different properties such as superior photophysical and biological activity with high quantum yields and broad Stokes shifts. It is known that in systems in which electron attracting/donating groups are attached to different positions of the coumarin ring, the fluorescence properties are increased by increasing the intramolecular charge transfer and when the anions are activated, the anions in the medium are detected by fluorescence decrease/increase. In this study, amide, urea, sulfonamide compounds containing the coumarin ring as the fluorophore group were synthesized, the structure of these compunds characterized with using 1H-NMR, 13C-NMR, FT-IR, HR-MS. In order to determine the photophysical properties of the synthesized compounds, absorption and emission spectra were investigated in solvents with different polarities, quantum yields and Stokes shifts were calculated. The thermal stability of the compounds was determined by Thermal Gravimetric Analysis (TGA) measurements. In addition, the sensitivity/selectivity properties of the compounds to various anions were investigated by spectrophotometric, spectrofluorimetric and 1H NMR titration method.