Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Kocaeli Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Bölümü / İktisat Anabilim Dalı / İktisat Politikası Bilim Dalı

Küreselleşmenin istihdam ve işsizlik üzerine etkisi: Türkiye bankacılık sektörü üzerine inceleme

Effects of globalization on employment and unemployment: A study on Turkish banking sector

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 241985 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Dünya ekonomisinde küreselleşme olarak anılan dönem tüm dünyada geçerli olacak yeni kurallar getirerek, mal, hizmet ve sermaye piyasalarında olduğu gibi işgücü piyasasında da büyük değişimlere sebep olmuştur İstihdam ve işsizlik sorunları ise, küreselleşme öncesi dönemde olduğu gibi, küreselleşme döneminde de ekonominin önde gelen konuları olma özelliğini korumaktadır 1970'lerden itibaren, işsizliğin tüm dünyada artış trendine girmesi ve küreselleşme ile beraber ekonomik kuralların ve koşulların yine tüm dünyayı etkisine alarak değiştirmesi konunun incelenmesinin önemini ortaya çıkarmaktadır Bu bağlamda çalışma, küreselleşme adı verilen iktisadi dönüşümün istihdam ve işsizlik üzerine etkisini ve bu sürecin Türkiye'deki bankacılık sektörü üzerindeki yansımalarını araştırmaya çalışmaktadır Birinci bölümde, küreselleşme olgusunun kavramsal çerçevesi çizilmeye çalışılmış ve dünya ekonomisinde yoğunlaşan mal, hizmet ve sermaye hareketlerinin istihdam ve işsizlik açısından ne ifade ettiğine değinilmiştir İkinci bölümde, teknolojik değişim ve üretim sisteminin yeniden yapılanmasının beraberinde getirdiği işgücü piyasalarının esnekleşmesi incelenmeye çalışılmaktadır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The new era in the world economy, namely, globalization has caused major changes in labor markets as well as in goods, service and capital markets by generating new rules valid in all over the world Employment and unemployment problems, however, keep their forefront roles in economy in the globalization era as it is before The fact of the raising trend in unemployment, which has been alive since 1970s and the changing effects of economic rules and conditions together with globalization states the importance of analyzing this matter Through this concept, the study tries to analyze the effects of economical transformation, namely, globalization and reflections of this process on the banking sector in Turkey In the first chapter, conceptual frame of globalization is tried to be explained and what the goods, services and capital movements becoming intense in the world economy mean from the employment and unemployment point of view The labor market flexibility caused by technological change and restructuring of production system is tried to be investigated in the second chapter ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.