Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Uşak Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Eğitimi Anabilim Dalı / Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı

Kuvvet ve hareket konusunda sanal fen laboratuvarı kullanımının öğrenci başarısına etkisi

The effect of virtual lab applications covering the unit of motion and force i̇n the 6th grade on the student achievements

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 535357 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı; 6. Sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersi kuvvet ve hareket ünitesinde kullanılan sanal laboratuarın, mevcut öğretim programındaki geleneksel laboratuar veya sınıf içi etkinliklerine göre öğrenci başarısı üzerine etkisini incelemek ve sanal laboratuar uygulamasına yönelik öğrenci görüşlerini tespit etmektir. Çalışma, 2015-2016 eğitim öğretim yılının güz döneminde Uşak ilinde bulunan bir orta okulda, iki farklı şubede öğrenim gören 6. sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. Örneklem , deney ve kontrol grubunda bulunan toplam 48 öğrenciden oluşmaktadır. Öğretim süreci deney grubunda sanal laboratuar kullanılarak yürütülürken; kontrol grubunda geleneksel laboratuar veya sınıf içi etkinlik kullanılarak yürütülmüştür. Çalışmada nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma yöntem uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak, "Kuvvet ve Hareket Başarı Testi" ve öğrenci görüşlerini belirlemek için "Öğrenci Görüşleri Formu" kullanılmıştır. Uygulama öncesinde ve uygulama sonrasında gruplar arasında fark olup olmadığını belirlemek için SPSS istatistik paket programı ile veriler analiz edilmiştir. Öğrenci görüşlerinin ise betimsel analizi yapılmıştır. Sanal laboratuar uygulamasının öğrencilerin akademik başarılarını arttırmada geleneksel laboratuar ve sınıf içi etkinliklerden daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca; öğrenciler sanal laboratuarı eğlenceli bulduklarını, sanal laboratuarın konuyu daha anlaşılır hale getirdiği ve görsellik sağladığı yönünde görüş belirtmişleridir. Anahtar Kelimeler: Sanal Laboratuar, Kuvvet ve Hareket Ünitesi, Fen Başarısı, Öğrenci Görüşleri.

Summary:

The purpose of this study was to investigate and reveal the effect of virtual lab applications covering the unit of motion and force in the 6th grade on the student achievements as well as students view points by comparing traditional science lab activities in the same unit. The study was carried out with 6th grade students as an experimental and a control group in Uşak Province during the fall semester of 2015-2016 school year. The number of students was 48 in the experimental and control group. Teaching in the experimental group was performed with the virtual lab experiments and activities but in the control group traditional lab experiments or activities. As a research method, the qualitetive and quantitative mixed method in this study. An achievement test was implemented to collect data from the students as well as a student viewpoint form was given to the students to learn their opinions about the virtual lab activities. SPSS software was executed to analyze the collected data with the ANCOVA test. Students viewpoints were evaluated by using qualitative analyze techniques. In the result, the virtual lab activities and experiments significantly and positively influenced the achievements of students when their achievements were compared with the control group taught by the traditional method. Additionally, the students coming from the experimental group mentioned that they found the virtual lab activities delighted and the virtual lab activities helped them easily to understand the concepts based on their student viewpoints. Key words: Virtual Lab, Force and Motion Unit, Science Achievement, Student Viewpoints.