Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Bölümü

Ladership style of Turkish middle level managers in private sector and its relationship with subordinate performance, satisfaction, and commitment

Türkiye'de özel sektörde çalışan orta kademe yöneticilerin liderlik tarzları ve çalışanların performansı, iş doyumu ve örgütsel bağlılığı ile ilişkisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 161921 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT LEADERSHIP STYLE OF TURKISH MIDDLE LEVEL MANAGERS IN PRIVATE SECTOR AND ITS RELATIONSHIP WITH SUBORDINATE PERFORMANCE, SATISFACTION, AND COMMITMENT Özmen, N. îpek M.S., Department of Psychology Supervisor: Assoc. Prof. Dr. H. Canan Sümer December 2005, 126 pages The main purpose of the present study was to examine the leadership styles of Turkish middle-level managers and leadership prototypes of Turkish employees in terms of task-oriented and people-oriented behaviours. The secondary purpose was to investigate the effects of incongruence between actual and ideal manager perceptions on three important work outcomes: performance (task and contextual performance), job satisfaction, and organizational commitment (affective, continuance, and normative commitment). A total of 320 people working in a wide range of organizations (71 managers and 239 employees) filled out the questionnaire. Employees rated their actual managers' leadership style and also their ideal manager's leadership style (i.e., leader protoype) in the same questionnaire, while the managers rated their own leadership style as well as their leadership style as perceived by their subordinates. Additionally, supervisory-rated performance and self-rated job satisfaction and organizational commitment levels of employees were obtained. Results indicated that self-reported leadership styles of Turkish managers were consisting of more people-oriented behaviours than task-oriented behaviours. On the contrary, employees perceived their managers as being more ivtask-oriented than people-oriented. Ideal leadership style for the employees were comprised of higher levels of both task- and people-oriented behaviors than their actual managers. Incongruence between the actual and ideal manager perceptions of employees predicted job satisfaction levels of the employees only. The results are discussed together with the implications, strengths and limitations of the study. Some suggestions for future research are made. Keywords: Leadership, Leadership Prototype, Task vs. People Orientation, Performance, Job Satisfaction, Organizational Commitment.

Summary:

ÖZ TÜRKİYE'DE ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN ORTA KADEME YÖNETİCİLERİN LİDERLİK TARZLARI VE ÇALIŞANLARIN PERFORMANSI, İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI İLE İLİŞKİSİ Özmen, N. İpek Yüksek Lisans, Psikoloji Bölümü Tez yöneticisi: Doç. Dr. H. Canan Sümer Aralık 2005, 126 sayfa Çalışmanın temel amacı Türkiye'deki orta kademe yöneticilerin liderlik tarzlarını ve çalışanların ideal yönetici prototiplerini işe odaklılık ve insana odaklılık boyutlarında araştırmaktı. Diğer bir amaç da çalışanların mevcut yöneticileri ve ideal yöneticilerinin arasındaki uyum veya farkın çalışan performans, iş tatmini ve bağlılığına olan etkisini incelemekti. Çalışmaya farklı sektörlerden toplam 320 kişi (71 yönetici ve 239 çalışan) katılmıştır. Çalışanlardan, mevcut yöneticilerinin liderlik tarzları ile kendileri için ideal yöneticilerin liderlik tarzlarını değerlendirmeleri istenmiştir. Yöneticilerden ise, kendi liderlik tarzlarını ve çalışanların onların liderlik tarzlarım nasıl algıladıklarını değerlendirmeleri istenmiştir. Ayrıca, çalışanların iş tatmini ve organizasyonel bağlılık düzeylerine ilişkin özdeğerlendirmeleri ile yöneticileri tarafından yapılan performans değerlendirmeleri alınmıştır. Analiz sonuçlan, yöneticilerin liderlik tarzlarının ağırlıklı olarak ne insana yönelik ne de işe yönelik olduğunu, ancak insana yönelik olma yönünde daha belirgin bir eğilimin var olduğunu göstermiştir. Diğer taraftan, çalışanların, mevcut yöneticilerinin işe yönelik yönlerini, insana yönelik yönlerinden daha yüksek olarak algıladıkları gözlenmiştir. Çalışanların ideal yöneticilerini değerlendirmelerinde ise bu iki liderlik tarzı arasında anlamlı bir fark olmadığı, viçalışanların ideal yönetici şemalarında hem işe yönelik hem de insana yönelik davranışların mevcut yöneticilerde olandan daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların mevcut yöneticileri ile ideal yönetici algılamaları arasındaki farkın ve yöneticilerin kendilerine ilişkin algılamaları ile çalışanların bu yöneticilere ilişkin algılamaları arasındaki farkın çalışanların performansı, iş doyumu ve örgütsel bağlılığı üzerindeki etkileri hiyerarşik regresyon tekniği ile incelenmiştir. İdeal yönetici ve mevcut yönetici algıları arasındaki farkın yalnızca iş doyumu üzerinde anlamlı ve aynı zamanda negatif bir etkisi olduğu bulunmuştur. Özellikle insana yönelik liderlik davranışlarında ideal ve mevcut yöneticiler arasındaki fark (ve de yöneticilerin kendi değerlendirmeleriyle çalışanların onları algılaması arasındaki fark) arttıkça, iş doyumunun azaldığı gözlenmiştir. Elde edilen verilerin kuramsal ve uygulamaya yönelik doğurguları ele alınmıştır. Çalışmanın güçlü olan yönleri ve sınırlılıkları ile birlikte ileriki çalışmalar için bazı önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Liderlik, Lider Prototipi, îşe ve İnsan Yönelik Olma, Performans, İş Doyumu, Örgütsel Bağlılık vii