Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Yıldız Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı

Marmara Depremi sonrası konut üretimi organizasyonu ve Kocaeli - Bahçecik örneği

The Organization of housing construction after the Marmara Earthquake and Kocaeli - Bahçecik sample

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 106228 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ülkemizde doğal afetlerle çok sık karşılaşılmakta ve sonucunda yüksek bedeller ödenmektedir. Gerekli yasal, idari ve teknik koşulların yeterince sağlanmaması ve bilinç eksikliği, afet zararlarını daha da arttırmaktadır. Afet sonrasında ortaya çıkan en önemli sorunlardan biri de, barınma sorunudur. Barınma sorunu, sadece konut projelerinin yapımı ile çözülememektedir. Amaç, toplumsal ihtiyaçlara cevap veren bir yerleşim birimi yaratmaktır. Nitelikli konut ve yerleşim birimlerinin oluşumu ise, bu süreçte yeralan katılımcıların koordinasyonuna bağlıdır.. Bu çalışmada, afet sonrası yapılan kalıcı konut uygulamaları ve yapılan bu çalışmaların toplu konut modeline uygunluğu incelenmiştir. Birinci bölümde; çalışmanın amacına ve kapsamına yer verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde; afet ve afet sonrası barınma sorununa yaklaşımlar ve yaklaşım aşamaları irdelenmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde; 17 Ağustos 1999 depreminden sonra ortaya çıkan konut sorunu, konut sorununa çadır, prefabrik konut ve kalıcı konut uygulamalarıyla çözüm bulma girişimleri yeralmaktadır. Çalışmanın dördüncü bölümünde; kalıcı konutların yapımında görev alan kuruluşlar, müşavirlik- mühendislik- kontrollük hizmetlerini yürüten firmalar ve müteahhitlerin bu aşamalarda nasıl bir görev aldıklarına değinilmiştir. Konutların yapımını üstlenen kuruluşların verdikleri bilgilere göre, konutların özelliklerine, ilgili teknik şartname ve mahal listelerine yer verilmiştir. Çalışmanın beşinci bölümünde; kalıcı konutların yapımına karar verilmesinden bugüne kadar yaşanan idari, yasal, teknik ve sosyal sorunlara değinilmiştir. Çalışmanın altıncı bölümünde; konutların teslimine başlanacak olan bir kalıcı konut bölgesi örnek olarak seçilmiştir. Örnek bölgedeki; konut tiplerinin ve yerleşiminin, toplu konut ölçeğine uygunluğu çeşitli açılardan incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise; afet sonrası konut sorunu ve çözümü için varılan sonuç ve öneriler sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Deprem, afet, konut, toplu konut, organizasyon. Vli

Summary:

In our country, natural disasters are seen very often, and their consequent costs are very high. When lawful, administrative and technical circumstances are not obtained sufficiently, these enhance the harm due to natural disasters. One of the biggest problems soon after a disaster is housing. Housing problem can not be solved dealing only with house projects. To create qualified houses and settlement units depend upon coordination between the participants during this period. In this study, permanent housing applications after the disaster and appropriateness of these applications to the mass-housing model are investigated. The first part is composed of aim and content of the study. In the second part of the study, disaster and approaches to housing problem after the disaster are examined. In the third part of the study, housing problem after the earthquake on August 17th 1999, and initiatives to solve this problem with tents, prefabric houses and permanent houses are found. In the fourth part, it is taken how foundations, consultants and contractors are appointed while permanent houses are constructed. Characteristics, technical specifications and schedules are listed according to the statements of the foundations. In the fifth part, the lawful, administrative and technical problems since coming to decision of permanent house construction are noted. In the sixth part of the study, a permanent housing area where houses are almost ready to be given, is choosen as sample. The appropriateness of houses and settlement in this area to the mass-housing system is evaluated. In the last part, suggestions and conclusions for housing problem after a disaster are presented. Keywords: Earthquake, disaster, housing, mass-housing, organization. vm