Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Medeniyet Üniversitesi / Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Meme kanseri moleküler sınıflamasının demografik ve histopatolojik özellikler ve sağkalım ile ilişkisi

The relationship between demographic, histopathologic characteristics and survival regarding molecular subtypes of breast cancer

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 550379 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

AMAÇ: Bu çalışmada meme kanseri hastalarının moleküler sınıflamasına göre demografik ve histopatolojik özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemek, moleküler sınıflamanın ve hasta özelliklerinin sağkalım ile olan ilişkisini saptamak amaçlanmıştır. GEREÇ ve YÖNTEM: Bu retrospektif çalışma; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji polikliniğine 08.02.2016-31.10.2018 tarihleri arasında başvuran histopatolojik olarak meme kanseri tanısı konulmuş ve metastazı olmayan 510 hasta dosyası incelenerek yapıldı. Hastaların tanı tarihi, tanı yaşı, menapoz durumu kaydedildi. Tümör lokalizasyon, histolojik grade, vasküler invazyon, lenfatik invazyon, perinöral invazyon, östrojen reseptör ve progesteron reseptör durumu, HER-2 durumu, tümör boyutu, aksiller lenf bezi tutulumu, cerrahi durumu, cerrahi tipi, kemoterapi alıp almadığı, nüks varlığı ve progresyon durumu incelendi. BULGULAR: Çalışmada yer alan 510 hastanın ortanca yaşı 57, lokalizasyon olarak 270 (%52.9) hastada tümör sol memede, 352 (%69) hasta postmenapozal hasta olarak saptandı. Histopatolojik incelemede hastalarda %16.5 oranında vasküler invazyon, %20.4 lenfatik invazyon, %10.2 perinöral invazyon, grad olarak en fazla %55.3 oranla grad 2 tümör, tümör (T) evresi olarak da en fazla %56.1 oranda T2 evresinde tümörler görüldü. Aksiller lenf bezi tutulumu %46.4 oranında pozitif saptandı. Hormon reseptör %83.2 pozitif, HER-2 %18.3 oranda pozitif saptandı. Moleküler tiplerin görülme oranları %45.4 Luminal A, %21.8 Luminal B, %20.4 HER-2 overeksprese, %12.4 triple negatif meme kanseri saptandı. Hastaların medyan izleme süresi 21 ay olarak saptandı. Moleküler tipler ile lokalizasyon, grad, vasküler invazyon, lenfatik invazyon, T evresi, kemoterapi durumu arasında istatiksel olarak anlamlı ilişki olduğu belirlendi. (p≤0.05) Moleküler sınıflama, grad, vasküler invazyon, lenfatik invazyon, T evresi, lenf bezi tutulumu ve cerrahi tipi ile medyan hastalıksız sağkalım arasında istatiksel olarak anlamlı ilişki saptandı. (p≤0.05) SONUÇ: Meme kanseri moleküler sınıflamasının bazı demografik ve histopatolojik özellikler ve sağkalım ile ilişkili olduğu görülmüştür. Meme kanserinde moleküler sınıflama, hastalık tedavi ve prognozunu saptamada kullanılabilir yol göstericidir. Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, moleküler sınıflama, demografik ve histopatolojik özellikler, sağkalım

Summary:

OBJECTIVE: In this study we have aimed to evaluate the relationship between demographic and histopathologic features regarding the molecular subtypes of breast cancer patients and to demonstrate the relationship of molecular subtypes and patient characteristics regarding the overall survival. MATERIAL and METHODS: This retrospective study has been performed on 510 histopathologically diagnosed non-metastatic breast cancer patients files who has applied to Istanbul Medeniyet University Medical Oncology Unit between 08.02.2016-31.10.2018. Patients diagnosis date, diagnosis age and menopousal status has been recorded. Tumour location, histological grade, vascular invasion, lymphatic invasion, perineural invasion, estrogen receptor (ER) and progesteron receptor status (PR), HER-2 status, tumour size, axillary lymph node status, surgery status, surgery type, chemotherapy receiving status, presence of recurrency and progression status has been investigated. RESULTS: The median age of 510 patient was 57; of 270 (%52.9) patient breast tumour were located on left breast and 352 (%69) were postmenopousal. %16.5 vascular invasion, %20.4 lymphatic invasion, %10.2 perineural invasion, %55,3 grade 2 tumour as the mostly seen grade, T2 tumour as the mostly seen stage was histopatologically detected. Axillary lymph node involvement was %46,4. Hormone receptor was %83,2 positive and HER-2 was %18,3 positive. %45.4 Luminal A, %21.8 Luminal B, %20.4 HER-2 overexpressing, %12.4 triple negative breast cancer was seen in terms of molecular subtyping. Median follow-up time was 21 months. Statistically significant relationship was detected between molecular subtyping and grade, vascular invasion, lymphatic invasion, T stage, chemotherapy receiving status. (p≤0.05) Moreover, there was statistically significant relationship between median disease free survival and molecular subtypes, grade, vasculary invasion, T stage, lymph node involvement, surgery type. (p≤0.05) CONCLUSION: Breast cancer molecular subtype classification has been seen in relationship with certain demographic and histopathologic characteristics and survival. Breast cancer molecular subtype classification is a useful guiding tool for predicting the disease treatment modality and prognosis. Keywords: Breast cancer; molecular subtypes; demographic and histopathologic characteristics; survival