Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Meme kanserinde adjuvan trastuzumab tedavisi alan hastalarda retrospektif etkinlik ve yan etki değerlendirilmesi

Retrospective efficacy and side effect evaluation in adjuvant trastuzumab therapy in breast cancer

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 484753 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Her2 molekülüne karşı geliştirilen rekombinant bir monoklonal antikor olan trastuzumab, Her2 pozitif meme kanseri tedavisinde temel tedavidir. Çalışmamızda trastuzumabın adjuvan kullanımındaki etkinliğinin ve yan etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı'nda 2010-2015 yılları arasında Her2 pozitif erken evre meme kanseri tanısı ile trastuzumab tedavisi alan olgular retrospektif olarak taranmıştır. Hastaların demografik, klinik, patalojik, tedavi, yan etki ve sağkalım bilgileri değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya 93 hasta alınmıştır. Hastaların 89'u (%93.5) 1 yıllık trastuzumab tedavisini tamamlamıştır. Dört hastanın (%4,3), birinde (%1.07) tedavisinin 6. ayında pulmoner emboli, diğer 3 hastada da (%3,22) kardiyotoksisite (2 hastada tedavilerinin 6. ayında ve bir hastada da tedavisinin 8. ayında) görülmüştür. Çalışmada 2 hastada tanının 2. yılında progresyon saptanmıştır. Çalışmamızda 36. ay progresyonsuz sağkalım oranı %97, hesaplanan ortalama hastalıksız sağkalım süresi 84.1 ay bulunmuştur. Çalışmada sadece 1 hasta pulmoner emboli nedeniyle ex olmuştur, 36. ayda ortalama genel sağkalım %98 hesaplanan ortalama genel sağkalım süresi 85.1 ay bulunmuştur. Sonuç: Trastuzumab erken evre meme kanserinde etkin ve güvenle kullanılmaktadır. Bu çalışmada ki etkinlik ve yan etkilerini yapılmış önceki büyük çalışmalarla karşılaştırdığımızda kliniğimizle anlamlı farklılık saptanmamıştır.

Summary:

Objective: Trastuzumab, a recombinant monoclonal antibody against Her2, is the primary treatment for Her2 positive breast cancer treatment. The aim of this study were evaluating the efficacy and side effects of trastuzumab in adjuvant use. Method: Her2 positive early stage breast cancer cases which were diagnosed in Akdeniz University Faculty of Medical Oncology Department between 2010-2015 and trastuzumab treatment taken were reviewed retrospectively. All cases were evaluated for demographic, clinical, pathological, treatment, side effects and survival data. Results: Ninety three patients were included for the study. A total of 89 (93.5%) patients completed trastuzumab treatment 1 year. Four patients (4,3%) ceased treatment because of the following side effects: pulmonary embolism in 1 patient (1.07%), cardiotoxicity in other three patients (3,22%). In our study 2 patients progression was detected in the second year of diagnosis. Thirty six months disease free survival was 97%, calculated mean progression free survival time was 84.1 months. In the study only 1 patient died due to pulmonary embolism, overal survival was 98% and calculated mean overal survival time was 85.1 months. Conclusion: The results suggest that trastuzumab as adjuvant therapy for early breast cancer may be effectively and safely. In this study, the efficacy and side eff