Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Afyon Kocatepe Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Meme karsinomlarında polimeraz zincir reaksiyonu ve enzim kesimi ile p53 gen mutasyonlarının araştırılması ve dokuda immunohistokimyasal olarak p53 proteinin gösterilmesi

Researching p53 gene mutation in breast carcinomas by polymerase chain reaction and enzyme restriction immunohistochemical method

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 171679 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

1 ÖZET Meme Karsinomlarında Polimeraz Zincir Reaksiyonu ve Enzim Kesimi ile p53 Gen Mutasyonlarının Araştırılması ve Dokuda İmmunohistokimyasal Olarak p53 Proteininin Gösterilmesi Kanser bir seri progresif genetik değişiklikler sonucunda oluşan çok basamaklı bir olaydır. Şimdiye kadar moleküler genetikte yapılan çalışmalar, bir grup protoonkogen ve tümör supressör gen üzerinde meydana gelen değişikliklerin kanser oluşumunda etkili olduğunu ortaya koymuştur. Tümör supressör genlerden olan ve kanser oluşumunda etkili olan genlerin başında p53 gelmektedir. p53 meme kanserinin gelişiminde oldukça etkilidir. Bu nedenden dolayı p53 gen mutasyonlarının tespitinin hastalığın takibinde ve erken tanısında önemli bir faktör olabileceği düşünülmektedir. Biz bu çalışmada, meme kanserlerinde p53 genindeki ekson 5 ve 7'ye ait mutasyonların görülme sıklığının ve immunohistokimyasal yöntem ile p53 protein üretim oranının tespitini amaçladık. Buna bağlı olarak meme kanseri tanısı konmuş 20 olguya ait tümör örneklerinden ksilen tuzla uzaklaştırma metodu ile DNA izolasyonu yapıldı. Elde edilen DNA örneklerinden PCR tekniği kullanılarak ekson 5, 6 ve 7 amplifiye edildi ve bunun sonucunda enzim kesimi ile mutasyon varlığı araştırıldı. Çalışma sonunda 20 olguya ait p53 genindeki ekson 5 ve 7'ye ait mutasyon oranı toplam %30 olarak bulundu. Ekson 5 ait mutasyon oranı %20 ve ekson 7'ye ait mutasyon oranı %1 1,8 olarak tespit edildi. Aynı örneklere immunohistokimyasal yöntem ile p53 antikoru uygulandı. Boyanma sonrasında 4(%20) olguya ait örnekte %90 ve üzeri, 1(%5) olguda %3, 2(%10) olguda %1 ve 2(%10) olguda %0,5 p53 protein pozitifliğinin varlığı tespit edilmiştir. Olguların 11(%55) tanesinde p53 protein varlığı gözlenmemiştir. Anahtar Sözcükler : p53 mutasyonu, meme kanseri, immunohistokimya

Summary:

SUMMARY Researching p53 gene mutation in breast carcinomas by Polymerase Chain Reaction and enzyme restriction and displaying p53 protein in tissue by immunohistochemical method. Cancer is a multi-step mechanism occur as a result of series of progressive genetic alterations. So far, molecular genetic studies revealed that a group of tumor supressor gene and protooncogen alterations were effective in cancer formation. p53 is the most important tumor supressor gene that is effective in cancer formation. p53 is very effective in progression of breast cancer. Due to this, detection of p53 mutations are tought to be an important factor in prognosis and early diagnosis. In this study, we aimed to detect the frequency of mutations of p53, exon 5 and 7 their relations with progression of disease. Relevant to this, DNA isolation was performed by Xylene-Salt purification method from tumor samples of breast cancer diagnosed 20 cases. By PCR method, amplification of target exons were performed and mutation existance is tested by enzyme restriction. As result of the study, mutation rate of 20 cases was found to be 30%, whereas mutation rates of exon 5 and exon 7 were found to be 20% and 1 1,8% respectively. To the same samples, p53 antibody is performed by immunohistochemistry method. After staining, in samples of 4 cases (20%) 90% and over; in sample of 1 case (5%) 3%; in samples of 2 cases (%10) 1% and in samples of 2 cases (%10) 0,5% p53 protein positivity was detected. In samples of 1 1 cases (%55) p53 protein existence was not detected. Keywords: p53 mutation, breast cancer, immunohistochemistry.