Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Mersin Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

Mentor and supervisor support on the teacher self-efficacy beliefs of English pre-service teachers

İngilizce öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterliklerinin kaynağı olarak uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı desteği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 319626 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The study aims to investigate the influence of the school practice courses on the teacher self-efficacy beliefs of English pre-service teachers and mentor and supervisor support on their development of teacher self-efficacy beliefs during school practice course Moreover, in this study, a Supervisor Support Scale is aimed to be developed in order to elicit English pre-service teachers? perception of support provided by their supervisors 62 English pre-service teachers attending senior year of their teacher education program participated in the study The study has a longitudinal design; that is, the data was collected at the beginning of the school practice course, at the midpoint of their school practice courses and at the end of the school practice courses relatively In that way, it was possible to investigate the change in the teacher self-efficacy beliefs of English pre-service teachers both in School Experience course in the first term in which pre-service teachers were supposed to observe without any practice and in Practicum course in the second term in which pre-service teachers were supposed to practice their teaching skills Data was collected through ?Teachers? Sense of Efficacy Scale? (TSES) developed by Tschannen-Moran and Woolfolk Hoy (2001) at each time Further ?Mentor Support Scale? (MSS) developed by Çapa and Loadman (2004) and ?Supervisor Support Scale? developed by the researcher was conducted at the end of the school practice courses In addition, 12 pre-service English teachers were interviewed about their experiences in these courses The data was analyzed through Paired Samples T Test, Wilcoxon Signed Rank Test and Linear Regression Analysis The results shows that English pre-service teachers feel themselves efficacious at the beginning of the school practice courses, however, there is a decline in their sense of teacher efficacy beliefs at the end of the School Experience course ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışma, İngilizce öğretmen adaylarının öğretmenlik öz-yeterlik inançlarında okul uygulama derslerinin etkisini ve okul uygulama dersleri boyunca uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının bu dersler süresince öğretmen adaylarının öğretmenlik öz-yeterlik inancı gelişimindeki desteğini araştırmayı amaçlamaktadır Ayrıca, bu çalışmada, İngilizce öğretmen adaylarının uygulama öğretim elemanlarının sağladığı desteğe ilişkin algılarını öğrenmek amacıyla bir Uygulama Öğretim Elemanı Desteği Ölçeği geliştirmek amaçlanmıştır Öğretmen eğitimi programının son yılına devam eden 62 İngilizce öğretmen adayı bu çalışmaya katılmıştır Çalışma boylamsal bir desene sahiptir, diğer bir deyişle, veriler okul uygulama derslerinin başında, bu derslerin ortasında ve de okul uygulama derslerinin sonunda sırayla uygulanmıştır Bu şekilde, öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarında meydana gelen değişikliği ilk dönemde uygulama yapmadan uygulama gözlem yaptıkları Okul Uygulama dersinde ve ikinci dönemde öğretmenlik becerilerini uyguladıkları Öğretmenlik Uygulaması dersinde incelemek mümkün olmuştur Veriler, her bir zamanda, Tschannen-Moran ve Woolfolk Hoy (2001) tarafından geliştirilen ?Öğretmen Yeterlik Algısı? ölçeği ile toplanmıştır Bunun yanında, Çapa ve Loadman (2004) tarafından geliştirilen ?Uygulama Öğretmeni Desteği Ölçeği? ve araştırmacı tarafından geliştirilen ?Uygulama Öğretim Elemanı Desteği Ölçeği? okul uygulama derslerinin sonunda uygulanmıştır Ayrıca 12 İngilizce öğretmen adayıyla bu derslerdeki deneyimlerine ilişkin röportaj yapılmıştır Veriler Bağımlı değişkenler için T testi, Wilcoxon işaretli sıralar testi testi, basit regresyon analizi ile analiz edilmiştir Sonuçlar göstermektedir ki İngilizce öğretmen adayları okul uygulama derslerinin başında kendilerini yeterli hissetmektedir; ancak, ilk dönemde aldıkları Okul Deneyimi dersi sonunda öğretmenlik öz-yeterliklerinde bir düşüş vardır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.