Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Üroloji Anabilim Dalı

Mesane tümörlü hastaların tanı ve takibinde difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemenin sistoskopi ile karşılaştırılması

Comparison of cystoscopy and Diffusion Weighted Magnetic Resonance Imaging(DWMRI)for diagnosis and follow up of urinary bladder carcinoma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 242055 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Giriş ve Amaç: Amacımız mesane tümörlü hastaların tanı ve takibinde DAMRG'yi sistoskopi ile karşılaştırıp histopatolojik korelasyonunu araştırmaktır DAMRG'nin tanı testleri (sensitivite, spesifite, yanlış pozitif oran, yanlış negatif oran ve doğruluk) ve mesane kitlelerinde DAMRG ile ADC değerleri ölçülerek malign-benign ayırımına katkısı tesbit edildi Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yaşları 31-85 arasında olan primer veya seconder hematüri ile üroloji polikliniğine başvuran toplam 59 kişi (yaş ortalaması 60±13 03) alındı Üst üriner sistem patolojisi USG ile ekarte edildikten sonra hastalara önce DAMRG çekildi (ort 7 gün ), daha sonra KS yapıldı İncelemeler Siemens Magnetom Symphony (Siemens, Erlangen, Germany) cihazında faz dizilimli Body koil ile alt batın MR incelemesi yapıldı Eko-planar difüzyon MRG için kullanılan ` trace?0?500?1000-ADC' protokoldür Elde olunan görüntüler üzerinden, görünür difüzyon katsayısı (apparent diffusion coefficient, ADC) normal mesane mukozasına ait dokudan ve mesane kitlelerinden hesaplanmıstır Total tarama zamanı 151 sn sürmüştür ADC değerleri bakımından Hasta-Kontrol grupları arasında fark olup olmadığını belirlemek amacıyla; tek yönlü varyans analizi (One-way ANOVA) yapılmıştır Ayrıca test tanı ölçüt değerleri (duyarlılık, özgüllük, yanlış pozitif oran,yanlış negatif oran, doğruluk) kullanılmıştır Hesaplamalarda anlamlılık düzeyi olarak %5 alınmış ve hesaplamalar SPSS istatistik paket programında yürütülmüştür Bulgular: Çalışmamıza 59 hasta alınmıştır (47/12,E/K) Sistoskopi ile 43 hastada mesanede kitle saptanırken (n:34 malign,n:9 benign) 16 hastada kitle saptanmamıştır DAMRG ile 40 hastada kitle saptanırken 19 hastada kitle saptanmadı Sistoskopi ile 3 hastada izlenen kitle( (n:2) benign,(n:1) malign) DAMRG'de izlenmedi DAMRG'de malign olarak yorumlanan 1 hastanın patolojisi benign idi Histopatolojiye göre DAMRG'nin sırasıyla sensitivite, spesifite, doğruluk değerleri %97 6, %96, %96 6 olarak saptandı Sistoskopi'ye göre ise DAMRG'nin sırasıyla sensitivite, spesifite, doğruluk değerleri % 90, %93, %91 olarak saptandı ADC değerleri bakımından mesane tümörü saptanan 34 olgunun ortalama ADC değerleri (1,05±0 22 x10?³mm²/s), normal mesane duvarından alınan ortalama ADC değerlerinden (1,830±0 18x10?³mm²/s ) belirgin düşük olup, aralarında istatiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0 001) Benign lezyon saptanan 9 hastanın 6 `sı DAMRG' de benign, 1'i ise malign idi Bunların ortalama ADC değerleri (1,73±0 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Purpose/Introduction: Our aim is to search the histopathologic correlation and comparison of cystoscopy and diffusion weighted magnetic resonance imaging (DWMRI) for diagnosis and follow up of urinary bladder carcinoma We used DWMRI test diagnosis criteria (sensitivity, specificity, false positive rate, flase negative rate and definitness) We measured the DWMRI and apparent diffusion coefficient (ADC) values of urinary bladder masses to discriminate malign - benign mass rates Material and Methods : We included the study 59 patients that are between 31 ? 85 ( mean age : 60±13 03 years ) years old who are admitted to our urology department as complaints of primary or secondary hematuria We excluded the upper urinary pathologies with using of USG than evaluated with DWMRI (mean : 7 days) than with cystoscopy We evaluated the patients with lower abdominal MRI and all investigations are performed with Siemens Magnetom Symphony (Siemens, Erlangen, Germany) by phase series , body coil and the protocol was `trace?0?500?1000-ADC? protocol ADC was measured with the use of normal urinary bladder mucosa and urinary bladder masses Total screening time was 151 second To investigate the patient ? control group ADC differences we used the one way variant analysis (One-way ANOVA) and we used the test diagnosis criteria (sensitivity, specificity, false positive rate, flase negative rate and definitness) Significance rate was accepted as %5 and SPSS statistical program package was used Findings : We included 59 patients (47 / 12 , men / women) We detected urinary bladder mass in 43 patients (n:34 malign,n:9 benign) and there was no mass in 16 patients in cystoscopy 40 patients had mass and 19 had no mass in DWMRI device Three patients had mass in cystoscopy ( (n:2 benign,n:1 malign) but no findings in DWMRI The pathologic diagnosis of one patient was benign as opposite to DWMRI that accepted as malign According to histopathologic verifyings the sensitivity, specificity and definitness rates of DWMRI are %97 6, %96, %96 6 respectively According to cystoscopy verifyings the sensitivity, specificity and definitness rates of DWMRI are % 90, %93, %91 respectively Mean ADC value (1,05±0 22 x10?³mm²/s), of 34 cases that had urinary bladder carcinoma are significantly lower than the mean ADC value (1,830±0 18x10?³mm²/s ) of normal urinary bladder wall values and this difference was statistically significant (p<0 001) Benign lesion was determined in 9 patients that of one lesion was malign and 6 lesions was benign in DWMRI ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.