Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Aydın Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Yönetimi Bilim Dalı

Meslek liselerinde çalışan öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin sorunları, çözüm önerileri ve beklentileri

Problems of teachers working at vocational anatolian high schools, expectations and solution offers related to inclusive education

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 438335 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde çalışan öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin sorunları, beklentileri ve çözüm önerileri araştırılmıştır Nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır Bu araştırmanın çalışma grubu 2015–2016 eğitim öğretim yılında Kocaeli Derince Zehra Emine Öçgüder Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesinde farklı branşlarda 13 ve ayrıca Kocaeli Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde farklı branşlardan 13 olmak üzere toplamda 26 öğretmendir Araştırmada, araştırmacı tarafından hazırlanan 10 sorudan oluşan görüşme soruları kullanılmıştır Mülakat formlarından elde edilen bilgiler, sistematik bir hale getirilmiştir Araştırmaya katılan öğretmenlerin isimleri kodlanarak (rakamsal), verdikleri yanıtlar değerlendirilmiştir Betimsel analiz yapılarak elde edilen veriler yorumlanmıştır Eğitimin kademeleri düşünüldüğünde zorunlu temel eğitim sonrasında engelli öğrenciler bireysel özellikleri dikkate alınarak genel veya mesleki eğitime yönlendirilmelidirler Onların hayatta kendi ayaklarının üzerinde durmasını sağlayacak adımlar bu sayede atılmış olacaktır Öğretmenlerin öğrencilerin sağlık durumlarını ve yetersizliklerini bilmeleri daha gerçekçi beklentiler geliştirmelerine ve buna uygun planlar yapmalarına yardımcı olur Kaynaştırma uygulamalarına ilişkin olumlu öğretmen düşünceleri bu uygulamaların başarısını da getirecektir Engelli olan her öğrencinin her şeyden önce bir çocuk olduğunu da asla unutmamak gerekir Mesleki ve teknik eğitime devam eden kişilere programın amaçladığı kazanımlara işletme-okul işbirliği ile ancak ulaşılabilir Bu kapsamda işletmelerin ihtiyaç duyduğu yeterliklere sahip bir meslek çalışanı için mesleki eğitim kendisini sürekli güncel tutmalı, programlar geliştirmeli, staj uygulamalarının verimliliğin sağlanması ve bu kapsamda gerekli düzenlemeleri yapması gerekmektedir Okul-işletme işbirliğinde mezunların hayatlarını devam edecekleri iş kollarının beklentilerinin alınması ve yapılandırmanın bu beklentiler doğrultusunda yapılması verimliliğin sağlanması adına önemini korumaktadır Hem okula hem de işletmeye dayalı bir sistem dinamik yapıda olmak zorundadır Sadece teorik eğitimin verildiği bir meslek eğitimi düşünülemez İşletmeler teorinin pratiğe dönüşmesini sağlayan uygulama ortamlarıdır Bu yönüyle bir çeşit eğitim yeridir Usta çırak ilişkisi temelli öğrencinin niteliğinin artırılmasında önemli roller üstleneceklerdir Sadece ülkemizde değil Dünya genelinde işgücü piyasası istediği kriterleri iş görenlerde bulamamaktadır Bu meslek eğitimin başarısını düşürmektedir Bu sorunun birçok yapısal nedenden kaynaklı olduğunu düşünmek mümkündür Ancak bireysel özellikler de ihmal edilmemelidir Meslek eğitim bir beceri işidir Kişilerin ilgileri göz ardı edilemez Meslek seçiminde bu ilgiler dikkate alınmak zorundadır Öyle ki kaynaştırma öğrencileri bu nitelikleri kazanmaya yönelik bireyselleştirilmiş bir meslek eğitim programına ihtiyaç duymaktadırlar Bu yönüyle öğretmenlerin kaynaştırmaya tabi olan öğrencilere karşı tutumları ve algılamaları önemlidir Öğretmen eğitim ortamında öğrenci üzerinde en etkili kişidir Öğretmenin kaynaştırmaya ilişkin olumsuz tutum takınması sistemin doğru işlemesine engel olacaktır Mesleki teknik eğitime devam eden kaynaştırma öğrencileri pek çok sorunla karşılaşmaktadırlar ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In this study, problems of teachers working at Vocational and Technical Anatolian High Schools, expectations and solution offers related to inclusive education have been researched Interview technique among qualitative research methods has been used The study of group of this research has been 26 teachers in total including 13 teachers in different study of fields working at Kocaeli Derince Zehra Emine Öçgüder Vocational and Technical Anatolian High School in 2015-2016 Academic Year and also other 13 teachers in different study of fields working at Kocaeli Zübeyde Hanım Vocational and Technical Anatolian High School In this research , interview questions consisting of 10 questions have been used Obtained information by using interview forms has been systematized The answers of teachers who have participated in this research have been assessed by being coded as numerical names of these teachers The obtained data by descriptive analysis has been interpreted When education levels have been considered, students with disabilities after compulsory education should be referred to a general or vocational education by taking into account individual characteristics The steps which let them stand on their own feet in life will be taken in this way If the teachers become aware of students' health status and disabilities, this helps them develop more realistic expectations and make appropriate plans accordingly Positive teacher thoughts about inclusive education practices will bring the success of these practices We must never forget that every student with disabilities is a child first and foremost Gains intended by the program for those who continue to vocational and technical education can only be achieved via business - school cooperation In this context, for an employee of profession who has competencies needed by businesses, vocational training should keep itself constantly updated, develop programs, ensure the efficiency of internship applications and make the necessary arragements in this regard At school business cooperation, being taken graduates' expectations of business lines in which they will move on their lives and being done this configuration in line with those expectations maintain its importance for the sake of efficiency A system which is based on the the basis of both school and business must be on dynamic structure Such a vocational training given only theoretical training is unthinkable Businesses are application environments enabling theory to turn into practice In this respect it is a kind of education place They will play an important role in improving the students's qualifications based on the master-apprentice relationship Not only in our country but also worldwide, the general labor market cannot find those criteria they want from the employees This reduces the success of vocational training It is possible to think that the problem originated many structural reasons However, individual properties should not be neglected as well Vocational training is a matter of skill The interests of people cannot be ignored This interest has to be taken into account in the choice of profession Thus, inclusive students need individualized vocational training programs aiming to gain these qualifications With this aspect, teachers' attitudes and perceptions against inclusive students are important The teacher in the educational environment is the most influential person on the student Negative attitudes of the teacher to inclusive education will prevent the proper functioning of the system Inclusive students attending vocational and technical education are faced with many questions ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.