Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı / Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı

Meslek yüksekokulu öğrencilerinin akademik başarı düzeylerinin karşılaştırılması

The comparison of technical college students academic achievement levels

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 216957 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Araştırmanın amacı, Meslek Yüksekokullarına öğrenci seçme sınavını (ÖSS) kazanarak gelen öğrenciler ile Sınavsız Geçiş Projesinden (MSG) yararlanarak MYO'lara gelen öğrencilerin (n=333) Kültür Dersleri (Türk Dili, İngilizce, Atatürk İlkeleri İnkılâp Tarihi), Matematik dersi ve 1. sınıf meslek derslerindeki akademik başarıları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek ve sınavsız geçiş projesi hakkında DMYO (Düzce Meslek Yüksekokulu) öğrencilerinin ve DMYO'da görev yapan öğretim elemanlarının görüşlerinin belirlenmesidir.Yapılan çalışmalar neticesinde aşağıdaki alt problemlere cevap aranmaya çalışılmıştır.1.Sınavla gelen öğrenciler ile sınavsız gelen öğrencilerin Türk Dili I- II dersi akademik başarıları arasında anlamlı bir fark var mıdır?2.Sınavla gelen öğrenciler ile sınavsız gelen öğrencilerin Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I-II dersi akademik başarıları arasında anlamlı bir fark var mıdır?3.Sınavla gelen öğrenciler ile sınavsız gelen öğrencilerin İngilizce I-II dersi akademik başarıları arasında anlamlı bir fark var mıdır?4.Sınavla gelen öğrenciler ile sınavsız gelen öğrencilerin Matematik I-II dersi akademik başarıları arasında anlamlı bir fark var mıdır?5. Sınav ile yerleştirilen İklimlendirme ve Soğutma, İnşaat, İşletme veMuhasebe öğrencileri ile MSG ile yerleştirilen İklimlendirme ve Soğutma, İnşaat, İşletme ve Muhasebe öğrencilerinin 1. sınıf meslek dersleri, Teknolojinin Bilimsel İlkeleri ve Bilgisayar I-II dersleri ortalamaları akademik başarıları arasında anlamlı bir fark var mıdır?6. Sınav ile yerleştirilen öğrenciler ile MSG ile yerleştirilen öğrencilerinMYO' lardaki akademik başarı durumları ve lisedeki alanlarının MYO başarılarına etkisine ilişkin görüşleri nelerdir?7.Meslek Yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının MSG sistemi ile yerleşen öğrencilerin akademik başarı durumlarına ilişkin görüşleri nelerdir?Çalışma sırasında çalışmanın amacına bağlı olarak öncelikle belgesel tarama yöntemi ile 2004 ve 2005 yılları girişli öğrencilerin kişisel özellikleri gerekli izinler alındıktan sonra öğrencilerin kişisel dosyalarının (n=1891) incelenmesi yoluyla elde edilmiştir. Ayrıca Kelecioğlu (2006) tarafından geliştirilen öğretim elemanı ve öğrenci anketleri MYO'lardaki öğretim elemanları (n=31) ve öğrenciler (n=551) tarafından cevaplandırılmıştır. Çalışma sırasında toplanan verilerin analizi için SPSS 14,0 paket programında standart sapma, ortalama, frekans, yüzde ve t-testi değerleri kullanılarak yorumlanmıştır ve anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır.Elde edilen verilerin analizi sonucunda; sınavla yerleştirilen öğrencilerin, sınavsız yerleştirilen öğrencilere oranla kültür derslerinde ve 1. sınıf meslek derslerinde daha başarılı oldukları ve kültür derslerinde daha az güçlük çektikleri belirlenmiştir.Öğretim elemanlarını görüşlerine göre, Meslek Lisesi öğrencilerinin tüm derslerde, diğer liselerden mezun olan öğrencilere göre daha başarısız oldukları, öğrencilerin kendi METEB'lerindeki bir MYO'da okumalarının ders başarılarını ve sosyal psikolojik yönden olumsuz etkileri olduğunu, tüm derslerde ÖSS puanı ile yerleştirilen öğrencilerin daha başarılı oldukları görüşünü savundukları saptanmıştır.Anahtar Kelimeler: Mesleki ve Teknik Eğitim, Meslek Yüksekokulu, Sınavsız Geçiş Projesi

Summary:

The aim of this study is to determine whether there is a significant difference between the academic achievement levels of the students (n=333) who passed the university entrance exam and enrolled at the two year vocational school and the academic achievement levels of the students who enrolled these schools according to MSG (Vocational Placement Without University Exam) project. In line with the aim of the study mentioned above, the students? academic achievement were examined on the basis of their academic achievement of students at culture classes ( Foreign Language, Turkish Language and the Principles of Atatürk and the History of Turkish Revolution ), Mathematics and 1.class vocational lessons. In addition to this, the perceptions of the students and academic staff at DMYO (Düzce Technical College) on MSG were examined.In this study, the following sub-problems, given below, were answered in line with the aim of the study:1. Is there a significant difference in student academic success in relation to Turkish Language I and II courses between the students enrolled the two year vocational school by taking the university entrance examination and the ones enrolled without having taken they exam?2. Is there a significant difference in student academic success in relation to Principles of Atatürk and the History of Turkish Revolution classes between the students enrolled at the college by taking the university entrance examination and the ones enrolled without having taken they exam?3. Is there a significant difference in student academic success in relation to English I and II courses between the students enrolled at the college by taking the university entrance exam and the ones enrolled without having taken thay exam?4. Is there a significant difference in student academic success in relation to maths I and II courses between the students enrolled at the college by taking the university entrance exam and the ones enrolled without having taken thay exam?5. Is there a significant difference in the average grades of first year students of air conditraning and refrigeration tecnology, businessand administration, accounting programs students enrolled at DMYO by taking ÖSS and the students of the same programs enrolled at the two year vocational school according to the MSG Project?6. What are the perceptions of the students enrolled at DMYO according to university examination results and the ones enrolled according to the MSG Project about the effects of their highschool succes academic success in their fields in to their performance at college?7. What are the perceptions of the academic staff working at two year vocational schools about the academic succes of the students enrolled according to MSG Project?In this study, the documentary analysis was applied. In this respect, during the study, having taken the required and necessary permission, the personal files of the students (n=1891) enrolled in 2004 and 2005 were examined and during this process, the personal information required for the study were obtained by the researcher.After that the questionnaire developed by Kelecioğlu (2006) were completed by the academic staff (n =31) and the students (n=551) of two year vocational schools in order to obtain their perceptions about the project.During the study, in order to analyze the data collected SPSS 14.0 program was used and by means of this program, the mean, standart deviation, the frequency and the percentage values of the items were calculated and t-test was used.The analysis of the data collected indicate that the students who passed the unıversity enterance examination were more successful and had less difficulty in understanding both the cultural courses and vocational courses than the students who enrolled at MYO without taking the university entrance examination.In additıon to this when the perceptions of academic staff were examined, it is seen that the students graduated from vocational high schools were less successful in all courses than the students graduated from high schools and also the placement of the students in the two year vocational schools negative effects on their academic success and theır psychological and social developments. As a result it was concluded that the students enrolled at technical college by taking the university entrance examination were more successful in all subjects.Key Words: Vocational and Technical Education, Technical College,Vocational Placement without University Exam According