Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Radyoloji Anabilim Dalı

Mide tümörlerinin saptanmasında difüzyon ağırlıklı mr görüntülemenin yeri

Role of diffusion weighted magnetic resonance imaging in gastric cancer

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 242202 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Giriş ve Amaç: Mide tümörlerinin ADC değerlerini ölçerek DAMRG'nin tanıya katkısını araştırmak olup DAMRG tekniği ile mide tümörü tanısı koyduğumuz olguların teşhis tutarlılığını endoskopik biyopsi sonuçları ile mukayese edilmesi amaçlanmıştır Mide tümörlerinde DAGMR ve ADC ölçümü ile ilgili literatürde bildiğimiz kadarıyla şimdiye kadar yapılan bir çalışma bulunmayıp çalışmamız geniş bir seri ile bu alanda ilk olma özelliği taşımaktadırGereç ve Yöntem: Çalışmaya 25-82 yaşları arasında toplam 100 kişi alındı Mide tümörü tanısı konulan 70 hasta [ 32 kadın, 38 erkek; ortalama yaş:59 86 (25-82) ] vaka grubunu oluşturdu Kontrol grubu için 30 [ 13 kadın, 17 erkek; ortalama yaş:49 03 (35-63) ] sağlıklı birey çalışmaya dahil edildi Hastalar 1,5 Tesla manyetik alan gücünde MR cihazında faz dizilimli Body koil ile rutin üst batın MR incelemesi kullanılarak incelenmiştir Difüzyon ağırlıklı görüntüler tek atımlı spin eko ?echo planar?görüntüleme sekansı ile elde edilmis, ?b? değeri 50, 400 ve 800sn/mm² olarak belirlenmiş ve total tarama zamanı 156 sn sürmüştür Elde olunan görüntüler üzerinden, görünür difüzyon katsayısı (apparent diffusion coefficient, ADC) normal mide mukozasına ait dokudan ve mide tümörlerinden hesaplanmıstır ADC değerleri bakımından Hasta-Kontrol grupları arasında fark olup olmadığını belirlemek amacıyla; tek yönlü varyans analizi (One-way ANOVA) yapılmıştır Ayrıca bu değerler bakımından AdenoCa alt gruplarının karşılaştırılmasında; Kruskal-Wallis testi yapılmış, Lenfoma ve AdenoCa grupları arasında fark olup olmadığını belirlemek amacıyla da Mann-Whitney U testi kullanılmıştır Hesaplamalarda anlamlılık düzeyi olarak %5 alınmış ve hesaplamalar SPSS istatistik paket programında yürütülmüştür Bulgular: Çalişmamızda ADC değerleri bakımından Mide tümör grubunun ortalaması ve standart sapması 0,84±0,17x10-3 mm2/s olurken, normal grubun ortalaması ve standart sapması 1,79±0,08x10-3 mm2/s dir Bu değerler bakımından iki grubun ortalamaları arasındaki fark istatistik olarak anlamlı bulunmuştur (p<0 05) Buna göre ADC değerleri mide tümörü grubunda normal gruba göre belirgin olarak düşmüştür ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Purpose/Introduction: The aim of this study was to investigate the role of diffusion-weighted MR imaging (DWI) in the diagnosis of gastric tumors by means of measuring the apparent diffusion coefficient (ADC) values of these lesions, and making a comparison with the endoscopic biopsy results To date, as far as we are concerned, no literature has been found related with the use of ADC in the diagnosis of gastric tumors Subjects and Methods: A total of 100 people aged between 25-82 (mean:59,9) years were included in the study Seventy patients having gastric tumor [ 32 female, 38 male; mean age:59 86 (25-82) ] constituted the case group For the control group 30 healthy individuals [ 13 female, 17 male; mean age:49 03 (35-63) ] were included Routine abdominal MRI examinations were performed with a 1,5 Tesla unit DWI examinations were obtained by single shot spin echoplanar imaging, and ?b? value was determined as 50, 400, 800 second/ mm2 Total scanning time was 156 seconds The ADC was measured based on the tissue of the gastric tumoral entities and normal gastric mucosa in the control group ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.