Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

Migration, settlement and daily life patterns of Syrian urban refugees through time geography: A case of Onder Neighborhood, Ankara

Zaman coğrafyası aracılığıyla Suriyeli kentli mültecilerin göç, yerleşim ve günlük yaşam desenleri: Ankara Önder Mahallesi örneği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 474904 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Turkey is one of the countries most affected by the Syrian international migration wave, which is one of the most controversial issues that affect most countries in the world. With this effect, many different disciplines have conducted research on Syrian refugees. However, it is observed that the majority of these researches are directed towards the refugees living in the camps, and there is a lack of research on the refugees who settled in the cities despite the increasing importance of urban refugee concept. In order to fill this gap in the literature, in this thesis, the socio-spatial effects of the Syrian refugees settling in the cities of Turkey is analyzed. In this sense, the thesis study advocates the idea that the analysis of refugees' arrival in Turkey, the patterns of settlement in cities, the daily life experiences in the city, and the networks of solidarity and relations amongst them and with the Turks are important in terms of understanding refugees and revealing their effects in cities. In this context, within the scope of the thesis research, migration and settlement patterns, solidarity and social networks of Syrian refugees is analyzed through time geographic method, which is also used in migration studies as well as in many other areas and a common part of social sciences and geography disciplines, within the fieldwork research in selected case, Önder neighborhood and surroundings located in Ankara, Turkey.

Summary:

Çoğu ülkeyi etkileyen ve çok konuşulan güncel konulardan biri olan Suriyeli mülteci uluslararası göç dalgasından en çok etkilenen ülkelerden birisi de Türkiye'dir. Bu etki ile beraber Suriyeli mülteciler üzerine bir çok farklı disiplin tarafından araştırmalar yapılmaktadır. Ancak bu araştırmaların çoğunluğunun kamplarda yaşayan mültecilere yönelik olduğu ve önemi artmakta olan kentli mülteci kavramına rağmen kentlere yerleşen mülteciler ile ilgili araştırma eksikliği olduğu gözlenmektedir. Literatürdeki bu boşluğu doldurmak adına, bu tez kapsamında, Türkiye'deki kentlere yerleşen Suriyeli mültecilerin kentler üzerindeki sosyo-mekansal etkileri analiz edilmektedir. Bu anlamda tez çalışması, mültecilerin Türkiye'ye geliş, kentlere yerleşme desenlerinin, kentteki gündelik hayat deneyimlerinin, kendi aralarındaki ve Türklerle olan dayanışma ve ilişki ağlarının analizinin hem mültecileri anlamak açısından hem de kentlerdeki etkilerini ortaya çıkarmak açısından önemli olduğu fikrini savunmaktadır. Bu bağlamda tez araştırması kapsamında, sosyal bilimler ile coğrafya disiplinlerinin ortak noktası olarak ortaya çıkan, diğer birçok alanda olduğu gibi göç çalışmalarında da kullanılan ve bu tezin de temel bir parçası olan "zaman coğrafyası yöntemleri" (time geographic methods) esas alınarak Ankara Önder Mahallesi'nde yapılan saha çalışması ile Suriyeli mültecilerin göç hareketleri, yerleşme desenleri ve ilişki ağları analiz edilmiştir.