Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Milli eğitim şuralarında yabancı dil öğretimi ile ilgili alınan kararlar ve uygulamaya yansımaları

Decisions related to foreign language teaching in the national education councils and their reflections on practice

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 573651 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmanın genel amacı, 1939-2014 yılları arasında yapılmış Milli Eğitim Şuralarında yabancı dil öğretimine ilişkin alınan kararları ve bu kararların uygulamaya yansımalarını belirlemektir.Bu çalışmada 1939 yılından itibaren toplanan ve Türk Milli Eğitim sistemimizin hafızası niteliğindeki Milli Eğitim Şuraları, geçmişten günümüze yabancı dil öğretimi ile olarak Bakanlıkça takip edilen politika ve stratejileri incelemede temel kaynak olarak ele alınmıştır. Milli Eğitim Bakanlığımızın en üst danışma organı olan Milli Eğitim Şuralarında yabancı dil öğretimine verilen önemi değerlendirmek, yabancı dil öğretimine hangi şuralarda ne derece yer verildiğini saptamak, bu şuralarda yabancı dil öğretimi adına alınan kararları belirleyerek bu kararların uygulamadaki yansımalarını incelemek amacıyla bu çalışma yapılmıştır.Bu çalışmanın nitel bir çalışma olması ve bu amaçla nitel araştırma yöntemleri kullanılarak yapılması uygun bulunmuştur. Araştırmada model olarak nitel araştırma desenlerinden durum çalışması tercih edilmiştir. Araştırmanın evrenini 1939-2014 yılları arasında yapılmış on dokuz Milli Eğitim Şurası oluşturmaktadır. Çalışmada evrenin tamamıyla ilgili birincil kaynaklara ulaşıldığı ve tüm şura toplantılarının araştırmaya dâhil edilmesi uygun görüldüğü için örneklem seçimi yapılmamıştır. Çalışma kapsamında veri toplama için doküman incelemesi yapılmıştır. 1939-2014 yılları arasında yapılmış Milli Eğitim Şuralarına ait basılı ve dijital dokümanlar taranmış ve incelenmiştir. On dokuz Milli Eğitim Şurasına ait kararlar tek tek analiz edilmiş; bu analiz çalışmaları sonucunda her bir şura ile ilgili birtakım bulgulara ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında Milli Eğitim Şuralarında yabancı dil öğretimine yeterince yer verilmediği sadece birkaç şurada yabancı dil öğretimi mevzusunun ele alındığı sonucuna ulaşılmıştır. Uzun yıllardır tartışmaların odağında olan yabancı dil öğretimi, benzer şekilde şuraların odağında yer almamıştır.

Summary:

The general purpose of this research is to determine the decisions taken about foreign language teaching in the National Education Councils held between 1939 and 2014 and their reflections on Turkish National Education System. In this study, National Education Councils, which have gathered since 1939 and can be seen as the memory of Turkish National Education System, are the main source for examining the policies and strategies related to foreign language teaching pursued by the Ministry of National Education. This study was conducted in order to evaluate the importance given to foreign language teaching in the National Education Councils which is the highest advisory body of the Ministry of National Education. Also, this study was carried out in order to determine the decisions taken on behalf of foreign language teaching in National EducationCouncils and to examine the reflections of these decisions on practice. This study is a qualitative study and qualitative research methods are used in this study. Case study, which is one of the qualitative research designs, was preferred as the model. The universe of the research consists of nineteen National Education Councils held between 1939 and 2014. In this study, primary sources related to the whole universe could be reached and document analysis was conducted for data collection. The printed and digital documents of the National Education Councils made between 1939 and 2014 were scanned and examined.Nineteen National Education Council decisions were analyzed one by one throughout this study. As a result of these analyzes, some findings related to each council were obtained. In the light of the findings, it is concluded that foreign language teaching is not given enough importance in National Education Councils and only a few National Education Councils deal with foreign language teaching. Foreign language teaching, which has been at the center of discussions for many years, has not been sufficiently placed on the agenda of the Councils.