Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Molecular evaluation and antimicrobial susceptibility testing of escherichia coli isolates collected from various food products in Turkey

Türkiye'de bulunan çeşitli gıda maddelerinden toplanan escherchıa colı izolatlarının moleküler değerlendirilmesi ve antimikrobiyal suseptibilite testi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 464770 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Even though Escherichia coli (E coli) is part of the intestinal microflora of healthy human beings and warm blooded animals, some strains of E coli can be important food borne pathogens that can cause a wide spectrum of diseases, ranging from self-limiting to life threatening intestinal and extra-intestinal illnesses Pathogenic E coli that affect the intestines of humans have been grouped into six main pathotypes: Shiga-toxin-producing E coli (STEC); of which enterohaemorrhagic E coli (EHEC) is a pathogenic sub-group; enteropathogenic E coli (EPEC); enterotoxigenic E coli (ETEC); enteroaggregative E coli (EAEC); enteroinvasive E coli (EIEC); and diffusely adherent E coli (DAEC) In this study, random assessment of the most common subtypes of E coli that were collected from street foods in Van, Turkey was done Out of 37 food samples, 28 E coli isolates (i e , 76% of food samples) were isolated 28 E coli isolates were screened for indicator genes for pathogenic subgroups using Polymerase Chain Reaction (PCR) For STEC screening, we used 6 genes (i e , stx1, stx2, eae, fliC, hlyA and rfbE), while we used one gene for each pathogenic subgroup; lt/st genes for ETEC bfpA gene for EPEC, aggR gene for EAEC, ipaH gene for EIEC and daaD gene for DAEC Further genomic characterization of E coli isolates was done by pulsed field gel electrophoresis (PFGE) with restriction enzyme XbaI In addition, phenotypic characterization of E coli isolates was performed by disk diffusion method for determining their antimicrobial resistance profiles PCR screening of indicator genes for pathogenic E coli subgroups revealed that E coli isolates, used in this study, did not belong to any pathogenic subgroups Molecular characterization of 28 E coli isolates by PFGE detected 25 distinguishable PFGE patterns Only 2 PFGE patterns (i e , pattern 2 and pattern 3) were shared by more than one isolate; three isolates from raw milk and two isolates from herby cheese had the same pattern Apart from them, each isolate had a unique band pattern Antimicrobial susceptibility testing by disc diffusion method revealed that, 53 5% of the E coli isolates showed resistance to ampicillin, 46 4 % of the E coli isolates showed resistance both sulphafurazole and tetracycline 15 isolates were multidrug resistant (i e , resistant to more than 2 antimicrobials) which represent about 53 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Sağlıklı insanların ve sıcakkanlı hayvanların bağırsak mikroflorasının parçası olmasına rağmen, Escherchia coli (E coli)'nin bazı suşları; kendini sınırlayandan hayatı tehdit edene, intestinal hastalıklardan ekstraintestinal hastalıklara kadar, geniş bir hastalık yelpazesine sebep olabilen, önemli gıda kaynaklı patojenler olabilmektedirler İnsan bağırsaklarında etkili olan patojenik E coli altı ayrı patotipe gruplandırılmıştır: bir alt grubu enterohemorajenik E coli olan Şiga-toksin üreten E coli (STEC); enteropatojenik E coli (EPEC); enterotoksijenik E coli (ETEC); enteroaggregatif E coli (EAEC); enteroinvasif E coli (EIEC); ve difüz aderans E coli (DAEC) Bu çalışmada, Türkiye'nin Van şehri sokaklarında satılan bazı gıdalarda bulunan E coli' nin en çok rastlanan alt türlerinin rastgele değerlendirilmesi yapılmıştır 37 gıda örneğinin, 28 tanesinde (yaklaşık olarak % 76') E coli izole edilmiştir28 E coli izolatı, patojenik alt gruplarının belirlenmesi için indikatör genleri Polimeraz Zincir Reaksinonu (PZR) ile görüntülenmeştir STEC analizi için, 6 gen (stx1, stx2, eae, fliC, hlyA ve rfbE) kullanılmış ve bunlardan her biri ayrı bir patojenik altgrubu belirlemektedir: ETEX için lt/st geni, EPEC için bfpA geni, EAEC için aggR geni, EIEC için ipaH geni ve DAEC için daaD geni E coli izolatlarının genomik karakterizasyonu, XbaI restriksiyon enzimi ile vuruşlu alan jel elektroforezi gerçekleştirilmiştir İlaveten, E coli izolatlarının, antimikrobiyal dirençlilik profillerini belirlemek amaçlı fenotipik karakterizasyonu da disk difüzyon tekniği ile belirlenmiştir Patojenik E coli izolatlarının altgruplarını belirleyen indikatör genlerinin PZR taramaları sonucunda, patojenik altgruba ait izolat bulunmamıştır 28 E coli izolatının PFGE ile moleküler karakterizasyonu ile 25 ayırt edilemez PFGE modeli bulunmuştur Sadece 2 PFGE modeli (model 2 ve 3) birden fazla izolat tarafından paylaşılmıştır; üç çiğ süt izolatı, ve iki otlu peynir izolatını aynı modele sahiptir Bu izolatlar dışındaki diğer her izolat kendine özgü bir bant modeline sahiptir Disk difüzyonu metodu ile antimikrobiyal duyarlılık testi, E coli izolatlarının % 53 5'inin ampisiline, % 46 4'ünün ise hem sulfakzazol ve hem de tetrasikline karşı dirençli olduğunu göstermiştir 15 izolatta çoklu ilaç dirençliliği (2 veya daha çok antimikrobiyale dirençlilik) görülmüş ve bu izolatlar, tüm izolatların yaklaşık % 53 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.